مطالب مرتبط با کلید واژه

idioms


۱.

فهرست مثلنامه های عربی

کلید واژه ها: میراث فرهنگی اصطلاحات زبان عربی Arabic language Proverbs مثلنامه ها ضرب المثل های اختصاصی ضرب المثل های عامیانه ضرب المثل های غیر اختصاصی proverb books cultural heritage idioms specific slang proverbs unspecific proverbs

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتابخانه ها مجموعه های کتابخانه ای و منابع کتابخانه ای و اطلاعاتی انواع منابع اطلاعاتی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم کتابداری نمایه سازی و چکیده نویسی اصطلاح نامه ها و هستی شناسی ها
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۵۸۰
ضرب المثل ها ،ارزنده ترین میراث فرهنگی هرملتی است که درآنها ادبیات ،زبان ،افکار،احساسات،عقاید ،ارزشهای اجتماعی واخلاقی آن ملت منعکس میشود .ضرب المثل ها علاوه برثبت وقایع تاریخی ،حکایات وافسانه ها،ضبط لغات واصطلاحات زبان وحفظ معانی اصلی آنها رابرعهده دارند.ازاین روپژوهشگران مسلمان در طول تاریخ سخت به تدوین مجموعه های امثال همت گماشتندوگنجینه ها وفرهنگهای بی مانندی از خود به یادگار نهادندکه متاسفانه برخی از آنها ازمیان رفته ویا درگذر زمان به بوته فراموشی سپرده شده است.نظربه این که تاکنون کسی فهرست جامعی از مثلنامه ها تدارک ندیده بود ،نگارنده به جستجوی این گنجینه های بی نظیر پرداخته و مجموعه ای بالغ بر200 اثرفراهم آورده است.به رغم آنکه تلاش فراوانی برای تکمیل آن صورت گرفته ،اما هنوز نمی توان ادعا کردکه به راستی به حد کمال رسیده است. زیرادستیابی به تمامی آثاری که تاکنون در زمینه ضرب المثل ها تدوین شده بسی مشکل است وچه بسا درآینده ازلابلای کتاب های منتشر شده ، مثلنامه هایی نا شناخته سربرکشند.درهرحال نگارنده امیدوار است آنچه دراین مقاله ارائه شده برای دانش پژوهان سودمند باشد.
۲.

Etymology, Contextual Pragmatic Clues, and Lexical Knowledge in L2 Idioms Learning(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: idioms etymology contextualization lexical knowledge

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۲۴۷
To investigate the effects of etymological elaboration, contextual pragmatic clues, and lexical knowledge on L2 idioms comprehension and production, 60 male intermediate level EFL students in three groups were selected. Each group was randomly assigned to one treatment condition. Group one participants were presented with the etymological explanation of idioms. In group two, the same idioms were presented in short, familiar contexts, and in the third group, the participants focused on the exact meaning of the constituent parts of each idiom. At the end of the experimental period, comprehension and production posttests of idioms were administered. Two one–way ANOVA procedures were used to analyze data. Results showed that the participants of the etymological elaboration group performed significantly better than the participants of the lexical knowledge group on idiom production. The differences between the means in all other comparisons were not statistically significant. These findings may have implications for teachers, learners, and syllabus designers.
۳.

A Contrastive Analysis of Idioms and Idiomatic Expressions in Three English and Persian Novels for Translation Purposes

نویسنده:

کلید واژه ها: idioms Translation Idiomatic Expressions Paraphrase

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط زبان شناسی در هنر و ادبیات
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط ترجمه شناسی
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۷۰۵
The significance of idioms and idiomatic expressions in English can be understood from their appearance in all types of discourse ranging from every day conversations to scientific texts. So, the present study deals with the translation of idioms and idiomatic expressions from English into Persian focusing on the procedures involved. Baker's model (1992) which groups possible procedures into four strategies was chosen as the theoretical framework of this research. This study is an attempt to investigate strategies used in translating and also to find out which strategy is mostly used. To do so, a total number of 90 idioms and idiomatic expressions were extracted from three English novels. This study was carried out through a comparative study of idioms and idiomatic expressions from English into Persian. The findings of the research indicated that four strategies were used in translating idioms and idiomatic expressions and their frequency of being used is different and also it was revealed that most of the data were translated by paraphrase.
۴.

Investigation of the Strategies Applied to Translate Idiomatic Expressions for Non-Native Viewers of Iranian Subtitled Movies (The Case Study: Drama Genre)

تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۳۳۵
Nowadays, idiomatic expressions considered an inseparable part of our everyday language and they are one of the most problematic issues in the process of translation between languages. There exist some elements which are directly related to culture, customs, beliefs, and values of the target language audiences which idioms are included. The present study aimed to investigate the strategies employed in the translation of idioms from Persian into English in the process of subtitling in three Iranian subtitled drama movies. To do this, idioms extracted from Persian versions of the selected drama movies, then, compared with their subtitled ones in English. The obtained data showed the Chi-square results were not significant at χ2 (6, N=4) =3.625, p=0, by considering p ˂0.05, and the strategies employed were not distributed equally. It means that “Using an idiom of similar meaning and form” was the most frequently used strategy in the translation of the idiomatic expressions with the highest frequency of 36% and the least frequently used strategy for dealing with idioms was “Omission” which is 10%. Therefore, Iranian audiovisual translators attempted to translate the idioms as naturally as possible and preserve their naturalness for Non-Farsi language viewers.
۵.

The Most Frequent Idioms Used in Contemporary American English: A Corpus-based Study(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
As a fascinating and colorful part of English language, idioms highly affect fluency, but they are quite difficult to teach and learn, and they have often been neglected particularly in ESL/EFL settings. Considering the large number of English idioms, corpus linguistics can be of great benefit in prioritizing materials in language classrooms based on the frequency information. Accordingly, the present corpus-based study aimed at identifying the most frequent idioms in English language by analyzing the data coming from the Corpus of Contemporary American English (COCA), composed of more than 520 million words. The study involved writing a special script using Hypertext Preprocessor (PHP) language which resulted in the development of five idiom lists, each containing 50 most frequently used idioms in each one of the five genres in COCA including academic, fiction, spoken, newspaper, and magazine along with their frequency of occurrences. Comparison was then made across the mentioned five genres. It was found that the spoken genre included more idioms whereas the academic genre was the least idiomatic. Furthermore, various levels of overlap was found among different genres. The least and the highest levels of overlap was found between the academic and fiction genres and between the magazine and newspaper genres respectively. The academic genre had more overlap with the newspaper and magazine genres. The findings can benefit EFL materials developers, teachers, and learners in recognizing and including frequently-used authentic idioms in language classrooms and textbooks.
۶.

Baker's Strategies Applied in Translation of Idioms in Persian Dubbing of Selected Movies in Comedy Genre

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۳۰
Audiovisual translation is the term that has been utilized to mention mainly the transfer from one language to another language of the verbal elements that existed in audiovisual products. Among various modes of AVT, dubbing is the most common. Generally, in AVT there are problems in the field of idioms translation because idioms are considered one of the most problematical and complicated aspects of language. Moreover, since the meaning of idioms is not recognized by their words, translating them is hard task for translators. For solving this problematic issue, translators use different strategies. Therefore, the purpose of this research is to investigate and analyze the translation of idioms in dubbing. This research investigated the translation of English idioms in Persian dubbing of two comedy films named, “The Grand Budapest Hotel” and “21 Jump Street” according to Baker's (1992) strategies. To analyze the data, the frequency and percentage distribution were calculated for each Baker's strategy, which had been applied in the translation of English idioms into Persian dubbing of mentioned movies. Results showed that translation by paraphrase was the most frequent applied strategy, and using an idiom of similar meaning and form was the least frequent applied strategy in Persian dubbing of two mentioned comedy movies. The results of this study could be helpful for translators to recognize the frequent strategies of idiom translation used in dubbing and university teachers can train them for their students.