مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

صحیفه مبین 1385 شماره 38 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ابن جابر اندلسی و شرح قصیده قرآنیه او(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

بررسی داستان حضرت یوسف (ع) در تفاسیر قرآن با نگاهی به تورات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

بررسی شیوه سیاسی حضرت زهرا (س) با کاوشی در خطبه فدکیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

زمخشری و کشاف(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

علم قرائت و حدیث میان ایرانیان در سده های نخست(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)