مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت)

مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت)

مدیریت فرهنگ سازمانی سال چهاردهم زمستان 1395 شماره 4 (پیاپی 42)

مقالات

۱.

شناسایی روش ها و منابع یادگیری کارشناسان و مدیران منابع انسانی در صنعت خودرو: نگاهی روایتی

کلید واژه ها: یادگیری غیررسمی رویکرد روایتی یادگیری مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
کارشناسان و مدیران منابع انسانی به عنوان متولیان منابع انسانی نقش بااهمیتی در عملکرد کسب وکار دارند. یادگیری از یک سو راهی برای توسعة شایستگی های آن ها است و از سوی دیگر، ابزار تطبیق و سازگاری با تغییرات سریع در محیط کسب وکار محسوب می شود. با توجه به اهمیت یادگیری در بهبود عملکرد واحد منابع انسانی و ارتقای شایستگی های متولیان آن، پرسش مهم این است که کارشناسان و مدیران منابع انسانی چه منابع و روش هایی برای یادگیری و توسعة شایستگی های خود به کار می گیرند؟ در این پژوهش که به روش روایتی و با مصاحبه های واقعه محور انجام گرفته است، تجربه ها و روایت های 7 کارشناس و 9 مدیر منابع انسانی در صنعت خودرو به منظور شناسایی روش ها و منابع یادگیری آن ها در جریان انجام دادن فعالیت های مدیریت منابع انسانی به طور دقیق شناسایی و مستند شد. سپس، فرایند کدگذاری کیفی انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد کارشناسان و مدیران منابع انسانی از چهار منبع «یادگیری از انجام دادن وظایف کاری»، «یادگیری از آموزش- انتشارات»، «یادگیری از تعاملات انسانی- اجتماعی» و «یادگیری از سیاست ها-چالش های سازمان» بهره می برند. دو روش شامل یادگیری از «انجام دادن کارهای تخصصی» و یادگیری از «دریافت بازخوردهای تخصصی» بیشترین فراوانی در متن روایت های بیان شدة مدیران و کارشناسان حوزة منابع انسانی صنعت خودرو بوده است.
۲.

تعیین شاخص های مدل ارزیابی متوازن در دانشگاه های دولتی- مورد مطالعه: دانشگاه الزهرا(س) ( با تأکید بر منظر یادگیری و رشد)

کلید واژه ها: استراتژی مدل ارزیابی متوازن دانشگاه سنجه منظر رشد و یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۲۵۵
در سال های اخیر نگرانی مسئولان دانشگاه ها دربارة مدیریت عملکرد افزایش یافته است. در دنیای پیچیده و پررقابت کنونی، موفقیت دانشگاه ها بدون استراتژی های مناسب و روش هایی برای ارزیابی میزان دستیابی به آن ها امکان پذیر نیست. مدل ارزیابی متوازن با تأکید بر استراتژی های سازمان و تعیین اهداف و سنجه های کلیدی و ایجاد توازن بین آن ها، سعی در مدیریت و ارزیابی سازمان های پیچیده دارد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین سنجه های کلیدی ارزیابی عملکرد، مربوط به منظر یادگیری و رشد در دانشگاه است. جامعة آماری این پژوهش مدیران، کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) بودند که نمونه ای براساس فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده از بین آن ها انتخاب شد. این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و ابزار شیوة گردآوری داده در این پژوهش پرسشنامه است. همچنین، به منظور بررسی راهبردها با مدل ارزیابی متوازن، آزمون میانگین یک جامعهو به منظور رتبه بندی سنجه ها، آزمون فریدمن به کار گرفته شد. در نهایت، سنجه های مناسب در منظر یادگیری و رشد، برای دانشگاه استخراج، و نقشة استراتژی و کارت ارزیابی متوازن در این منظر ترسیم شد.
۳.

پیشایندها و برآیندهای کوچک سازی سازمانی از دیدگاه سرمایه های انسانی

کلید واژه ها: ادغام کوچک سازی ب‍ازم‍ان‍دگ‍ان پیشایندها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۹
هدف اصلی این پژوهش بررسی الزامات و پیامدهای کوچک سازی سازمانی است. پژوهش از نوع آمیخته بوده و داده های آن با ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده است. جامعة پژوهش همة کارکنان سازمان های ادغام شده بود که در مرحلة کیفی 54 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند و در مرحلة کمی 161 نفر در این پژوهش مشارکت کردند. نمونه گیری به روش تصادفی ساده و در دسترس انجام گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، تحلیل تم و در بخش کمی، آزمون مقایسة میانگین (تی استیودنت) به کار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد نگرش کارکنان نسبت به این اقدام در سازمان منفی بوده و رضایت آن ها را کاهش داده است. از نظر کارکنان مهم ترین عاملی که قبل از پیاده سازی این راهبرد باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد زیرساخت ها و آموزش است و از جمله پیامدهای آن نا امیدی و بدبینی در سازمان و کاهش ارتباطات مؤثر و تضعیف اعتماد سازمانی است. در همین زمینه پیشنهاد می شود سازمان ها نخست منافع همة ذی نفعان را قبل از دست به چنین اقداماتی در نظر بگیرند و دوم مطالعات امکان سنجی پیاده سازی طرح را نیز در دستور کار داشته باشند.
۴.

بررسی تأثیر ابعاد کیفیت ارتباطات بر وفاداری رفتاری و نگرشی مشتریان شرکت بیمة ایران

کلید واژه ها: رضایت تعهد اعتماد وفاداری نگرشی وفاداری رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۳۰۴
امروزه شرکت هایی با عملکرد برتر در صنایع مختلف در حال حرکت به سمت حفظ مشتریان و جلب وفاداری آن ها هستند، زیرا دریافته اند جذب یک مشتری جدید بسیار پرهزینه است و برای حفظ جایگاه خود در فضای به شدت رقابتی امروزه نیازمند مشتریان وفادار می باشند، پس شناسایی عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان بسیار مهم است. از این رو، پژوهش حاضر تأثیر ابعاد کیفیت ارتباطات (اعتماد، رضایت و تعهد) بر وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی را بررسی می کند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی و مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعة آماری این پژوهش شامل همة مشتریان نمایندگی های شرکت بیمة ایران در شهر تهران است و 106 نفر به عنوان نمونة مورد بررسی به روش تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها 150 پرسشنامه توزیع شد. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزارهای SPSS22 و Lisrel8.8 تجزیه وتحلیل شد. ضریب پایایی پرسشنامه 938/0 به دست آمد و روایی پرسشنامه نیز از طریق تحلیل عاملی بررسی شد. نتایج نشان داد رضایت و تعهد بر وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین، نتایج نشان داد اعتماد بر وفاداری رفتاری تأثیر مثبت و معناداری دارد ولی بر وفاداری نگرشی تأثیر معناداری نمی گذارد.
۵.

بررسی رابطه برون گرایی و درون گرایی با رضایت شغلی شخصیت در معلولان شاغل

کلید واژه ها: برون گرایی٬ درون گرایی٬ رضایت شغلی٬ معلولین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۱۹۹
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة برون گرایی و درون گرایی شخصیت با رضایت شغلی معلولین شاغل بود. پژوهش توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی بود. جامعة آماری مورد نظر شامل همة معلولین شاغل در ادارات شهرستان الیگودرز بود که تعداد آن ها 100 نفر است و اطلاعات با به کارگیری پرسشنامه از آن ها جمع آوری شد. پرسشنامة پژوهش شامل پرسشنامة شخصیتی آیزنک و پرسشنامة رضایت شغلی بود. روایی پرسشنامه ها با به کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آن ها با محاسبة آلفای کرونباخ تأیید شد. پرسشنامه ها با نرم افزار SPSS تحلیل شد. برای تحلیل داده های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد محاسبه شد و برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام اجرا شد. نتایج نشان داد بین برون گرایی و رضایت شغلی رابطة مثبت و معناداری (20/0=r) وجود دارد. همچنین، بین درون گرایی با رضایت شغلی رابطة مثبت و معناداری (25/0=r) وجود دارد ( 05/0 ≥P). براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که معلولینی که شخصیت برون گرا دارند، رضایت شغلی بیشتری نسبت به معلولینی که شخصیت درون گرا دارند، در محیط کار خود حس می کنند.
۶.

نیازسنجی آموزشی مدیران و معاونان کاروان های حج تمتع

کلید واژه ها: آموزش نیازسنجی آموزشی حج تمتع مدیران و معاونان حج تمتع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت آموزشی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رهبری
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۲
سازمان حج و زیارت تنها منبع تأمین نیروی انسانی کاروان های حج، نیازمند آموزش کارگزاران کاروان های زیارتی است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی نیازهای آموزشی مدیران و معاونان کاروان های حج تمتع است. جامعة آماری، همة مدیران و معاونان کاروان های حج تمتع در سال 1392 است که نمونه ای به حجم 222 به روش طبقه ای با انتساب متناسب از بین آن ها انتخاب شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. برای اجرای فن دلفی نمونه ای 25 نفری از خبرگان آموزش حج به روش قضاوتی انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه و مطالعة اسناد و مدارک است. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد، کلاس های برگزارشده در عمل، برای مدیران و معاونان مفید و مؤثر بوده است. همچنین، مکالمة عربی در رتبة اول اهمیت قرار دارد. در اجرای فن دلفی، مکالمة عربی 1و 2، اپراتوری کامپیوتر، سفر حج و مقدمات آن و جغرافیا و نقشه خوانی و مقررات عربستان برای دورة مقدماتی؛ مکالمة عربی 4، احکام و مناسک حج، انتقال تجارب موفق، قوانین و مقررات عربستان، امنیت در سفر، مهارت های ارتباطی، آشنایی با مذاهب اسلامی، آموزش زبان انگلیسی، و شرح وظایف اجرایی برای دورة بازآموزی مدیران و معاونان پیشنهاد شد.
۷.

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان اعمال روش های حسابداری مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی فردگرایی فاصلة قدرت اجتناب از بی اطمینانی روش های حسابداری مدیریت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۱۷۲
هدف این پژوهش بررسی رابطة فرهنگ سازمانی با روش های حسابداری مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع کاربردی و به از نظر روش توصیفی- همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامة استاندارد فرهنگ سازمانی هافستد و پرسشنامة محقق ساختة حسابداری مدیریت است. جامعة آماری مدیران مالی و کارشناسان حسابداری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که کارکنان 121 شرکت به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند. در هر شرکت دو پرسشنامه یکی در اختیار مدیر مالی و دیگری در اختیار کارشناس حسابداری قرار گرفت. از 242 پرسشنامه، 87 پرسشنامه از مدیران و 104 پرسشنامه از کارشناسان جمع آوری شد. مقایسة ضرایب همبستگی بین دو گروه نشان داد مؤلفه های فردگرایی، فاصلة قدرت، مردمنشی، افق کوتاه مدت و اجتناب از بی اطمینانی در گروه مدیران رابطة مثبت و معنادار با اعمال روش های حسابداری مدیریت داشتند. متغیر اجتناب از بی اطمینانی بیشترین ارتباط را با روش های حسابداری مدیریت داشت. اما در گروه کارشناسان رابطة منفی مشاهده شد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت اعمال و پیاده سازی روش های حسابداری مدیریت که از ابزارهای مدرن تصمیم گیری مدیریت اند، به فرهنگ سازمانی شرکت خصوصاً اجتناب از بی اطمینانی وابسته است که از منظر دو گروه اعمال کنندة این روش ها متفاوت است.
۸.

مدیریت به اقتضای فرهنگ در سازمان های ایرانی بر اساس شاخص های فرهنگی هافستد(مورد مطالعه: ادارات مرکزی مخابرات استان های اصلی ایران)

کلید واژه ها: فرهنگ مدیریت تفاوت های فرهنگی هافستد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
این تحقیق با هدف بررسی مدیریت به اقتضای فرهنگ در سازمان های ایرانی براساس شاخص های فرهنگی هافستد در شرکت مخابرات استان های کلان ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف ، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - همبستگی است. جامعة آماری پژوهش همة کارکنان ادارات مرکزی مخابرات استان های اصلی کشور است که در سال 1392 تعداد آن ها 4000 نفر گزارش شد. حجم نمونه براساس جدول مورگان، 351 نفر به دست آمد که به روش. پرسشنامة تحقیق تلفیقی از پرسشنامه مقیمی و محقق ساخته با اقتباس از نظریة هافستد است. همچنین، روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأیید شد و 6 عامل به دست آمده 945/51 درصد واریانس کل را تبیین کردند. ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامة فرهنگ به وسیلة آزمون ضریب کرونباخ، 795/0 به دست آمد که پایایی قابل قبول را نشان می دهد. نتایج این پژوهش نشان داد خرده فرهنگ های متفاوتی براساس مناطق جغرافیایی وجود دارد. همچنین، براساس نتایج تفاوت های فرهنگی معناداری در سازمان های استان های کشور وجود دارد. در نهایت، پیشنهادهای کاربردی برای مدیران و سرپرستان با توجه به تفاوت های فرهنگی موجود بیان شد.
۹.

کاوشی بر تأثیر سکون سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با تأکید بر نقش نوآوری مدل کسب و کار و نوآوری باز

کلید واژه ها: عملکرد شرکت سکون سازمانی نوآوری باز خروجی نوآوری باز ورودی نوآوری مدل کسب و کار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی مدیریت کسب و کارهای کوچک
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
تعداد بازدید : ۱۱۶۷ تعداد دانلود : ۶۵۴
مقالة حاضر، در پی سنجش این موضوع است که نوآوری باز ، چگونه می تواند بر تغییر سکون سازمانی برای خلق نوآوری در مدل کسب و کار و بهبود عملکرد شرکت مؤثر باشد. این مطالعه، مدلی نظری را برای کشف رابطة بین متغیرهای پنهان، شکل می دهد، و برای جمع آوری داده های پژوهش، ابزار پرسشنامه را به کار گرفته است. برای بررسی آزمون فرضیه های پژوهش، مدل سازی معادلات ساختاری اجرا شد. این تحقیق، از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق در آن، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری این پژوهش مدیران شرکت ها و واحدهای فناور کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فناوری شهر تهران بودند که براساس جدول مورگان، 199 نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد نوآوری باز ، اثر واسطه ای در رابطة سکون سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار و همچنین، رابطة سکون سازمانی و عملکرد این شرکت ها می گذارد. نوآوری مدل کسب و کار، همچنین اثر مثبت بر عملکرد شرکت می گذارد.
۱۰.

بررسی تأثیر هوش فرهنگی و هیجانی بر عملکرد کارکنان شهرستانی شاغل در کلان شهر تهران با تأکید بر سازگاری میان فرهنگی

کلید واژه ها: هوش هیجانی هوش فرهنگی عملکرد کارکنان سازگاری میان فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش فرهنگی و هیجانی بر عملکرد کارکنان شهرستانی شاغل در شهر تهران با درنظرگرفتن نقش سازگاری میان فرهنگی و بر مبنای مطالعه ای توصیفی- همبستگی انجام گرفته است. این پژوهش شامل دو جامعة مدیران شرکت ها (120 نفر) و کارکنان شهرستانی (700 نفر) شاغل در شرکت های خصوصی فعال در صنعت لوازم کامپیوتری و موبایل بوده است که با توجه به تعداد محدود جامعة اول از روش سرشماری و در جامعة دوم براساس نمونة محاسبه شده به تعداد 240 نفر براساس جدول مورگان، روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به کار گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامة 10 و 36 پرسشی محقق ساخته است که روایی آن ها به دو روش روایی همگرایی و واگرایی، و پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با به کارگیری نرم افزار Amos21 و به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد هوش فرهنگی و هیجانی کارکنان شهرستانی شاغل در کلان شهر تهران به طور غیرمستقیم و از طریق نقش سازگاری بین فرهنگی بر عملکرد آنان تأثیرگذار بوده است. سایر نتایج نشان داد توانایی کارکنان شهرستانی در دستیابی به سازگاری بین فرهنگی در شرکت های یادشده، عملکرد فردی و سیستمی آنان را در حد قابل توجهی افزایش خواهد داد.
۱۱.

رابطه ی ویژگی های شخصیتی با شادکامی و رضایت شغلی بین کارکنان دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی رضایت شغلی شادکامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
شادی کارکنان با بهره وری، افزایش ایمنی کار، رضایت شغلی و خانوادگی ارتباط دارد که می تواند ناشی از عوامل محیطی و شخصیتی باشد، بنابراین، هدف پژوهش بررسی رابطة ویژگی های شخصیتی با شادکامی و رضایت شغلی بین کارکنان دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان بود. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی- همبستگی اجرا شده است. برای اجرای این پژوهش، براساس جدول مورگان،150 نفر از کارکنان رسمی و قراردادی دانشگاه ولی عصر رفسنجان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و با به کارگیری پرسشنامه های پنج عاملی شخصیت، شادکامی آکسفورد و رضایت شغلی دانت داده ها جمع آوری شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد رابطة بین برون گرایی و رضایت شغلی و همچنین، رابطة ثبات هیجانی، برون گرایی و سازگاری با شادکامی معنا دار است. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد ویژگی های شخصیتی 7 درصد از واریانس رضایت شغلی و 18 درصد از واریانس شادکامی را پیش بینی می کند. تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد برای پیش بینی رضایت شغلی، ویژگی شخصیتی برون گرایی، و برای پیش بینی شادکامی ویژگی های برون گرایی، سازگاری و ثبات هیجانی به ترتیب، مهم ترین پیش بینی کننده ها هستند.
۱۲.

تبیین نقش تاب آوری بر بهزیستی ذهنی و رابطه آن ها با خودکارآمدی

کلید واژه ها: تاب آوری خودکارآمدی بهزیستی ‏ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۲۱۱
پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش تاب آوری بر بهزیستی ذهنی و رابطة این دو متغیر با خودکارآمدی مددیاران خانة سالمندان کهریزک انجام گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی - همبستگی است. جامعة آماری پژوهش مددیاران خانة سالمندان به تعداد 175 نفرند که نمونه ای 120 نفری با روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان آن ها انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های تاب آوری با ضریب پایایی 95/0، پرسشنامة خودکارآمدی با ضریب پایایی 91/0، و پرسشنامة بهزیستی ذهنی با ضریب پایایی 91/0 بوده است. نتایج آزمون تی تک نمونه نشان داد، میانگین تاب آوری مددیاران پایین تر از حد متوسط و میانگین خودکارآمدی و بهزیستی ذهنی آنان بالاتر از حد متوسط بوده است. مدل معادلات ساختاری با بررسی شاخص های برازش تأیید شد. نشان داد تاب آوری بر بهزیستی ذهنی تأثیرگذار بوده است. نتایج همبستگی نشان داد، پذیرش مثبت عواطف/ روابط ایمن به عنوان مؤلفة تاب آوری، و عاطفه مثبت به عنوان مؤلفة بهزیستی ذهنی با خودکارآمدی رابطه دارد. در نهایت، نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد خودکارآمدی توسط مؤلفة پذیرش مثبت عواطف/ روابط ایمن، و بهزیستی ذهنی توسط مؤلفه های معنویت و پذیرش مثبت عواطف/ روابط ایمن پیش بینی می شوند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵