مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت)

مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت)

فرهنگ مدیریت 1383 شماره 5

مقالات

۱.

نظارت اثربخش بر عملکرد مدیران کاروان های حجع تمتع

نویسنده:

کلید واژه ها: ساختار عملکرد نظارت اثربخش زمینه رفتار عملکرد مدیران آئین حج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۴
نظارت، یکى از با اهمیت ترین فرآیند هایى است که هر سازمان براى تضمین بقا، و اطلاع از کیفیت عملکرد و اجراى دقیق برنامه هاى خود، به آن احتیاج دارد. اطلاعات بدست آمده از فرایند نظارت، به عنوان بازخورد ضمن ایجاد هشیارى در مدیران، به صحت و سلامت روند عملیات و فعالیتهاى سازمان، کمک قابل توجهى مى نماید. این مقاله حاصل تحقیقى میدانی است که هدف از آن تعیین کیفیت نظارت بر عملکرد مدیران کاروان هاى حج تمتع و ارائه الگویى اثربخش در این رابطه مى باشد. جهت تحقق هدف فوق سه فرضیه ى اصلى به صورت "بین متغیرهاى رفتارى، ساختارى و زمینه اى با نظارت اثربخش بر عمکرد مدیران کاروان هاى حج تمتع، رابطه ى معنى دارى وجود دارد" مطرح گردیده است. براى گرد آورى اطلاعات از روش کتابخانه اى و نبز پرسشنامه استفاده شده است.
۲.

جنبش اصلاحى در مدیریت بازار

کلید واژه ها: مدیریت بازاریابی تحول در مدیریت بازار آمیخته بازار یابی جنبش اصلاحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۲ تعداد دانلود : ۹۰۹
در این مقاله ضمن بررسى موضوع ارتباط میان خواسته، مشترى و بررسى دیدگاههاى مختلف درباره این موضوع، ویژگى هاى متفاوت عناصر چرخه تکامل مدیریت بازاریابى، نقش آنها در چگونگى تحول در مدیریت بازار، تبیین گردیده است، همچنین چالش اساسى پیش روى مدیریت بازاریابى، یعنى تهیه ترکیب عناصر آمیخته بازاریابى به همراه بررسى نحوه شکل گیرى و پیدایش این مفهوم (آمیخته بازاریابى)، مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سرانجام "جنبش اصلاحى در مدیریت بازار"، به عنوان واژه معروف مدیریتى دهه اخیر معرفى گردیده، آنجا که تحول در مدیریت بازار درصدد پر کردن خلاء ناشى از رکود نسبى علم مدیریت بازاریابى است.
۳.

رتبه بندی وانتخاب پروژه های تحقیقاتى تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهى از طریق تکنیک تصمیم گیری TOPSIS

کلید واژه ها: رتبه بندی عدم اطمینان تصمیم گیری گروهی انتخاب پروژه های تحقیقاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۸
رتبه بندى و انتخاب پروژه هاى تحقیقاتى یک وظیفه نسبتآ متداول، دشوار و پیچیده شوراهاى تخصصى و پژوهشى در مراکز تحقیقاتى و دانشگاهى است. پیچیدگى آن از ملاحظه تأثیر بیش از یک معیار بر روى هر پروژه، و مشارکت تصمیم گیرندگان متعدد درفرآیند رتبه بندی و انتخاب پروژه هاى تحقیقاتى بر مبناى معیارهاى متعدد نشأت مى گیرد تصمیم گیرندگان ؛ رجحان هاى خویش درباره میزان اهمیت معیارها و میزان تامین معیارها توسط پروژه هاى تحقیقاتى را بیان مى دارند. قضاوت تصمیم گیرندگان مشتمل بر دانش مبهم، نامعلوم آنها است که از طریق،واژه هاى زبانى بیان مى گردد. تئورى مجموعه فازى انعطاف پذیرى مورد نیاز براى نمایش عدم اطمینان ناشى از فقدان دانش را فراهم می کند و می تواند موضوع عدم اطمینان و نادقیقی واژه ای را اداره کند و برای اداره اطلاعات نادقیق در مسائل تصمیم گیری دنیای واقعی که ارزش معیارها و گزینه ها و ... دقیقاً تعیین نمی شوند ؛ بکار رود . از این رو تحت محیط تصمیم گیری که ارزش معیارها و پروژه های تحقیقاتی به صورت مبهم و نامعلوم بیان شده باشد؛ می توان برای حل مساله رتبه بندی و انتخاب پروژه های تحقیقاتی ؛ از روش های تصمیم گیری با TOPSIS با داده فازی مورد ملاحظه قرار گرفته است . تکنیک تصمیم گیری TPOSIS فازی بر اساس اصلی بنیان گذاشته شده است که بدیل انتخاب شده باید دارای کمترین فاصله از راه حل ایده آل مثبت و بیشترین فاصله از راه حل ایده آل منفی باشد . این اصل در فرآیند تصمیم گیری انسان ؛ یک اصل شهودی و پذیرفتنی است.
۴.

دولت الکترونیک: انتخاب یا اجبار

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات کار آمدی مدیریت بخش خصوصی تجارت الکترونیک دولت الکترونیک مدیریت بخش عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۱
دولت الکترونیکى یا ارائه خدمات دولتى با استفاده از فناورى هاى اطلاعات از جمله اینترنت، آغازگر مرحله جدیدى از حیات مدیریت بخش عمومى است که از واپسین سال های هزاره دوم میلادى مورد توجه تئورى پردازان مدیریت و کارگزاران بخش عمومى قرار گرفته است و هم اکنون توانسته است جایگاه خود را به خوبى در میان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومى باز نماید. سئوالى که در این میان قابل طرح مى باشد آن است که چرا کارگزاران بخش عمومى استقرار دولت الکترونیکى را در دستور کار خویش قرار داده اند و به عبارتى دیگر دلایل گرایش آنها به کاربرد فناورى اطلاعات جهت ارائه خدمات بخش عمومى در چیست آن چه که در این مقاله مى خوانید برخى از دلایلى است که ضرورت گرایش مدیریت بخش عمومی به الگوی دولت الکترونیکی را تشریح می کند .
۵.

روندهای عمومی تاثیر گذار بر حوزه مدیریت دولتى

کلید واژه ها: نا بهنجارى درک معناى تاریخى رهبرى مشترک رهبرى توانبخش رویکرد درون به برون رویکرد وارونه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۸ تعداد دانلود : ۶۹۱
این مقاله تعدادى از روندهابى را که در طى دو دهه گذشته بر حوزه مدیریت عمومى تأثیرگذار بوده است مورد بررسى قرار مى دهد. مفاهبم این روندها براى مدیریت سازمان هاى عمومى و روابط بین شهرو ندان، مقامات دولتى مورد توجه هستند. همچنین مهارت و توانایى هاى نوینى را که مورد نیاز کارگزاران بخش عمومى در آینده است آشکار مى سازد و مفهوم جدبدى را از رهبرى که متفاوت با رهبرى سنتى است مطرح مى نماید.
۶.

کاربرد رویکرد فازی در شناسایى موقعیت استراتژیک شرکتهای فراهم کننده خدمات اینترنتى (ISP)

کلید واژه ها: آزمون فرض فازی موقعیت استراتژیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مدل دلتا شرکتهای فراهم کننده خدمات اینترنتی (ISP) مدل دلتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۳
آنچه که امروزه بعنوان یک ضرورت براى مدیران به اثبات رسیده است، لزوم استفاده از مدیریت استراتژیک جهت ادامه حیات در محیط هاى پیجیده و متغیر کنونى مى باشد. مدیریت استراتژیک عبارتست از تدوین استراتژى مناسب جهت تحقق اهداف بلند مدت در شرایط متحول و متغیرکارى. فرآیند مدیریت استراتژیک شامل مراحل تدوبن، اجرا و ارزیابى استرا تژى مى باشد. در مرحله تدوین، ابتدا موقعیت استراتژیکى یک شرکت شناسایى مى شود و سپس استرسم منطقه راتژى متناسب با آن موقعیت تعریف مى گردد. عمده کار این مقاله مربوط به قسمت اول مرحله تدوین استراتژى یعنى شناسایى موقعیت استراتژیکى مى باشد. روش موجود براى تعیین موقعیت استراتژیکى، روش swot در قالب تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی که معمولا کار زمانبری است در این مقاله تکنیکی جدید و ابتکاری تحت عنون تکنیک چهار مرحله ای دلتا در جهت شناسایی موقعیت استراتژیکی معرفی میگردد مراحل چهار گانه این تکنیک عبارتند از غربال سازی شاخص ها مدل دلتا اولویت بندی شاخص ها ی تایید شده با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP )رسم منطقه موجه تار عنکبوتی برای استراتژیهای مدل دلتا و تعیین موقعیت استراتژیکی در نمودار سه بعدی در ضمن این تکنین بر اساس مدل دلتا طراحی شده است .
۷.

کارآ فرینى و عواملى محیطى موثر بر آن

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ کارآفر ینی مدیریت کارآفرینانه کارآفرینى سازمانى عوامل محیطى فرهنگ ملى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۴
در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن تبیین جایگاه انقلاب کارآفرینانه در تغییر و تحولات جهانی مفهوم کار آفرینی و ویژگیهای کارآفرینان از دیدگاه صاحبنظران و همچنین مزیت هایى که کارآفرینى براى جوامع ایجاد مى نماید، مورد بررسى قرار گیرد و سپس نقش مدیریت کارآفرینانه در ایجاد سازمان کارآفربن با توجه به صلاحیتها و مهارتهایى که مدیران باید در سازمانهاى امروزى دارا باشند مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش دیگر این مفاله با ارائه مدلى از عوامل تعیین کننده محیطى به بررسى ابعاد محیطی کارآفرینی پرداخته ایم و در پایان نیز با توجه به اهمیت فرهنگ در ایجاد وتوسعه کارآفرینى، تأثیرات فرهنگ بر کارآفرینى مورد تحلیل قرار گرفته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲