مجید فانی

مجید فانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

مفهوم پردازی و طراحی مدل برند الکترونیک شبکه های اجتماعی در صنعت پوشاک (با رویکرد گراندد تئوری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مفهوم پردازی طراحی مدل برند الکترونیک شبکه های اجتماعی کسب و کارهای الکترونیک صنعت پوشاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۱
ازآنجاکه شناسایی پدیده و توصیف فرایند و شرایط برند الکترونیک شبکه های اجتماعی هدف پژوهش بوده، لذا نظریه داده بنیاد، از میان روش های کیفی انتخاب گردید. همچنین از میان طرح های مختلفی که برای نظریه داده بنیاد از سوی صاحب نظران ارائه گردیده، از طرح سیستماتیک(اشتراوس و کوربین) استفاده شده است. در تحقیق حاضر نیز با استفاده از تکنیک های تحلیلی(استراوس و کوربین) مفاهیم به عنوان واحد تحلیل در سطوح متن کل مصاحبه، پاراگراف، عبارت و جملات موردتوجه قرار گرفتند و با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در داخل خطوط یا پاراگراف ها تلاش شد تا کدهای باز استخراج شوند.در طرح نظام مند اشتراوس و کوربین از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده می گردد که نتایج این تحقیق نیز در قالب آن ها تشریح می گردد:در کدگذاری باز محقق به 147 مفهوم دست یافت که با طبقه بندی آن ها 32 مقوله به دست آمد که عبارت اند از:اندازه شرکت در شبکه های اجتماعی، کیفیت ارائه و توسعه خدمات، آگاهی از برند، نگرش، کیفیت وب سایت یا اپلیکیشن، ایجاد ارزش برند، شهرت شرکت فروشنده پوشاک، منفعت ادراک شده، محل فروش آفلاین شرکت، بازاریابی و فرصت طلبی، برند، مسئولیت اجتماعی، هنجارهای اجتماعی فرهنگی، ریسک ادراک شده، شرایط اجتماعی، پشتیبانی، توصیه افراد مشهور، توصیه دیگران، شخصیت برند، تدوین استراتژی، اینفلوئنسر مارکتینگ، کیفیت اطلاعات ارائه شده درباره پوشاک، جایگاه یابی برند دراینستاگرام، ارتیاط با مشتری، فناوری اطلاعات، امنیت معامله، عملکرد برند، توصیه به دیگران، خرید مجدد، وفاداری، توجه به نقاط قوت و ضعف.
۲.

طراحی و اجرای مدل بلاگری فروش در رسانه های اجتماعی با رویکرد گراندد تئوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بلاگری فروش بلاگری اینفلوئنسر داده بنیاد رسانه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۱
هدف نهایی پژوهش حاضر ارائه مدل بلاگری فروش در شبکه های اجتماعی بود. بررسی ادبیات پژوهش نشان می دهد که بلاگری فروش به عنوان یک نوع استراتژی بازاریابی در حوزه تجارت الکترونیک و فروش آنلاین مورد استفاده قرار می گیرد. این روش از ترکیب واژه های "بلاگری" که به فعالیت تولید محتوا و نوشتن مطالب در یک وبلاگ اشاره دارد، و "فروش" که به تبلیغ و عرضه محصولات و خدمات به هدف گیری شده از طریق کانال های مختلف اشاره دارد، تشکیل شده است.در این روش، فرد یا شرکتی که کالاها یا خدمات خود را به فروش می رساند، از وبلاگ ها به عنوان یک ابزار مؤثر استفاده می کند تا محتواهای جذاب و مفیدی درباره محصولات یا خدمات خود ارائه دهد. روش تحقیق این پژوهش، از نظر هدف، توصیفی و از نظر ماهیت کیفی است. در این پژوهش به کمک ابزار داده بنیاد، مدل 5 عاملی اشترائوس و کوربین(1998)، با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان تا رسیدن به مرز اشباع، استخراج گردید که شامل 542 کد در قالب 35 مقوله فرعی و پنج مقوله اصلی بود . نتایج بدست آمده از این پژوهش می تواند در اکثر برندها و فروشگاه های آنلاین شخصی یا شرکتی که علاقمند به فروش در شبکه های اجتماعی هستند، مورد استفاده قرار بگیرد.
۳.

داستان سُرایی برند و اعتماد به برند با تمرکز بر نقش میانجی اصالت برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داستان سرایی برند اعتماد به برند اصالت برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۹
هدف: تبلیغات مبتنی بر داستان به جای برقراری ارتباط از طریق روش سخنرانی، مخاطب را از طریق القای معنایی در زندگی او، تحت تأثیر شناختی و عاطفی قرار داده و او از طریق داستان به دنیای همه جانبه مفاهیم و انتزاع، انتقال پیدا می کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر داستان سرایی برند بر اعتماد به برند با نقش میانجی اصالت برند است. روش: روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در شهر تهران بوده است نمونه آماری به تعداد 384 نفر انتخاب گردید. شیوه نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده است. برای روایی سازه ها، از آزمون روایی محتوا، همگرا و واگرا و جهت سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی استفاده گردید. نرم افزار مورد استفاده برای انجام تجزیه وتحلیل داده ها نیز، نرم افزار Smart PLS نسخه سوم است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که آزمون های روایی و پایایی مورد تائید نهایی قرار گرفت، همچنین نتایج پژوهش نشان داد که کلیه فرضیات تحقیق مورد تائید نهایی قرار گرفتند. نتیجه گیری: مشخص شد که ابعاد داستان سرایی برند شامل انسان نگاری، جذابیت و نمادگرایی در شبکه های اجتماعی و آگاهی در مورد آنان، موجب افزایش اعتماد به برند در بین مشتریان می گردد. همچنین به میزان اینکه برندی، اصالت و پیشینه مشخصی داشته باشد، روابط بین داستان سرایی در رابطه با برند و اعتماد پیدا کردن به برند، افزایش پیدا خواهد کرد.
۴.

نقش میانجی شایسته هراسی بر ارتباط تراشکاری سازمانی با عملکرد کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایسته هراسی تراشکاری سازمانی عملکرد کارکنان نیروی انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
هدف این پژوهش شناسایی تأثیر شایسته هراسی به عنوان متغیر میانجی بر رابطه تراشکاری سازمانی و عملکرد کارکنان نیروی انتظامی همدان می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها پژوهشی توصیفی-پیمایشی است. برای تجزیه وتحلیل از روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم spss و پی ال اس استفاده شده است. با-توجه به پیمایشی بودن پژوهش برای جمع آوری داده از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات برای آزمون سوالات در تحقیق حاضر از پرسشنامه دی و همکاران (2017) و پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی حسنی و سعادت (1395) و برای سنجش شایسته هراسی از پرسشنامه مصلحی (1390)، حیدری تفرشی و همکاران (1395) استفاده شده است. در این پژوهش بر اساس بر اساس جدول مورگان از یک جامعه ی 400 نفری که با استفاده از فرمول نمونه گیری از جوامع نامحدود 201 نفر به عنوان نمونه ی مورد پژوهش انتخاب شده است. نتایج نشان داد که شایسته هراسی به عنوان متغیر میانجی بر رابطه تراشکاری سازمانی و عملکرد کارکنان نیروی انتظامی همدان تأثیر معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد تراشکاری سازمانی بر عملکرد کارکنان، شایسته هراسی نیروی انتظامی همدان تاثیر مستقیم دارد و نیز شایسته هراسی یر عملکرد کارکنان نیروی انتظامی همدان تاثیر معنادار دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان