مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت)

مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت)

فرهنگ مدیریت 1383 شماره 7

مقالات

۱.

اعتماد درون سازمانى و بررسی وضغیت موجود سازمان های اجرایى کشور

کلید واژه ها: کنترل اعتماد قابلیت اعتماد بى اعتمادى اعتماد سازى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۴ تعداد دانلود : ۹۰۷
در بسیارى از نگرش ها، مفاهیمى که در مورد اعتماد سازمانى و بین فردى وجود دارد محققان بر این نکته تاکید دارند که کارکنان باید احساس کنند که مدیرانشان قابل اعتماد هستند. محققان زیادى از رشته هاى متنوع بر روى این مسأله توافق دارند که وجود اعتماد در سازمان داراى مزایاى زیادى است. این مقاله اطلاعاتى را در مورد اعتماد درون سازمانى ارائه مى کند، پیامدهاى مثبت، منفى آن را به همراه سه گام اساسى براى ایجاد اعتماد در سازمان بررسى مى کند و نتسان مى دهد که اعتماد یک عنصر اساسى براى مدیریت تغییر اثربخشى و نهایتآ موفقیت سازمان است.
۲.

تکنیک ارزش برتر، الگویی کاربردی و جدید براى ارزشیابى عملکـرد شوراى شهر و سازمانهاى محلى

کلید واژه ها: سنجش عملکرد ارزش برتر شوراهاى شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۸ تعداد دانلود : ۶۶۹
سنجش مدیریت عملکرد شوراهاى شهر، شهردارى ها و سایر سازمان هاى محلى با الگوى ارزش برتر، تجربه نوین و موفقیت آمیزى در سراسر حوزه هاى محلى انگلستان است. این مکانیسم ارزیابى در آستانه تبلیغات انتخابات پارلمانى سال 1997 میلادى و تحت تأثیر گرایتس هاى حزب کارگر از سوى کارشناسان و صاحبان فن ارزیابى و تدوین گردید و از آغاز سال 4000 میلادى همه سازمان هاى محلى نسبت به اجراى عملکرد ارزش برتر ملزم هستند. مقاله حاضر به معرفى ارزش برتر و ساز و کارهاى اجراى این طرح مى پردازد.
۳.

عواملى مؤثر بر کارآفرینى سازمانى در سازمان های بخش خدمات اجتماعى و فرهنگى دولتى ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: کار آفرینی کار آفرینی سازمانی سازمان کار آفرینانه سازمان های اجتماعی و فرهنگی دولتی عوامل ساختاری کار آفرینانه عوامل زمینه ای کار آفرینانه عوامل رفتاری کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۶ تعداد دانلود : ۷۹۱
در این مقاله که برگرفته از پژوهشى میدانى در سطح ملى است، ضمن بیان متدولوزى تحقیق در قالب اهداف تحقیق، روش تحقیق، رو ش هاى گردآورى داده ها، سؤالات تحقیق، جامعه و نمونه آمارى و روش هاى تجزیه و تحلیل داده ها، ادبیات علمى مرتبط با موضوع به طور مختصر بیان گردیده است. در بخش بعدى که چارچوب اصلى مقاله را تشکیل مى دهد، ابتدا وضعیت کارآفرینى سازمانى در سازمان هاى خدمات اجتماعى و فرهنگى بخش دولتى ایران به تفکیک بخشى و منطقه اى تبیین گردیده و سپس با توجه به سؤالأت پژوهشى و متغیرهاى مطرح در این سؤالات، ویژگى هاى کارآفرینانه در عوامل ساختارى، رفتارى و محیطى سازمان هاى مذکور مورد کاوش قرار گرفته و میزان ارتباط این عوامل و متغیرهاى فرعى آن با کارآفرینى در سازمان هاى اجتماعى و فرهنگى دولتى و اهمیت هر یک از آن ها با استفاده از روشهاى آمار توصیفى و استنباطی تجزیه و تحلیل شده است . در بخش پایانی مقاله نیز با توجه به تجزیه علمی که از داده ها واقعی و نگرش به عمل آمده پیشنهاد ها و راهکارهایی برای توسعه کار آفرینی در سازمانهای اجتماعی و فرهنگی دولتی که در برخی زمینه ها برای سازمان های دولتی و خصوصی نیز قابلیت کاربرد دارد ارائه شده است .
۴.

تأثیر فناورى اطلاعات بر ساختار سازمانى و ساختار نیروى کار

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات اشتغال نیروی کار سازمان های مجازی دانشی شدن کار تولید مشاغل جدید و جابجایی نیروی کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۲ تعداد دانلود : ۸۰۸
فناورى، کاربرد علم در حوزه فنون و مهارت هاى کاربردى است و منابع طبیعى، سرمایه و نیروى انسانى را به کالأ، خدمات تبدیل مى کند. فناورى را مى توان ترکیبى از سخت افزار و نرم افزار دانست، نرم افزار خود داراى سه جزء انسان افزار، أطلاعات افزار و سازمان افزار است. اطلاعات افزار یا فناورى اطلاعات از اجزاى مهمى است که توجه بسیارى از کشورها را در دو دهه اخیر به خود جلب نموده است. زیرا در عصر حاضر فناو رى اطلاعات به عنوان بستر و ابزارى قدرتمند به شمار مى آید که مى تواند تأثیرات اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى شگرفى بر جاى گذارد. مقاله اى که پیش رو دارید، خلاصه تحقیقى است که به بررسى بخشى از تأثیرات فوق پرداخته است: "تأثیر فناورى اطلاعات بر ساختار نیروى کار، ساختار مشاغل و ساختار سازمانى ". برای این منظور به طرح فرضیاتی پرداخته که در آن تاثیر فناوری اطلاعات بر ترکیب نیروی کار تولید مشاغل جدید ساختار سازمانی و کار آفرینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
۵.

نگاهی جامع به خود کنترلى دو سازمان

نویسنده:

کلید واژه ها: کنترل مدیریت سازمان خودکنترولى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۶ تعداد دانلود : ۹۰۰
از جمله مبانى نظرى راجع به کنترل، که امروزه توسعه زیادى یافته است و بر آن تاکید مى گردد. این است که در "فرآیند کنترل سازمانى " محور اصلى باید خود کنترلى یا" کنترل خود" باشد. در همین جهت در این مقاله سطوح مختلف در فرآیند کنترل، منابع گوناگونى که بر فعالیت هاى کنترلى نظارت مى کنند و همچنین متغیرهاى اقتضایى متناسب با منابع کنترل، مورد بررسى قرار گرفته و تلاش گردیده است که بر ضرورت وجود دیدگاهى جامع نسبت به کنترل در سازمان تأکید نماید؛ دیدگاهى که بر مبناى آن، به همان میزان که مکانیز!هاى کنترل بیر، نى مورد توجه قرار مى گیرند، بر کنترل درونى و یا کنترل خود و تناسب و هماهنگى بین این دو نوع در هر موقعیت خاص، هم تأکید مى گردد.
۶.

تحلیل عوامل مؤثر در کارآ فرینى دانش آموختگان دانشگاه تهران

کلید واژه ها: خلاقیت کار آفرینی نو آوری کار آفرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۷۲۰
در عصر پیچیده، رقابتى و نامطمئن جهانى شدن، تنها از طریق استفاده از نتایج پزوهش هاست که مى توان راه حل ها و راهنمایى هاى لازم را براى حل مسائل مورد نیاز جامعه کشف، ارائه نمود. از آن جا که کارآفرینى به عنوان یک عامل کلیدى رشد، توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشورها شناخته شده است، پژوهش هاى مرتبط با آن، وأجد أهمیت بسیار است. این پزوهش یکى از مهم ترین موضوعات مرتبط با کارآفرینى، یعنى رابطه و همبستگى بین ویژگى هاى تحصیلى، مدیریتى، محیطى، جمعیت شناختى و روان شناختى دانش آموختگان و میزأن کارآفرینى آنان را مورد بررسى و مطالعه قرار داده است. بدین منظور، ابتدا خلاصه اى از مفاهیم و یافته هاى بنیادى 50 سال اخیر، در خصوص کارآفرینى ارائه و سپس نقش هر یک أز این مؤلفه ها در پیش بینى میزان کارآفرینى فارخ التحصیلان دانشگاهى، مشخص گردیده أست. در انجام این پژوهش از روش های تحقیق و همبستگی استفاده شده است . همچنین گرد آوری اطلاعات و داده ها به روش کتابخانه ای و پرسش نامه 84 سوالی ( در مجموع با زیر پرسش ها 165 سوال ) بوده و مورد بررسی جامعه ( متشکل از دانش آموختگان شش رشته از شش دانشکده دشگاه تهران در سال های 1370 تا 1380 در مقطع کارشناسی ) 2819 نفر و حجم نمونه 315 نفر و حجم نمونه باز آزمایی 30 نفر بوده است . برای این منظور داده های فارغ التحصیلان گرد آوری گردیده است آن گاه با استفاده از روش های آماری رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر و روش لیزرل به طراحی مدل پرداخته شده است .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲