مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

صحیفه مبین 1386 - شماره 39 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

روش قرآن در طرح وقایع و سرگذشت های تاریخی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

جایگاه اشعار و امثال در تفسیر تبیان شیخ طوسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)