طاهر جعفری

طاهر جعفری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

بررسی تطبیقی کاربرد ادبی و نمادین عنصر رنگ در اشعار فردوسی طوسی و بشار بن برد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رنگ فردوسی شاهنامه بشار بن برد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۷
یکی از مهمترین عناصر، در بروز خلاقیت های هنری به کارگیری رنگ است. در واقع رنگ از عناصر ویژه ای است که می توان از طریق شناخت ویژگی ها و تأثیرات آن، از بسیاری از رمزها پرده برداری کرد و به رازهای پنهان بسیاری دست یافت. شاعران به عنوان زیباشناسان جهان هستی، از رنگ ها در تصاویر شعری خود استفاده کرده اند و گاه از آن در تبیین مفاهیم بیان ناشدنی و فضای نمادین اشعار خود بهره برده اند . در این پژوهش که به روش کتابخانه ای انجام شده است، ضمن ارائه شواهد شعری از اشعار فردوسی طوسی و بشاربن برد به عنوان شاعران مورد مطالعه که به نحوی از رنگها استفاده کرده اند، به تحلیل شگردها و چگونگی کاربرد ادبی، نمادین و بلاغی آنها از رنگ( خصوصاً از رنگ سیاه و سفید) در القای پیام به مخاطب پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رنگهای سیاه و سفید در این اشعار فردوسی و بشاربن برد بسامد بالایی را نسبت به دیگر رنگها دارند. فردوسی و بشاربن برد، از ظرفیت عظیم رنگ ها، برای انتقال اندیشه ها، مقاصد و پی ام های خود در حوزه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی در فضای واقعی، کنایی، نم ادین و اسطوره ای به مخاطبان خود، به خوبی بهره برده اند.
۲.

Designing a Model for Managing Volunteer Forces in the Imam Khomeini Relief Foundation(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۶۹
Purpose: The purpose of this study was to provide a model for managing volunteer forces in the Imam Khomeini Relief Foundation (grounded theory).  Methodology: In the present study, the grounded theory method has been used. The statistical population consisted of experts and professors who were knowledgeable in the field of management and could provide valuable information to the researcher. The research sample was selected through chain sampling method (snowball). Data were collected through 15 semi-structured interviews with professors and experts selected by purposive sampling. The data were analyzed through three stages of open, axial and selective coding.  Findings: A model including 5 dimensions, 13 main categories and 41 sub-categories was presented and validated by members' check. Categories are as following: Causal conditions (Having monotheistic faith, having organizational faith, believing in the philosophy of the organization, paying attention to both material and spiritual aspects, having faith and commitment, belief in Velayat-e-Faqih, adhering to revolutionary values, paying attention to Islamic values, paying attention to the value of human relations). Underlying conditions (Respect for members, strengthening self-confidence in the group, strengthening self-confidence in the group, cooperation and team spirit, forming an effective team, division of labor among members, talking to employees, verbal communication, respect for the feelings of others, understanding the position of others). Interfering factors (Determining a clear mission and goal, having a vision, comprehensive knowledge of the organization, problem analysis, quality decision making, prudence and rational decision making, understanding the rules of the organization, the ability to communicate multilaterally, the ability to adjust the rules). Strategies (Develop dynamic methods of recruitment, synergy, training of subordinates, keeping employees up to date, involvement in decisions). Consequences (Retaining the old volunteer forces, attracting new volunteer forces, improving the level of organizational culture, creating a suitable work environment for volunteers, creating a favorable atmosphere in the organization, growing the participatory spirit, growing synergy, growing solidarity). Also, a comprehensive and inclusive model that covers all the contextual, environmental, technical and informational aspects related to the recruitment of volunteers in the Imam Khomeini Relief Foundation was found as a central category. Conclusion: It is necessary to pay attention to the volunteer forces in the Imam Khomeini Relief Foundation, which requires paying attention to issues such as respect for members, team spirit, training subordinates, strengthening organizational culture, creating a favorable organizational atmosphere.
۳.

تأثیر فرهنگ سیاسی بر وحدت ملی در ایران

کلید واژه ها: وحدت ملی اجماع نظر فرهنگ سیاسی انسجام درونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۶ تعداد دانلود : ۳۲۴
مسلماٌ اهمیت وحدت ملی و اتحاد جامعه برای مردم هر کشور از جایگاه خاصی برخوردار است. بدون وحدت ملی، بقاء و حیات کشور و ملت، امکان پذیر نیست . پرواضح است که عوامل گوناگونی و متعددی در ایجاد وحدت ملی مؤثر هستند . هدف موردنظر دراین مقاله بررسی مؤلفهها و ویژگیهای بنیادین فرهنگ سیاسی ایرانیان و چگونگی شکلگیری و نهادینه شدن آن در نتیجه سیطره حکومتهای استبدادی و قبیلهای در مردم ایران و تأثیر این ویژگیها بر وحدت ملی در چارچوب تئوری لوزی انسجام درونی است . براساس نتایج این تحقیق، در ایران، با توجه به سابقه طولانی حکومتهای استبدادی و قبیلهای، نوعی فرهنگ مبتنی بر بیاعتمادی، مطلقنگری، خودمداری، فردگرایی منفی، حذف و تخریب، خشونت و غیره را رواج دادهاند.استمرار و تداوم این نوع حکومتها منجر به نهادینه شدن این نوع فرهنگ در نزد نخبگان و توده مردم گردیده است به گونهای که این نوع فرهنگ سیاسی در تاریخ رشد و تکوین خود، به یک متغیر مستقل تبدیل شده است. این نوع فرهنگ، تأثیر مخرب و غیرسازندهای در تحقق اجماعنظر میان نخبگان و وحدت ملی دارد. لذا تحول در فرهنگ سیاسی برای رسیدن به وحدت ملی یک ضرورت محسوب می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان