مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

صحیفه مبین 1376 شماره 9 و 10 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۳.

تفسیر و هرمنوتیک (پژوهشی مقایسه ای میان تفسیر قرآن و دانش تفسیر قرآن کریم)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)