مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت)

مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت)

مدیریت فرهنگ سازمانی سال هشتم بهار و تابستان 1389 شماره 21 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزش های اسلامی در تصمیمات آمیخته بازاریابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیمت گذاری محصول ارزش های اسلامی بازارگذاری پیشبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۸ تعداد دانلود : ۷۰۷
رفتارهای کاری انحرافی، به رفتاری اطلاق می شود که هنجارهای سازمانی را شکسته و سلامت سازمان و کارکنانش یا هر دو را تهدید می کند.بحث کسب و کار و کارکردهای مهم آن از جمله بازاریابی، در اقتصاد اسلامی از ملاحظات و ملازمات ارزشی بخصوصی برخوردار است به طوری که پای بندی به ارزش های اسلامی به عنوان توانمندی محوری برای بنگاه های اسلامی در نظر گرفته می شود تا تصمیمات کلیدی سازمان را حول این توانمندی اتخاذ نمایند. این پژوهش در صدد است، ارزش های اسلامی ناظر بر تصمیمات آمیخته بازاریابی که هسته اصلی علم بازاریابی را تشکیل می دهد را مورد بحث و بررسی قرار دهد. جهت دست یابی به این مهم با استفاده از روش کتابخانه ای و با مطالعه سیره پیامبر(ص)، ائمه معصومین (ع) و با توجه به آیات قرآن کریم و نظریات اندیشمندان بنام اسلامی ارزش های مطرح در تصمیمات آمیخته بازاریابی شامل تصمیمات محصول، قیمت گذاری، پیش برد و توزیع استخراج گردیده است تا با معرفی آن ها مساعدتی هر چند اندک برای لحاظ این ارزش های الهی در سیاست گذاری های مربوط به آمیخته بازاریابی فراهم گردد. بدین منظور ابتدا سیستم و چارچوب ارزش های اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و بعد از آن با تمرکز برمفهوم و طبقه بندی آمیخته بازاریابی، تصمیمات محصول، پیش برد و بازارگذاری درچارچوب ارزش های اسلامی بیان شده.
۲.

ارتقای پارادایم تفسیری در نظریه سازمان: تأمّلی بر رویکرد داستان سرایی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پارادایم تفسیری دانش سازمانی داستان سرایی داستان سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۵۴
یکی از پارادایم های اصلی در نگاه بورل و مورگان پارادایم تفسیری است. پارادایم تفسیری برعکس پارادایم کارکردگرایی که در پی علت کاوی است به معنا کاوی می اندیشد. این پارادایم سازمان را وبی از معانی (فرهنگ) می داند و هنر مدیر را فهم معانی سازمانی تصور میکند. داستان ها یکی از عناصر اصلی وب سازمانی هستند. داستان ها معانی را انتقال و مبادلات اجتماعی سازمانی را شکل داده، بازسازی کرده و آن را تسهیل میکنند. در این مقاله رویکرد داستانسرایی به عنوان یکی از رویکرد های تولید دانش در پارادایم تفسیری موشکافی می شود. با بحث از خاستگاه شکل گیری آن، چرایی و اهمیت داستان سرایی، کارکردها و مزایای آن مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
۳.

ماهیت هولوگرافیکی تحول در سازمان های عصر اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عصر اطلاعات تحول سازمان هولوگرافیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۷ تعداد دانلود : ۶۴۰
چالش دنیای امروز برنامه ریزی برای تغییر نیست، بلکه یادگیری این امر است که چگونه باید با تغییر زندگی کرد و تغییر به یکی از ارکان اصلی زندگی در عصر اطلاعات بدل شده است، اما در این بین مشکل اصلی، فقدان مدل مفهومی منسجمی برای ایجاد تحول در سازمان ها می باشد که این موضوع باعث شکست بسیاری از برنامه های تحول سازمانی شده است. البته فقدان مدلی منسجم و در عین حال ساده برای تحول دور از ذهن نیست. از آنجایی که تحول دارای خاصیت هولوگرافیکی می باشد و تغییرات اجزاء بر روی کل و تغییرات کل بر روی اجزاء تاثیر می گذارد و به دلیل ماهیت پیچیده تحول، امکان ارایه مدلی ساده و قابل درک برای همگان وجود ندارد. از اینرو هدف این مقاله ارایه مدل هولوگرافیک تحول سازمان ها در عصر اطلاعات است برای تبیین ماهیت هولوگرافیکی تحول از روش مطالعه مبانی نظری تحقیق و تحلیل محتوا استفاده گردیده است . خروجی مطالعه تحقیق مدل هولوگرافیک تحول سازمانها در عصر اطلاعات است که در آن برای ایجاد تحول چهار حوزه وجدان، رفتاری، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده است که در بین این چهار حوزه می بایست تعامل همه جانبه وجود داشته باشد. گام اول ایجاد تغییر در این تعامل ... .
۴.

بررسی مفاهیم، نظریه ها و مدل های کارآفرینی اجتماعی و ارایه مدل مفهومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی اجتماعی کارآفرینی کارآفرینی اقتصادی مدل های کارآفرینی مدل مفهومی کارآفرینی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱۷ تعداد دانلود : ۱۵۳۰
مفهوم کارآفرینی در دهه های اخیر توجه جدی محافل علمی و سازمانهای دولتی و خصوصی را به خود جلب نموده است. مروری کوتاه در ادبیات کارآفرینی نشان می دهد که کارآفرینی به دلیل غلبه رویکرد اقتصادی در صدد ارائه روشهای جدید برای حداکثر سازی سود و کسب درآمد بوده است. سازمانهای اجتماعی نیز بایستی با استفاده از مفهوم کارآفرینی تحولی در ساختار سنتی خود بوجود آورند. بدیهی است روش استفاده از این مفهوم در بخش های غیر اقتصادی ویژگی خاص خود را طلب می کند. نوشته حاضر جهت دستیابی به زمینه های اجتماعی استفاده از این مفهوم و توجه به ابعاد غیر اقتصادی آن، به بررسی مفاهیم کارآفرینی و مقایسه کارآفرینی اقتصادی و اجتماعی پرداخته و با معرفی نوع شناسی و مدل های جدید از کارآفرینی اجتماعی نگاه سنتی به موسسات، نهادها و سازمانهای غیر انتفاعی را مورد نقد قرار می دهد. سپس زمینه های ظهور کارآفرینی اجتماعی، چالشها و مسائل موجود و تئوریها و مدلها آن را جهت ارائه چارچوب مناسب و گسترش مبانی نظری کارآفرینی اجتماعی مورد بحث قرار می دهد. در پایان با توجه به طبقه بندیها و مدلهای مختلف کارآفرینی اجتماعی، نوع شناسی ترکیبی و مدل جامع کارآفرینی اجتماعی استخراج شده و برای استفاده .... .
۵.

کاربرد ترکیبی فنون فرایندتحلیل سلسله مراتبی و تخصیص خطی در اهمیت سنجی شاخص های شخصیتی کارآفرینان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فن تخصیص خطی شاخص های شخصیتی کارآفرینان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۵۱۷
شاید از واژه های مهمی که امروزه برای توسعه پایدار و همه جانبه برسر زبان ها قرار گرفته است، واژه کارآفرینی باشد که هر چند نمی تواند به عنوان داروی تمام دردهای اقتصادی یک کشور قرار گیرد، ولی اذهان را به سوی خود فرا خوانده و توانسته است راه شکفتن و شکوفایی اقتصادی را نشانه گیری نماید. هدف این مقاله آن است که ویژگی هفتگانه شخصیتی کارآفرینان را که اول باربه زعم جنینگز و همکارانش در سال 1994 معرفی شده است وتاکنون نیز مورد استفاده قرار می گیرد، در یک فضای علمی مورد بررسی قرار داده و سعی نماید با فرموله نمودن یک مدل ریاضی مشخص کندکه چگونه می توان با توجه به ارزش های (رتبه های) مختلفی که برای شاخص های هفتگانه شخصیتی از نظر افراد مختلف وجود داشته باشد به یک مدل کمی برای رتبه بندی این شاخص ها دست یافت. بدین منظور در این مقاله ابتدا به وزن ها واهمیت نظرات ده نفر از صاحب نظران که شش نفر از اساتید دانشگاهی و چهار نفر از کارآفرینان موفق بوده اند که در فرایند ارزیابی به عنوان کارشناس کارآفرینی شناخته شده اند، در ارتباط با شاخص های هفتگانه که از ادبیات موضوعی استخراج شده است از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مورد رتبه بندی قرار گرفته و ... .
۶.

بررسی پدیده اعتیاد به کار در بین پرستاران ایران (تفاوت جنسیتی بین زن و مرد) مطالعه موردی: پرستاران شاغل در بیمارستان های استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنسیت پرستاران انگیزش اعتیاد به کار لذت از کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۴ تعداد دانلود : ۶۳۶
اعتیاد به کار، اعتیادی است که برای شخص می تواند لذت بخش و یا مشکل ساز باشد. هدف تحقیق بررسی اعتیاد به کار در بیمارستان های استان مازندران است. روش اصلی گردآوری داده ها، پرسش نامه ای استاندارد می باشد. جامعه آماری شامل پرستاران زن و مردی است که به صورت شبانه روزی در این بیمارستان ها کار می کنند. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گردیده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری در جوامع محدود 111 به دست آمده است. نمونه شامل 84 زن و 52 مرد می باشد. نتایج نشان می دهد، میانگین عجین شدن در کار و لذت از کار در مردان مقداری بیش از زنان و اشتیاق به کار زنان مقداری بیش از مردان می باشد. در مجموع اعتیاد به کار در پرستاران مرد بیش از پرستاران زن بوده است. یافته های دیگر نشان می دهد که حقوق و مزایای بالاتر، بزرگترین عامل برای کار بیش تر می باشد.
۷.

تدوین و ارزیابی استراتژی های سازمانی با به کارگیری مدل های SWOT و فرآیند تحلیل شبکه ای ANP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیک AHP تجزیه و تحلیل Swot ANP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶۱ تعداد دانلود : ۵۰۹۲
تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ( SWOT) قادر به تعیین اهمیت هر یک از عوامل شناخته شده نیست و راهکاری را برای ارزیابی گزینه های تصمیم با توجه به این عوامل ارایه نمی دهد. اگر چه تجزیه و تحلیل SWOT عوامل مورد نظر را مشخص می کند، اما هر یک از عوامل معمولا به صورت خلاصه و خیلی کلی توصیف می شوند. به همین خاطر، تجزیه و تحلیل SWOT در مراحل ارزیابی و اندازه گیری دارای برخی از نقص ها می باشد. روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP) بعضی از نقاط ضعف تجزیه و تحلیل SWOT را مرتفع می کند، اما وابستگی های ممکن میان عوامل را در نظر نمی گیرد. به همین دلیل به کارگیری شکل خاصی از تجزیه و تحلیل SWOT که وابستگی های ممکن میان عوامل را در نظر می گیرد، مناسب تر است. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل کمی SWOT و در نظر گرفتن وابستگی های ممکن میان عوامل از روش فرآیند تحلیل شبکه ای ( ( ANP استفاده نموده است. وابستگی های ممکن میان عوامل SWOT، وزن های عوامل استراتژیک، وزن های عوامل فرعی و اولویت های استراتژی های جایگزین را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف این تحقیق، اولویت بندی استراتژی های سازمانی برای اجراست. برای تدوین استراتژی ها از تکنیک SWOT و برای اولویت بندی ... .
۸.

درگیر شدن در کار و رابطه آن با عدالت سازمانی در چهارچوب نظریه مبادله اجتماعی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت سازمانی درگیر شدن در کار نظریه مبادله اجتماعی و فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۱ تعداد دانلود : ۸۲۶
درگیرشدن در کار مفهومی نوین است که در سالیان اخیر وارد مباحث سازمانی شده وبیش از دو دهه از ظهور آن نمی گذرد. کارکنان درگیر درکار کارکنانی شاداب، پر انرژی و بهره ورند که تمایل زیادی برای صرف تلاش و کوشش فراوان از خود نشان می دهند. نوشته ها و پژوهش ها در این زمینه نشان می دهد که درگیرشدن کارکنان در کار تحت تأثیر عوامل مختلف، فردی، شغلی و سازمانی است. جامعه آماری این تحقیق 391 نفر از کارکنان شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در پالایشگاه کرمانشاه می باشد. ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق پرسش نامه عدالت سازمانی نیهف و مورمن و درگیر شدن در کار یوترش است. نتایج آزمون همبستگی و رگرسیون خطی نشان می دهد که بین عدالت سازمانی و درگیر شدن در کار همبستگی مثبت و معنادار وجود داشته، و عدالت سازمانی توانایی پیش بینی درگیر شدن در کار را دارد. نتیجه این پژوهش در فرضیه اول نشان می دهد که ادراک کارکنان و عدالت مراوده ای بالاترین نسبت را دارد و در فرضیه دوم بین عدالت توزیعی و ادراک کارکنان شاهد کم ترین امتیاز هستیم. در فرضیه سوم ادراک کارکنان و عدالت رویه ای جایگاه متوسط را در جامعه هدف داشته است.
۹.

بررسی اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه با استفاده از مدل پارسونز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه مدل پارسونز اثربخشی مدرسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۸ تعداد دانلود : ۷۰۳
هدف این پژوهش بررسی و تحلیل اثربخشی سازمانی مدارس با تکیه بر رویکرد ترکیبی هدف – منبع سیستم و با استفاده از مدل نظری کارکرد های چهارگانه ضروری نظام اجتماعی پارسونز می باشد که در آن مؤلفه های چهارگانه اثربخشی مدرسه در سطح دبیران شامل نوآوری، تعهد سازمانی، رضایت شغلی وسلامت سازمانی (روحیه) مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل دبیران دبیرستان های دخترانه و پسرانه ناحیه یک شهر ارومیه در سال تحصیلی1388-1387 می باشد که از میان آنها 127 دبیر مرد و زن به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدارس دخترانه اثربخش تر از مدارس پسرانه هستند و بین اثربخشی سازمانی مدارس و مؤلفه های آن (نوآوری، تعهد سازمانی، رضایت شغلی و روحیه دبیران) رابطه معنادار وجود دارد. از میان عوامل جمعیت شناختی تنها جنسیت رابطه معناداری با اثربخشی سازمانی مدارس دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰