نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق)

نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق)

اندیشه های تازه در علوم تربیتی زمستان 1385 شماره 1 (پیاپی 5) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تحلیل وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از لحاظ عوامل بیرونی ( فرصت ها و تهدیدها ) و درونی ( قوت ها و ضعف ها )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

مقایسه رضایت شغلی پرستاران زن نوبت کار بیمارستان های دولتی اهواز با کنترل سن و سابقه خدمت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸