مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار سال سوم تابستان 1402 شماره 2 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارزیابی برون دادهای پژوهشی متمرکز بر اثربخشی تبلیغات در حوزه سلامت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اثربخشی تبلیغات سلامت علم سنجی مصورسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۶
تجربه کشورهای مختلف در سراسر دنیا در دوران پاندمی ویروس کرونا بر اهمیت تبلیغات به عنوان ابزار اصلاح و تغییر نگرش و رفتار مردم صحه گذاشت. بر همین اساس و به لحاظ هزینه های گزاف تبلیغ، موضوع اثربخشی تبلیغات مخصوصاً در حوزه سلامت توجه مدیران و تصمیم گیرندگان کشورها و نیز محققین را به خود جلب کرده است. لذا، هدف این پژوهش بررسی پژوهش های بین المللی منتشر شده در زمینه اثربخشی تبلیغات در حوزه سلامت در راستای کسب بینشی جامع و راهگشا است. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر با رویکرد علم سنجی و با استفاده از روش تحلیل هم واژگانی و تحلیل شبکه ای به بررسی ۴۳۸ مقاله که در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس در فاصله زمانی سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۲۲ نمایه شده اند می پردازد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ووس وویور نشان می دهد سال ۲۰۲۱ بهار تحقیقات انجام شده در مورد اثربخشی تبلیغات در حوزه سلامت و آمریکا مهد این پژوهش ها می باشد. گستردگی کلمات کلیدی منتخب محققان در مقالات خود که به معنی جامعیت پژوهش در این حوزه می باشد و نیز همکاری علمی کشورهای مختلف سراسر دنیا و استقبال مجلات تراز اول رشته های علوم پزشکی در کنار مجلات برتر بازرگانی نشان دهنده دغدغه مشترک محققان در حوزه ای میان رشته ای و زایش خوشه های جدید علمی است. کسب بینش جامع در زمینه پژوهش های علمی به عنوان چراغ راه محققین آتی علی الخصوص در زمینه سلامت عمل کرده و صرف هزینه های تبلیغاتی که سهم قابل ملاحظه ای در بودجه سلامتی کشورها دارند را در کنار هزینه های تحقیقاتی به اثربخشی بیشتر نزدیک می کند.
۲.

تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز و شیوه های آن بر عملکرد و تعالی سازمانی با میانجی گری نوآوری سبز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی سبز خلاقیت سبز نوآوری سبز تعالی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۲
زمانی که اهداف سازمان و سرمایه انسانی هم راستا شود، مدیریت سبز سرمایه انسانی با ایجاد ارتباطات سازنده و درونی کردن اشتراکات می تواند موجب ایجاد خواصیت هولوگرافیک در سازمان شده و تعهد سازمانی را افزایش دهد. مدیریت سبز با تشویق آموزش یادگیری و سؤال محوری موجب افزایش خلاقیت و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان می شود. در این تحقیق یک پژوهش مقطعی بر اساس پرسشنامه برای جمع آوری داده ها از نمونه ای از ۲۰۷ نفر، که کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان هستند، اجرا گردیده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن که مدیریت منایع انسانی سبز و شیوه های آن بر خلاقیت و تعهد سازمانی سبز و هم چنین فرهنگ تأثیرگذار هستند. همچنین، تأثیر تعهد و خلاقیت و فرهنگ در نوآوری نیز تأیید شده است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که وجود نوآوری سبز در سازمان می تواند تأثیر به سزایی بر عملکرد و تعالی سازمانی داشته باشد.
۳.

شناسایی و اولویت بندی تقلب ها و تخلف های بیمه ای و پیشایندهای مؤثر بر آنها در حوزۀ بیمه های تکمیلی درمان: مطالعه در بیمۀ دانا استان سیستان و بلوچستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تخلف های بیمه ای بیمه های تکمیلی درمان بیمه دانا روش دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۰
باوجود پیشرفت های فراوان در شناسایی تقلب های بیمه ای، هزینه ایجاد شده در اثر این کلاهبرداری ها، برای شرکت های بیمه ای هم چنان درحال افزایش است. این پژوهش درپی شناسایی و اولویت بندی تقلبات و تخلفات بیمه ای و پیشایندهای مؤثر بر آنها در حوزه بیمه های تکمیلی درمان (بیمه دانا استان سیستان و بلوچستان) است. روش مطالعه حاضر، در مرحله اول جمع آوری داده ها، اکتشافی و در مرحله دوم جمع آوری داده ها، پیمایشی می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه و در ادامه از طریق پرسشنامه های متناسب با هر قسمت جمع آوری گردیده است. پرسشنامه ها براساس روش دلفی فازی سنتی تحلیل گردید. در جهت شناسایی تقلبات و تخلفات بیمه های تکمیلی درمان و پیشایندهای مرتبط با آن تعداد 16 نفر از خبرگان این حوزه به صورت غیر تصادفی مشخص شده و از آنها نظرخواهی انجام گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excell تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان داد که شرکت های بیمه به منظور جلوگیری از بروز تقلبات و تخلفات بیمه ای می توانند ضمن شناسایی مهم ترین علل ایجاد تخلفات با اعتبارسنجی دقیق نمایندگان و مشتریان، افزایش منابع انسانی، ایجاد امتیاز برای نمایندگان فاقد تخلفات و تعیین قوانین سختگیرانه در صنعت بیمه به کاهش تقلب و تخلف در شرکت های بیمه کمک شایانی برسانند.
۴.

طراحی و ارائه الگوی کاربست سبک ارتباطی تساوی مدیران و اعتبارسنجی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ارتباطات سبک های ارتباطی سبک تساوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۸
ارتباطات یکی از مهم ترین فرآیندهای مدیریتی است و ماهیت شغل یک مدیر ایجاب می کند که با کارکنان و مشتریان ارتباط برقرار کند. لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای کاربرد سبک ارتباط تساوی مدیران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تدوین شد. راهبرد پژوهش در بخش کیفی، تحلیل تم و در بخش کمّی، پیمایش بود. جامعه آماری بخش کیفی خبرگان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد  بودند که با استفاده از اصل اشباع و روش نمونه گیری 12نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و در بخش کمّی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تعداد 130 نفر بوده اند که تعداد 97 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها در این پژوهش، مصاحبه و پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش دربخش کیفی از نرم افزار مکس کیودا  و در بخش کمّی SPSS 22  و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته های پژوهش شامل 3 دسته شرایط مدیر، شرایط شغلی و شرایط زیردستان است. همچنین در بخش کمّی، نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مدل مذکور از روایی لازم برخوردار است. با توجه به نتایج پژوهش، مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد می توانند از سبک تساوی جهت تشکیل گروه های غیررسمی و افزایش انگیزه کارکنان همسو با اهداف سازمان استفاده نمایند که در نهایت منجر به مشارکت بیشتر کارکنان برای دستیابی به اهداف سازمان می شود.
۵.

بررسی سرمایه فکری و امنیت شغلی کارکنان و نقش آنها در کاهش طفره روی سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه فکری سرمایه ساختاری سرمایه ارتباطی سرمایه انسانی امنیت شغلی طفره روی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان سرمایه فکری و امنیت شغلی با طفره روی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بهنمیر انجام شد. این پژوهش از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحقیق، همبستگی است. جامعه آماری کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بهنمیر به تعداد 211 نفر بوده که به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 136 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد امنیت شغلی نیسی و همکاران (1379)، سرمایه فکری بونتیس (1998) و طفره روی سازمانی کارول (2000) بودند. جهت تأیید روایی ابزارهای پژوهش از روایی صوری و محتوا استفاده شد و روایی پرسشنامه ها خوب ارزیابی شد. جهت تعیین پایایی ابزارهای پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی و از روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین ابعاد سرمایه فکری (انسانی، ساختاری و رابطه ای) و امنیت شغلی با طفره روی سازمانی کارکنان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان دادند که سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، امنیت شغلی و سرمایه انسانی به ترتیب بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی متغیر ملاک طفره روی سازمانی را دارند.
۶.

ارزیابی مؤلفه های تاب آوری در سازمان های پایدار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تاب آوری ارزیابی سازمان پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۴
هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی مؤلفه های تاب آوری در سازمان های پایدار بود. روش این تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، معاونان، کارکنان و اعضای سازمان های دولتی مختلف کرمانشاه بودند؛ کسانی که با موضوع تاب آوری سازمانی آشنایی داشتند و دارای مدرک کارشناسی به بالاتر بودند. جهت انتخاب نمونه آماری تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. بر این اساس، تعداد 396 نفر که دارای معیار ورود می باشند، انتخاب شدند. مدیران، معاونان و کارکنان در هنگام مراجعه در صورت احراز شرایط ورود به مطالعه پرسشنامه های پژوهش بین آنها توزیع شد. جهت اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد کونور و دیویدسون (2003) و مک مانوس (2009) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از الگوی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تاب آوری در سطح قابل قبولی قادر به پیش بینی مؤلفه های ارزش ها (0/80)، برنامه ریزی (0/83)، سازمان دهی (0/71)، هماهنگی (0/77)، یادگیری (0/66)، چابکی (0/67) و کنترل هزینه (0/70) است. همچنین، ارزیابی مؤلفه های تاب آوری نشان داد که مقدار آماره تی مؤلفه برنامه ریزی نسبت به سایر متغیرها در سازمان های پایدار در سطح بالاتری قرار دارد و از وضعیت مطلوب تری برخوردار است. در سازمان های مورد بررسی، از بین مؤلفه های تاب آوری، مؤلفه چابکی و یادگیری از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند.
۷.

بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر رضایت شغلی کارکنان با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: هوش فرهنگی رفتار شهروندی سازمانی رضایت شغلی عوامل فراشناختی شرکت مجتمع صنایع آلومینیم جنوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۸۰
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر رضایت شغلی کارکنان با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب می باشد. این تحقیق در زمره تحقیقات کمی – پیمایشی قرار دارد و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت مجتمع صنایع آلومینیم جنوب (سالکو) به تعداد 2300 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 340 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده های تحقیق، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج نشان می دهد که هوش فرهنگی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت مجتمع صنایع آلومینیم جنوب تأثیر معناداری دارد. همچنین، رفتار شهروندی سازمانی نیز بر رضایت شغلی تأثیر معناداری دارد. علاوه بر این، رفتار شهروندی سازمانی نیز به عنوان متغیر میانجی بر ارتباط هوش فرهنگی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت مجتمع صنایع آلومینیم جنوب تأثیر معناداری دارد.