مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت)

مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت)

فرهنگ مدیریت 1383 شماره 6

مقالات

۱.

ارزیابى رابطه تناظر یک به یک بین درجات مشارکت با درجات نیازهاى غالب و ارائه مدلى کامپیوتری مربوطه

کلید واژه ها: تصمیم گیری چند معیاره درجات نیازهای غالب درجات مشارکت سلسله مراتب نیازها تناظر یک به یک الویت بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۹
آنچه در این تحقبق به دنبال آن هستیم عبارت از این است که اصولا آیا این درجات نیازهاى غالب کارکنان حوزه ستادى وزارت راه و.ترابرى و درجات مشارکت آنها تناظر یک به یک برقرار است یا خیر؟ درجات نیازهاى غالب کارکنان بر اساس نظریه سلسله مراتب نیازهاى مازلو به پنج درجه نیازهاى فیزیولوژیکى، ایمنى، اجتماعى، احترام و خود یابى تقسیم گردیده و درجات مشارکت آنها بر اساس طیفى که از عدم مشارکت کامل آغاز و به مشارکت کامل منتهى میگردد به ترتیب به درجات عدم مشارکت، مشارکت لر مبناى پیشنهاد، مشارکت بر مبناى مشورت، تصمیم گیرى دو جانبه و بالاخره تیم هاى خود گردان تقسیم شده است. مشارکت بر مبنای پیشنهاد مشارکت بر کبنای مشورت تصمیم گیری دو جانبه و با لاخره تیم های خود گردلن تقسیم شده است . در راستلی انجام تحقیق حاضر ابتدا فرضیاتی تدوین گردیده و سپس با انجام مطالعاتی میدانی همسو با فرضیات و اهداف تحقیق به جمع آوری اطلاعات در مورد فرضیات پرداخته و پس از پردازش و تلخیص داده ها و اطلاعات موجود با استفاده از روش آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن ( جمعا بیست و پنج آزمون فرعی ) به این نتیجه می رسیم ه دلایلی کافی برای اثبات برقراری رابطه تناظر یک به یک بین درجات نیازهای کارکنان با درجات مشارکت آنها برقرار است وجود ندارد. با استفاده از آزمون کای دو ( جمعا شش آزمون فرعی ) هب دنبال این هستیم که کارکنان با نیاز غالب میتوانند درجات مختلفی از مشارکت را ترجیح دهند لذا با عنایت به آزمونهای فوق استنتاج اینکه بین نیازهای غالب کارکنان و درجات مشارکت آنها روابط چند گانه حاکم است معتبر میباشد.
۲.

ارائه مدلى ارزیابى آمادگی الکترونیکى صنایع ایران

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات کسب و کار الکترونیکی آمادگی الکترونیکی شکاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۰
برأى اندازه گیرى میزان آمادگى الکترونبکى کشورها تا کنون طیف وسیعى ار ابزارهاى ارزیابى ابداع شده اند. این ابزارها ار تعاربف بسیار متنوعى براى آمادگی الکترونبکى و نیز روش هاى اندازه گیرى متفاوتى استفاده مى کنند، که از نظر اهداف و نتایج حاصله بطور قابل ملاحظه اى با یکدیگر متفاوت مى باشد. اما تا کنون مدلی جهت ارزیابى آمادگى الکترونیکى صنایع یک کشور توسعه و تدوین نیافته است و اقدامات انجام گرفته شده در زمینه صنایع، اکثرا شامل گزارش هایی از وضعیت بکارگیرى فن آورى اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در صنایع از منظرچندین معیار منتخب مى باشد نه مدلى برای ارزیابی، سنجش آمادگى الکترونبکى آنها. در ابن.تحقیق پس از بررسى و ارزیابى چارچوب ها و مدل هاى موجود در زمینه ارزیابى میزان آمادگى الکترونیکى، مدلى مناسب و متناسب با شرایط اقتصادى و اجتماعی و تکنولوژی ایران توسعه داده شده است تا میزان آمادگی صنایع ایران جهت پذیرش بکار گیری و بهره گیری از فناوری های اطلاعات و ارتباطات را مورد سنجش قرار دهد. این مدل از سه عامل قابلیت های دسترسی به زیر ساخت های مرتبط با فاوا ظرفیت های بکار گیری فاوا و فرصت های ارزش زا تشکیل شده است که هر عامل از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد ابعاد قابلیتهای دسترسی به زیر ساخت های مرتبط با فاوا عبارتند از زیر ساخت های فنی- منابع انسانی - اقتصادی - سیاسی مدیریتی - قانونی حققی و فرهنگی اجتماعی برای آزمون چهار چوب مفهومی مدلی در زمینه عوامل درون صنعتی با توجه به زیر ساختهای فوق توسعه داده شده است و پس از آن با نظر خواهی از صاحب نظران و بکار گیری رو ش میانگین فازی میزان روایی مدل و مقادیر اوزان پارامترها بدست آمد سپس مدل در صنعت بانکداری برای نمونه مورد آزمون داقع شد .
۳.

طراحی سیستم پشتیبان تصمیم سلسله مراتبى برنامه ریزى تولید

کلید واژه ها: برنامه ریزی تولید مدلهای سلسله مراتبی سیستم پشتیبان تصمیم زبان یکپارچه مدلسازی معماری سیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۰ تعداد دانلود : ۷۲۱
در این تحقیق سعى شده است تا با طراحى یک سیستم پشتیبان تصمیم برنامه ریزى تولید در " شرکت کارخانجات کابلسازى ایران" بهاى تمام شده محصولات را از طریق کاهش هزینه تأخیرات تولبد، اضافه کاری، هزینه راه اندازى و همچنین زمان تأخیر تحوبل محصولات به مشتریان را حداقل سازیم، در نهایت هم به یک طراحى مناسب جهت پیاده سازى سیستم پشتیبان تصمیم که بتواند تصمیم گیرى در موارد مذکور را پشتیبانى کند برسیم. براى رسیدن به این اهداف ما ابتدا وضعبت فعلى برنامه ربزى و زمانبدى شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم و در مرحله بعد به واسطه نتایج این تجزبه و تحلیل، سلسله مراتب مورد نیاز براى ساخت مدلهاى ریاضى را تشریح نمودیم و یس از آن یک مدل سلسله مراتبى سه سطحى براى برنامه ریزى تولید این شرکت ارائه مى نماییم. با استفاده از نمودارهاى زبان یکپارچه مدلسازى سیستم (uml) موردهای کاربرد و نمودار کلاس برای طراحی سیستم پشتیبان تصمیم سلسله مراتبی برنامه ریزی تولید را مدل نموده و در نهایت هم معماری مورد نیاز جهت پیاده سازی این سیستم را پیشنهاد خواهیم کرد.
۴.

کدام آزمون آمارى را انتخاب کنیم؟

نویسنده:

کلید واژه ها: آمار پارامترى آمار ناپارامترى آزمونهاى آمارى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۳
یکى از مشکلات محققین در تحقبقات میدانى انتخاب روش تحلبل آمارى مناسب براى بررسى سوالات یا فرضیات تحقیق مى باشد. در این مقاله کاربرد انواع آزمون هاى آمارى با توجه به نوع داده ها و وبژگیهاى نمونه آمارى و نوع تحلیل مورد نیاز بررسى مى شود، چگونگى انتخاب آ زمون مناسب به روش الگوریتمیک و نمودارى نشان داده شده و کاربرد آزمونهای آمارى به تفکیک انواع پارامترى و ناپارامترى بررسى مى گردد.
۵.

بررسى وضعیت فرهنگ سازمانى دربین بانکهاى تجارى کشور ازنظر سازگاری با استراتژی مشتری مداری

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانى استراتژى مشترى مدارى فرهنگ استراتژی مدار بانکهای تجاری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۳
در این نوشتار وضعیت فرهنگ سازمانى در ببن بانکهای تجارى کشور از لظر مبزان سازگارى با استراتژى مشترى مدارى مورد بررسى قرارگرفته است. از فرهنگ مشتری مدارى و ویژگیهاى آن سخن به میان آمده است پس از آن، متغیرهایى بعنوان متغیرهاى فرهنگى انتخاب شده اند و میزان سازگارى آنها با استراتژى مشترى مدارى بانکهااى تجارى کشور مورد سنجش، ارزیابى قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی میزان آمادگی ( فرهنگ سازی )این بانکها برای اجرای مشترى مدارى بوده است.
۶.

نقش رفتار شهروندی سازمانى در عملکـرد سازمان

نویسنده:

کلید واژه ها: رفتار شهروندی عملکرد سازمانى سرمایه اجتماعى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۵
در این نوشتار ((نقش رفتار شهروندى سازمانى در عملکرد سازمان)) مورد بررسى قرار مى گیرد. براى پى بردن به نقش رفتار شهروندی در عملکرد سازمان نخست بابد مشخص گردد که مفهوم رفتار شهروندى جگونه در دنیاى بیرونى شکل مى گیرد،به عبارت دیگر باید دید که شاخص هاى عملیاتى آن چه هستند؟ سپس باید چگونگى ارتباط رفتار با عملکرد تبیین گردد. یس در این نوشتار، رفتار شهروندی ، تعریف و تبیین خواهد شد ، با ارائه الگویى، نحوه ارتباط رفتار شهروندى و عملکرد را تشریح خواهبم کرد. درباره موضوع مورد بحث این مقاله، مباحث نظرى بسیار کمى در زبان فارسى وجود دارد. به همین جهت براى پر کردن خلاء تئوریکى ناشى از آن تمرکز نوشتار ما بیشتر بر ادبیات موضوع است و با استفاده از متغیرهاى ارائه شده، در فر صتى دیگر مطالعات میدانی آن ارائه خواهد شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰