مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

صحیفه مبین بهار 1377 شماره 12 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

گفتگوها

مقالات

۱.

رؤیاهای راستین در کتاب مبین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

فهم پذیری در قرآن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

مثنوی، تفسیر معنوی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)