مدیریت کسب و کارهای بین المللی

مدیریت کسب و کارهای بین المللی

مدیریت کسب و کارهای بین المللی سال چهارم بهار 1400 شماره 1 (پیاپی 13) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

الگوی چندسطحی برندسازی ملی: فراترکیب مطالعات موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی ملی متاسنتز مطالعات موردی کیفی رویکرد چندسطحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۳۶۹
در بازار رقابتی جهان کنونی، یکی از مهمترین دارایی های هر کشوری برند ملی است که می تواند کشور را در جذب سرمایه گذاری، توسعه ی صادرات و همچنین جذب گردشگر کمک کند، از این رو دولت ها، تاجرین و کسب وکارها می بایست مراحلی را طی نمایند تا مطئمن شوند که برند ملی کشورشان به صورت راهبردی مناسب بوده، به خوبی مدیریت شده و مداوما مورد ارزیابی قرار می گیرد. این پژوهش با بررسی سیستماتیک مطالعات موردی حوزه برندسازی ملی به دنبال ارائه ی مدلی چندسطحی از عوامل تاثیرگذار، فرآیندی و خروجی های برندسازی ملی است. روش پژوهش فراترکیب براساس مدل هفت مرحله ای هون (۲۰۱۳) است که در طول آن با بررسی ادبیات حوزه "برندسازی ملی" ۹۸۷ مقاله اولیه در بازه زمانی سال های ۲۰۰۳-۲۰۱۹ یافت شد و در هر مرحله مقالاتی که معیارهای مورد نظر را کسب نکردند از پژوهش کنار گذاشته شد، در نهایت ۳۷ پژوهش مطالعه ی موردی با کسب تمامی معیارهای مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. پس از تحلیل محتوا و کدگذاری مطالعات موردی بررسی شده نتایج پژوهش در قالب یک مدل مفهومی نشان می-دهد که مطالعات حوزه برندسازی ملی در دوسطح مردم و دولت عوامل درگیر برندسازی ملی را مورد بررسی قرار داده اند که در این فرآیند برنامه ریزی و اجرای برندسازی ملی در سطح دولت رخ داده و مردم و دارایی های هرکشور براین فرآیند تاثیرگذارند و از طرفی دیگر فرآیند برندسازی ملی خروجی های ارزشمندی را برای تمامی سطوح به همراه دارد. مهمترین جنبه های نوآوری این پژوهش نگاه چندسطحی و سیستماتیک به برندسازی ملی و همچنین شناسایی عناصراصلی برندسازی ملی هرکشور است.
۲.

اثر کشور مبدأ قطعات، طراحی و زبان نام تجاری بر نگرش و قیمت درک شده با رویکرد آزمایش پیمایشی در صنعت لوازم خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کشور مبدأ قطعات کشور مبدأ طراحی زبان نام تجاری نگرش قیمت درک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۶۷
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر رفتار مصرف کننده اثر کشور مبدأ محصول است. این مؤلفه درواقع از چند بعد مختلف ازجمله کشور مبدأ قطعات و کشور مبدأ طراحی تشکیل شده است. از طرفی زبان معرفی کننده، کشوری است که آن زبان از آن نشات گرفته است. پژوهشگران در مطالعه حاضر باهدف شناسایی اثرات ابعاد کشور مبدأ و زبان نام تجاری بر نگرش و قیمت درک شده به توزیع 289 پرسشنامه مبتنی بر آزمایش پیمایشی در بین خریداران خانم مراجعه کننده به فروشگاه های لوازم خانگی بازار امین و جمهوری تهران پرداختند. با استفاده از مدل سازی عمومی خطی (GLM)، نتایج نشان داد نگرش پاسخ گویان نسبت به محصول جاروبرقی با کشور مبدأ قطعات و کشور مبدأ طراحی رابطه مستقیمی دارد. زمانی که کشور مبدأ طراحی و کشور مبدأ قطعات اصلی کره جنوبی باشد، نگرش مثبت تر از زمانی است که کشور مبدأ طراحی و کشور مبدأ قطعات جاروبرقی، ایران باشد. همچنین کشور مبدأ طراحی بر روی قیمت درک شده محصول جاروبرقی اثر مستقیم دارد. تحلیلها نشان داد که دو متغیر کشور مبدأ طراحی و کشور مبدأ قطعات به طور هم زمان بر روی قیمت درک شده اثر مستقیم می گذارند؛ درصورتی که کشور طراحی جاروبرقی ایران باشد، آنگاه اگر کشور محل تولید قطعات نیز ایران باشد آن جاروبرقی گران تر از جاروبرقی تولیدشده در کره جنوبی درک می شود و بالعکس. نهایتاً ارتباط معناداری بین زبان نام تجاری (فارسی و انگلیسی) با نگرش و قیمت درک شده محصول یافت نشد.
۳.

شناسایی تأثیر قابلیت های پویا بر اتخاذ و موفقیت استراتژی های بین المللی سازی (مورد مطالعه: شرکت کاشی مرجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قابلیت های پویا صنعت کاشی و سرامیک استراتژی های بین المللی سازی کاشی مرجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۸۵
امروزه بدلیل اهمیت روزافزون بین المللی سازی در فضای بسیار پویا و رقابتی موجود، شرکت ها باید به شناسایی و تقویت آن دسته از قابلیت های خود که بیشترین تأثیر را بر موفقیت عملکرد بین المللیشان دارند، بپردازند. لذا؛ هدف اصلی این پژوهش، بهره گیری از دیدگاه قابلیت های پویا و شناسایی تأثیر این قابلیت ها بر انتخاب و به کارگیری استراتژی های بین المللی سازی در شرکت کاشی مرجان می باشد. این مطالعه که به روش آمیخته صورت پذیرفته است، ابتدا در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته به شناسایی قابلیت های پویا در سه بعدِ: شناسایی فرصت های محیطی، بهره برداری از فرصت های محیطی و حفظ جایگاه رقابتیِ به کارگرفته شده و 6 استراتژی بین المللی سازی اصلی در شرکت کاشی مرجان که عبارتند از: صادرات مستقیم، صادرات غیرمستقیم، تولید تحت لیسانس، اینترنت، سرمایه گذاری مشترک بین المللی و اعطای مجوز نمایندگی، پرداخته شده؛ سپس در بخش کمی به کمک پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای، تأثیر قابلیت های پویا بر استراتژی های بین المللی سازی بررسی شده؛ بدین گونه که در بخش آمار توصیفی، شاخص های آماریِ استخراج شده از پرسشنامه ها و در بخش آمار استنباطی، بر اساس داده های توصیف شده، به تجزیه و تحلیل آنها در قالب سؤالات تحقیق پرداخته شده است. در نهایت نتایج جامعی از وضعیت قابلیت های پویا، وضعیت و اهمیت هر یک از استراتژی های بین المللی سازی و همچنین چارچوب مفهومی یکپارچه ای از تأثیر هر یک از ابعاد قابلیت های پویا بر اتخاذ و موفقیت هر یک از استراتژی های بین المللی سازی در مورد مطالعه ارائه شده است.
۴.

مدلسازی تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین خدمات بانکی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم و تکنیک دیماتل فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انقلاب صنعتی چهارم زنجیره تامین خدمات بانکی پویایی شناسی سیستم دیماتل فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۴۶۹
در انقلاب صنعتی چهارم، ظهور تکنولوژی های بزرگی نظیر هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، منجر به تغییرات گسترده در مدلهای کسب و کار شده است که در این میان، بانکها، سهم بزرگتری را از این تحولات داشته اند. علی رغم تحقیقات انجام شده در زمینه تغییر مدل کسب و کار در انقلاب صنعتی چهارم، موضوع تحول در زنجیره تامین خدمات بانکی در انقلاب صنعتی چهارم تقریباً مغفول مانده است. از این رو در این مقاله تلاش شده است پس از بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه، به منظور شناخت متغیر های تاثیرگذار و درک روابط موجود، با به کارگیری تکنیک دیماتل فازی و رویکرد مدلسازی پویایی سیستم، یک مدل پویا ارائه شود، که با ترسیم نمودارهای علی حلقوی ، به شناخت بهتر نقش انقلاب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین خدمات بانکی کمک نماید. نتایج نشان دهنده این است که اتصال بازیگران جدید به زنجیره تامین خدمات بانکی، همکاری بین سازمانها، اشتراک سیستماتیک اطلاعات مشتریان بین شرکا، سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات بانک و توسعه زیرساخت های بانکداری دیجیتال توسط بانک مرکزی، به ترتیب دارای بیشترین تاثیرگذاری و اعتماد از طریق سودمندی درک شده و پایداری زنجیره تامین دارای بیشترین تاثیر پذیری در مدل تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر توسعه بانکداری دیجیتال می باشد.
۵.

عوامل موثر بر افزایش نرخ کلیک و اعتمادپذیری کاربران در تبلیغات شخصی شده آنلاین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات آنلاین شخصی شده بازاریابی داده محور شبکه های اجتماعی مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۸۲
بازاریابی داده محور به عنوان استراتژی مطالعه روی رفتار مشتریان با تکیه بر تحلیل کلان داده ها، به پیش بینی رفتارهای آنان و افزایش نرخ بازگشت سرمایه کمک خواهد کرد. بسیاری از ایرانیان به ویژه جوانان از کاربران شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی به شمار می روند و در معرض تبلیغات این شبکه ها قرار می گیرند. در پژوهش حاضر با روش پیمایشی و با نمونه گیری در دسترس و گلوله برفی، ۴۴۶ نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران و نزدیکان آن ها که کاربر شبکه اجتماعی اینستاگرام هستند مورد بررسی قرار گرفتند. به این منظور از الگوی مفهومی مبتنی بر نظر مصرف کنندگان در خصوص عوامل اصلی تأثیرگذار بر افزایش کلیک در تبلیغات آنلاین شخصی شده استفاده شده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که تصمیم مصرف کننده برای کلیک روی تبلیغ با توجه به متغیرهایی چون آشنایی قبلی با برند، جذابیت بصری، درگیری ذهنی با محصول و کیفیت اطلاعات برای مصرف کننده گرفته می شود. از این رو، اعتماد در فرآیندهای جذابیت بصری و کیفیت اطلاعات نقش واسطه ای را ایفا می کند و در اراده و تصمیم کاربران به کلیک روی تبلیغ اثرگذار است. رعایت حریم خصوصی و نگرانی مصرف کننده در خصوص عدم رعایت این حریم موجب می شود درگیری ذهنی درباره محصول افزایش یابد و از میزان اعتماد و تصمیم مصرف کننده به کلیک بکاهد. بر اساس نتایج پژوهش، تبلیغات شخصی شده دقیق هر چند اهداف بالاتری را در نظر داشته باشد اما ممکن است روی نگرانی مصرف کننده از حریم خصوصی اثر منفی بگذارد و به تضعیف اهداف خود منجر شود. واژگان کلیدی: تبلیغات آنلاین شخصی شده، بازاریابی داده محور، شبکه های اجتماعی، مشتری طبقه بندی M37, M31:JEL
۶.

تحلیل نقش تعدیلگری گشودگی به تغییرات در اثرگذاری انگیزه مدیریت دانش و یادگیری مستمر بر تمایل کارکنان به مدیریت دانش (موردمطالعه کارکنان دورکاری شرکت های صادراتی پوشاک استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه برای مدیریت دانش یادگیری پیوسته رغبت کارکنان به مدیریت دانش گشودگی به تغییرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۵۶
بحران ناشی از ویروس کرونا و پیامدهای بی شمار آن منجر به افزایش فعالیت های دورکاری کارکنان شده است. در چنین فضایی مدیریت دانش به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بهبود کیفیت فعالیت های دورکاری مطرح می باشد. بر این اساس بررسی پیشایندهای اثرگذار بر افزایش رغبت کارکنان به مدیریت دانش می تواند در این زمینه کارساز باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر انگیزه برای مدیریت دانش و یادگیری مستمر بر رغبت کارکنان مجازی به مدیریت دانش در بحران کرونا با تاکید بر نقش تعدیلگر گشودگی به تغییرات بوده است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع آوری داده ها در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت های صادراتی پوشاک استان تهران که در 6 ماه گذشته تجربه دورکاری را داشته اند، تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به کمک فرمول نمونه گیری کوکران، 235 نفر به عنوان نمونه ی این مطالعه تعیین گردیدند. داده های موردنیاز در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه بر اساس طیف 7 گزینه ای لیکرت جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار smart- pls انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که انگیزه مدیریت برای مدیریت دانش و یادگیری پیوسته بر رغبت کارکنان به مدیریت دانش اثرگذار است اما نقش تعدیلگر گشودگی به تغییرات در تاثیر یادگیری پیوسته و انگیزه برای مدیریت دانش بر رغبت کارکنان به مدیریت دانش تایید نشد.
۷.

تأثیر بیگانه گرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصولات خارجی: تحلیل نقش تصویر کشور تولید کننده و نگرش به برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیگانه گرایی مصرف کننده قصد خرید محصولات خارجی تصویر کشور تولید کننده نگرش به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۳۲۲
هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر بیگانه گرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصولات خارجی: تحلیل نقش تصویر کشور تولید کننده و نگرش به برند می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مصرف کنندگان پوشاک خارجی در مشهد است. نمونه آماری این تحقیق 220 نفر از مصرف کنندگان پوشاک خارجی در سطح مشهد (براساس 4-10 برابر تعداد گویه های پرسشنامه) است و داده های آماری گردآوری شده طی 6 ماهه اول سال 1399 به روش نمونه گیری غیراحتمالی داوطلبانه می باشد. ابزار اندازه گیری در این مطالعه، پرسشنامه با طیف لیکرت پنج گزینه ای و شامل 22 گویه بوده است. همچنین جهت تعیین روایی از روایی محتوا و سازه و جهت پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار بدست آمده مورد تأیید می باشد. جهت تحلیل توصیفی داده ها از نرم افزار SPSS و جهت آزمون فرضیات با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ( SEM ) و با کمک نرم افزار Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیگانه گرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصولات خارجی تاثیر معناداری دارد، همچنین تصویر کشور تولید کننده رابطه بین بیگانه گرایی مصرف کننده و قصد خرید محصولات خارجی را میانجی گری می کند و درنهایت نگرش به برند رابطه بین بیگانه گرایی مصرف کننده و قصد خرید محصولات خارجی را میانجی گری می کند.
۸.

تأثیر فضای کارآفرینی بر صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صادرات غیرنفتی فضای کارآفرینی نرخ ارز واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۳۷
توسعه صادرات غیرنفتی از اولویت های سیاست گذاری جهت نیل به رشد و توسعه متوازن و همه جانبه در کشورهای تولیدکننده نفت به شمار می رود. در این بین، توسعه فضای کارآفرینی با تقویت رویکرد خلاقانه به فعالیت های اقتصادی می تواند از مسیر تبدیل دانش جدید به محصولات و خدمات جدید سبب کسب مزیت رقابتی در بازارهای جهانی و توسعه صادرات غیرنفتی شود. بنابراین، تحقیق حاضر سعی نموده تأثیر فضای کارآفرینی بر صادرات غیرنفتی را در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2017-2013 تعیین نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان داد، شاخص های کل، گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه به عنوان جایگزین فضای کارآفرینی به ترتیب با ضرایب 31/0، 23/0، 29/0 و 34/0 بر صادرات غیر نفتی تأثیر دارند. همچنین، متغیرهای کنترل شامل تولید ناخالص سرانه، نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد به ترتیب با ضرایب 41/0، 14/0 و 17/0 بر صادرات غیرنفتی تأثیر دارند.
۹.

مدل مفهومی شاخص های تسهیل کننده استفاده از رمزارزها در مبادلات بین المللی در شرایط تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم رمزارز مبادلات مالی کسب و کار بین المللی روش دلفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۵۷
در سالهای اخیر، تحریم های بین المللی باعث محدودیت تبادلات مالی و بانکی در سیستم های مالی بین المللی شده است که موجب عدم بازگشت درآمدهای ارزی به کشور شده است. در شرایط تحریم، صادرات و برگشت دادن درآمد حاصل از آن به داخل و تامین بودجه کشور مهم ترین اولویت کشور درعرصه تجارت بین الملل محسوب می شود. استفاده از رمزارزها می توانند بستر مناسبی برای عبور از تحریم های مالی و بانکی باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های تسهیل کننده لازم جهت استفاده از رمزارزها در مبادلات بین المللی برای مقابله با تحریم مالی و بانکی می باشد. برای این منظور تکنیک دلفی سه مرحله ای برای جمع بندی نظرات خبرگان استفاده شد. ضریب کندال جهت بررسی همخوانی نظرات خبرگان در تعیین شاخصها محاسبه گردید. نمونه آماری پژوهش را بیست و یک نفر از خبرگان صنعت، اساتید دانشگاه و متخصصان فناوری اطلاعات تشکیل داده اند. در مجموع شش گروه شاخص شامل قانون گذاری مقررات رمزارزها، ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، ایجاد رمزارزهای ملی، ترویج استفاده از رمزارز و حمایت از استخراج رمزارزها شناسایی و اولویت بندی گردید. شاخص های ارائه شده پژوهش، می تواند راهگشای دولت ایران و کسب و کارهای بین المللی تحت تحریم جهت مقابله با تحریم های مالی و بانکی باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴