حسن اسماعیلی بیدهندی

حسن اسماعیلی بیدهندی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی (مطالعة موردی فساد اداری در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران)

تعداد بازدید : ۱۱۹۰ تعداد دانلود : ۶۲۹
هدف از تحقیق حاضر، مطالعة عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به عنوان مطالعة موردی انتخاب شده است. این تحقیق از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و از بعد جمع آوری اطلاعات یک مطالعة توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری مورد نظر در این تحقیق تمامی کارکنان فدراسیون فوتبال بودند (13 نفر و با توجه به تعداد اندک افراد جامعه کلیة اعضای جامعه به عنوان نمونة آماری در نظر گرفته شدند. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامة خداداد حسینی و فرهادی نژاد (1380) استفاده شد که پس از تایید روایی و پایایی (87 /0 = α )، در بین نمونة آماری توزیع شد. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون های آماری دو جمله ای و فریدمن استفاده شد. با توجه به یافته های تحقیق کلیة فرضیه های تحقیق تایید شد و نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی بیشترین نقش را در بروز و گسترش فساد اداری دارند (05 /0 P<) و در بین روش های مختلف کنترل فساد اداری نیز خصوصی سازی به عنوان مهم ترین روش کنترل شناخته شد (05 /0 P< ، 91 /5 = Mr ).
۲.

بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی اعضاء هیات علمی

کلید واژه ها: فرهنگ کارآفرینی فرهنگ سازمانی ماموریتی مشارکتی بوروکراتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۵۳۴
در این مقاله، باتوجه به اهمیت بحث فرهنگ سازمانی سعی شده است به تبیین فرهنگ سازمانی حاکم بر اعضای هیات علمی پردیس های فنی و علوم دانشگاه پرداخته شود. جهت تحقق هدف فوق دو فرضیه ی اصلی و چهار فرضیه ی فرعی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش عمومی و اختصاصی، شامل سی سؤال در مقیاس لیکرت برای شناسایی فرهنگ موجود و مطلوب در قالب چهار فرهنگ مطرح در مدل دفت (فرهنگ کارآفرینی، مشارکتی، ماموریتی و بوروکراتیک) مورد استفاده قرار گرفت. براساس اطلاعات تکمیل شده 108 پرسشنامه از مجموع اعضای هیات علمی پردیس های فنی و علوم، به عنوان نمونه آماری و با استفاده از برنامه نرم افزاری spss و تکنیک های آماری آزمون فرض صفر، آزمون t و رتبه بندی فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. چنانکه انتظار می رود ماموریت دانشکده های فوق، مقوله آموزش و پژوهش می باشد و بایستی فرهنگ آموزشی تحقیقاتی بر پردیس های مذکور حاکم باشد تا بتوانند موفق و اثر بخش گردند. در صورت فقدان این فرهنگ ، موانع و معضلاتی پیدا می شود که خود مشکلاتی اساسی برای امر آموزش و پژوهش بوجود می آورد و عدم حاکمیت فرهنگ آموزشی و پژوهشی را در بردارد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی حاکم بر پردیس های فوق در وضع موجود فرهنگ مشارکتی می باشد. در حالی که در وضع مطلوب باید فرهنگ سازمانی کارآفرینی باشد.
۳.

جنبش اصلاحى در مدیریت بازار

کلید واژه ها: مدیریت بازاریابی تحول در مدیریت بازار آمیخته بازار یابی جنبش اصلاحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۸ تعداد دانلود : ۶۹۷
در این مقاله ضمن بررسى موضوع ارتباط میان خواسته، مشترى و بررسى دیدگاههاى مختلف درباره این موضوع، ویژگى هاى متفاوت عناصر چرخه تکامل مدیریت بازاریابى، نقش آنها در چگونگى تحول در مدیریت بازار، تبیین گردیده است، همچنین چالش اساسى پیش روى مدیریت بازاریابى، یعنى تهیه ترکیب عناصر آمیخته بازاریابى به همراه بررسى نحوه شکل گیرى و پیدایش این مفهوم (آمیخته بازاریابى)، مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سرانجام "جنبش اصلاحى در مدیریت بازار"، به عنوان واژه معروف مدیریتى دهه اخیر معرفى گردیده، آنجا که تحول در مدیریت بازار درصدد پر کردن خلاء ناشى از رکود نسبى علم مدیریت بازاریابى است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان