مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفه مبین سابق)

صحیفه مبین 1383 شماره 35 و 36 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۵.

تفسیر و تأویل قرآن در نگاه مولانا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)