مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

صحیفه مبین 1385 شماره 37 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۴.

تحلیل دستوری برخی از واژه های قرآنی مورد اختلاف در قراءات سبع و تأثیر آن در تفسیر قرآن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

جایگاه اعجاز علمی قرآن در تفسیر نوین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

موضوع قرآن و پیامبر (ص) درباره شعر و شاعران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)