مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

صحیفه مبین 1375 شماره 5 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۳.

تفسیر و تأویل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)