مجله اقتصادی

مجله اقتصادی

مجله اقتصادی مرداد و شهریور 1385 شماره 57 , 58

مقالات

۱.

مدل GARCH برای تغییر پذیریهای قیمت نفت خام

۴.

تجزیه و تحلیل آثار سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ( مطالعه موردی اقتصاد ایران )

۵.

نقدی بر نرخ بیکاری در سال 1383 ( مطالعه موردی استان خراسان )

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۴