مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

صحیفه مبین 1381 شماره 27 و 28 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۳.

موسیقی از دیدگاه قرآن کریم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)