علی بدیع زاده

علی بدیع زاده

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قزوین ، گروه مدیریت ، قزوین ، ایران (نویسنده مسئول مکاتبات)

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

Investigating the Status of Entrepreneurship Development Levels in the Iranian University System(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Entrepreneurship Entrepreneurship Development University System

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 720 تعداد دانلود : 629
Purpose: Entrepreneurship development is one of the important concepts of recent decades that higher education has an important role in promoting it. As a result, the present study was conducted with the aim of investigating the status of entrepreneurship development levels in the Iranian university system. Methodology: This study was a descriptive from type of survey. The research population was managers of calligraphy organizations and professors of entrepreneurship disciplines of country in 2020 year. The research sample was 72 people who were selected by cluster sampling method and answered the researcher-made questionnaire of entrepreneurship development in the university system (82 questions). The face and content validity of the questionnaire was confirmed by 20 experts and its reliability by Cronbach's alpha method was obtained 0.91. Data were analyzed by binomial test in SPSS software. Findings: Findings showed that the entrepreneurship development in the Iranian university system at the institutional level (and its components including cultural factors and social factors) and policy level (and its components including actors in the field of entrepreneurship areas, entrepreneurial elements, policy-making stages and policy-making institutions) was above the average and at the individual level (and its components including individual factors and psychological factors) was below the average (P<0.05). Conclusion: According to the findings of the present study, officials and planners of entrepreneurship development in the Iranian university system should take steps to improve the curriculum and holding entrepreneurship training courses in order to improving the individual level of entrepreneurship development and the personal and psychological characteristics of entrepreneurs
۲.

تأثیر وسائل التواصل الاجتماعی علی تعلیم ریاده الأعمال لدی طلبه الجامعات الإلکترونیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 652 تعداد دانلود : 525
إنّ تعلیم ریاده الأعمال باعتباره أحد أهم المهارات التعلیمیه لدی طلبه الفروع الجامعیه المختلفه یحتاج إلی دراسه دقیقه فی بیئات التعلیم الإلکترونی؛ لأن بیئه العالم الافتراضی فی أنظمه التعلیم الإلکترونی بإمکانها توفیر فرص لتعلیم ریاده الأعمال عبر الإنترنت. تناقش الدراسه الحالیه تأثیر الشبکات الاجتماعیه عبر الإنترنت علی اکتساب المعرفه وبالتالی تحسین تعلم ریاده الأعمال بین طلاب الجامعات الإلکترونیه. إنّ البحث الراهن من حیث الغایه والهدف الذی یسعی لتحقیقه یصنف ضمن البحوث التوظیفیه، ومن حیث جمع البیانات فهو بحث توصیفی – ترابطی. تم جمع البیانات باستخدام استبیان من إعداد الباحثین بطریقه أخذ العینات العشوائیه البسیطه وأجری تحلیل البیانات باستخدام نهج نمذجه المعادله الهیکلیه. کانت معامل ألفای کرونباخ لکل هیکل من هیاکل البحث أکثر من 7/. و مقدار متوسط التباین المستخرج أکثر من 5/.، وبالتال ی تم التأکد من صحه وموثوقیه هذه الهیاکل. تشیر النتائج إلی وجود علاقه إیجابیه وداله بین شبکات التواصل الاجتماعی واکتساب المعرفه وکذلک بین اکتساب المعرفه وتعلم ریاده الأعمال، وهو ما یؤید فرضیه هذا البحث والتی تنص علی أنّ الشبکات الاجتماعیه تؤثر علی اکتساب المعرفه وأدائها فی توظیف المعرفه فی تعلم ریاده الأعمال لدی الطلاب. من خلال الاعتماد علی ظهور التکنولوجیا القائمه علی الإنترنت تستطیع هذه الدراسه أن تساهم فی شرح عملیه تأثیر الشبکات الاجتماعیه عبر الإنترنت علی تعزیز فعالیه تعلم ریاده للطلاب الشباب فی بیئات اجتماعیه متعدده .
۳.

تحدید العوامل المؤثره فی خلق الرؤیه الریادیه: تبیین دور البرامج التعلیمیه المؤسساتیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 778 تعداد دانلود : 522
تعدّ الرؤیه الریادیه لدی رواد الأعمال جزءاً هاماً من الطاقه الإنسانیه التی تعمل کمجال من المجالات فی عملیات اتخاذ القرار، وتتشکل من الاختیارات والترجیحات الفردیه إزاء قضایا الاستقلال وقبول المخاطره وتنفیذ الأفکار الجدیده، وتتشکل ضمن المجالات التی ت ؤدی إلی سلوک إبداعیه . فی هذه الدراسه نسعی لتسلیط الضوء علی دور البرامج التعلیمیه فی خلق الرؤی الریادیه ف ی العمل لدی الموظفین فی قطاع البنوک وماهیه العوامل المؤثره فی خلق هذه الرؤیه وتکوینها . یصنف البحث الحاضر من حیث الغایه والهدف ضمن البحوث التوظیفیه، ومن حیث طریقه جمع البیانات ضمن البحوث الوصفیه – الترابطیه. تمّ الحصول علی المعلومات والبیانات من خلال نشر الاستماره، وصنفت هذه المعلومات عن طریق المنهج الطبقی من بین موظفی مصرف "تجارت (التجاره)" فی عموم مدینه طهران، فیما قمنا بتحلیل البیانات من خلال منهج عینات المعادلات الإطاریه. کانت معامل کرونباخ فی جمیع المجالات تفوق 7/0 ومتوسط تباین واریانس تفوق 5/0، کما تم التأکد من صدق البنی وثباتها. وتوصل البحث إلی أنّ البرامج التعلیمیه المؤسساتیه لها تأثیر إیجابی علی الرؤیه الریادیه لدی الأفراد. إن ّترکیبه خصائص الفریق التعلیمی فی المؤسسه کان لها التأثیر الأکبر علی هذه الرؤیه لدی الموظفین. وبالتالی، من المتوقّع أن نلحظ تأثیراً أفضل للبرامج التعلیمیه الّتی تساندها الفرق التعلیمیه القویه فی قطاع البنوک والمصارف
۴.

واکاوی ابعاد و مولفه های پایداری کارآفرینی خانوادگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی خانوادگی پایداری پایداری کسب و کارهای خانوادگی تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 130 تعداد دانلود : 943
کسب و کارهای خانوادگی در میان صنایع و مشاغل گوناگون از وضعیت مطلوبی دارا هستند و تاثیر مهمی در رشد اقتصادی، تولید ثروت و ایجاد اشتغال در کشورهای دنیا دارد. این مطالعه با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های پایداری کارآفرینی خانوادگی در ایران انجام شده است. این پژوهش از دید هدف کاربردی و از نوع کیفی بوده و با بهره گیری از تکنیک تجزیه و تحلیل محتوا شکل گرفته است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و غیر ساختار یافته با 15 نفر از مدیران ارشد و مالکان کسب و کارهای خانوادگی، به روش گلوله برفی گردآوری گردیده و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آنست که متغیرهای خانوادگی(روابط خانوادگی، ارزش های مشترک، رفتار کاری، ذهنیت کارآفرینانه، دیدگاه های یکسان، تجارب خانوادگی)؛ عوامل مالی و تجاری (منابع مالی، سرمایه گذاری بلند مدت، بازار سرمایه، بازاریابی)؛ عوامل محیطی(قابلیت اطمینان، رقابت پذیری محیطی، وجود بازار مناسب، سیاست گذاری و خط مشی دولت)؛ عوامل مدیریتی(تهیه برنامه راهبردی، طرح جانشینی، صلاحیت جانشین، حاکمیت و کنترل، رهبری تحول گرا)؛ عوامل کسب و کار(هویت، سوددهی و رشد اقتصادی، مزیت رقابتی، نیروی انسانی) از عوامل موثر بر پایداری کارآفرینی خانوادگی می باشند.
۵.

تقدیم نموذج تعلیمی لخلق رؤیه إبداعیه فی توفیر فرص العمل لدی موظفی قطاع المصارف(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 922 تعداد دانلود : 862
أهداف البحث: یسعی البحث الراهن إلی تقدیم نموذج تعلیمی لخلق رؤیه إبداعیه فی توفیر فرص العمل لدی موظفی مصرف تجارت. ونظراً إلی أن تعلیم ریاده الأعمال یؤدی إلی خلق نوع من الإدارک الإیجابی إزاء توفیر فرص العمل نظیر رؤیه الأفراد وفهمهم لهذه القضیه، فإن البحث فی صدد تعزیز وخلق رؤیه إبداعیه عند موظفی المصارف من خلال تقدیم هذا النموذج المقترح. مناهج البحث: اعتمد البحث الحالی علی الاتجاه الکیفی من نوع النظریه المتجذره عبر تقنیه أخذ العینات الهادفه وجمع البیانات من 18 خبیرا من الخبراء الناشطین فی مصارف تجارت ، وکذلک خبراء مجال التعلیم والموارد الإنسانیه فی البنوک. کما تم تحلیل بیانات البحث بالاستفاده من أداه المقابله فی ثلاث مراحل عبر طریقه الکودات السائده فی اتجاه شتراوس وکوربن. نتائج البحث: تمخض عن نتائج البحث نموذج یکشف إمکانیه تطویر وتعزیر الرؤیه الإبداعیه فی خلق فرص العمل لدی الموظفین، ویترتب علیه مزید من الإبداع وإحداث تغییرات فی الخدمات الحالیه وتوفیر المهارات الوظیفیه والوصول إلی أسواق جدیده وکذلک استثمار الفرص الحالیه لدی البنوک وذلک شریطه تنفیذ المعاییر اللازمه فی هذا المجال وتوظیف محتوی خاص وإجراء استراتیجیات التعلیم بجانب الاستراتیجیات التنفیذیه. إن المشارکه النظریه الرئیسیه فی هذا البحث هی عباره عن معرفه الاستراتیجیات التعلیمیه – التنفیذیه والتی تؤدی فی قطاع البنوک إلی خلق وتعزیز الرؤیه الإبداعیه لدی الموظفین.
۶.

برند سازی کارآفرینانه با رویکرد اخلاق اجتماعی در شرکت های دانش بنیان دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند سازی کارآفرینانه اخلاق اجتماعی شرکت های آموزشی دانش بنیان دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 373 تعداد دانلود : 74
هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل برند سازی کارآفرینانه با رویکرد اخلاق اجتماعی در شرکت های آموزشی دانش بنیان انجام شد. روش: با توجه به هدف پژوهش، پژوهش حاضر با استفاده از روش دلفی فازی و در سه مرحله انجام شد.  جامعه پژوهش حاضر را خبرگان صنعت بازاریابی و برند سازی تشکیل دادند. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده و 20 نفر از خبرگان صنعت بازاریابی و برند سازی  به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای (کتاب ها و مقاله های مرتبط) و پرسشنامه برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای این پژوهش استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاصل از پاسخ های 20 نفر از خبرگان بازاریابی و برند سازی این صنعت، نشان داد که اخلاق از  مؤلفه های تأثیرگذار دربرند سازی کارآفرینانه در شرکت های آموزشی دانش بنیان می باشد و شامل پروفایل مدیریت استراتژیک، پیش نیازهای فنی- اجرایی، پیش نیازهای کارآفرینانه سازمان، پیش نیازهای ذینفعان، محتوای ارزش برند، القائات برند، جنبه های فنی برند، مشارکت برند، ماهیت ذهنی برند، مدیریت برند، راهبردهای رقابتی، راهبردهای مدیریت اجرایی، رعایت اخلاق حرفه ای، راهبردهای تبلیغات و پیشبرد فروش، زمینه حکمرانی عمومی، زمینه حکمرانی شرکتی، زمینه اجتماعی، زمینه فناورانه، زمینه اقتصادی، زمینه طبیعی، زمینه اخلاقی، پیامدهای مالی، پیامدهای رقابتی، پیامدهای مشتری، پیامدهای عملیاتی می باشد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش اخلاق اجتماعی و رعایت آن دربرند سازی کارآفرینانه شرکت های آموزشی دانش بنیان تأثیرگذار است و به رشد کسب وکار، ایجاد اطمینان در مشتری، توسعه مشتریان وفادار، خلق تصویر ذهنی ارزشمند و اخلاقی از برند، حفظ مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار کمک می نماید.
۷.

تقدیم نموذج محاضن المؤسسات القائم علی نموذج المسرّعات(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 812 تعداد دانلود : 224
یسعی البحث الراهن لتقدیم نموذج عملی من محاضن المؤسسات القائم علی نموذج المسرعات، حیث إن محاضن المؤسسات هی إحدی العناصر الرئیسه فی المنظومه البیئیه لخلق فرص العمل الدائمه وهی تعمل بصفتها وکیلا علی ریاده الأعمال. إن تحسین نماذج العمل فی محاضن المؤسسات یؤدی إلی تعزیز روح الإبداع وقیاده البحوث نحو سوق التجاره والأعمال. و یعتمد البحث الاتجاه الکیفی من نوع النظریه المتجذره وعبر طریقه أخذ العینات الهادف وجمع المعلومات من بین 18 شخصا من المبدعین الجامعیین فی مجال ریاده الأعمال والذین استفادوا من خدمات مراکز التسریع أمثال المدراء والخبراء فی محاضن المؤسسات والمدراء والخبراء فی مراکز التسریع، والخبراء الجامعیین المتخصصین فی البنی البحثیه. کما تم تحلیل المعلومات والبیانات التی توصلنا إلیها باستخدام أداه المقابله وذل ک فی ثلاث مراحل من عملیات الترقیم السائده فی اتجاه غلیزر. ونتائج البحث أظهرت أن امتلاک خصائص التسریع فی إطار نموذج محاضن المؤسسات یتم تحدیدها من قبل مؤشرات عُرفت فی هذا البحث کخصائص لمحاضن المؤسسات. و مع ذلک فإن الحصول علی هذه الخصائص هی نتیجه لعوامل جر ی اعتبارها فی بحثنا الراهن کمُعرّف أو مشغل. إن محاضن المؤسسات القائمه علی المسرعات ولکی تحصل علی أهدافها یجب علیها أن تستفید من استراتیجیات متعدده مثل استلهام التجارب العالمیه الناجحه، وتقییم الرؤی والأعمال، وتوفیر الإنترنت. وفی الختام دلت النتائج علی تأثیر عوامل مثل البیئه والمنتفعین فی عملیه خلق فرص العمل فی مجال ریاده الأعمال. إن استخدام النموذج الحالی تترتب علیه نتائج مختلفه مثل تطویر مصالح المبدعین الجامعیین، وخلق فرص العمل، ونقل العلم والتکنولوجیا، وخلق وظائف وأعمال جدیده ومصالح اجتماعیه.
۸.

تعیین و رتبه بندی شاخص های موثر در قابلیت های رفتار کارآفرینانه دانشجویان مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلاقیت دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشجویان مهارتی قابلیتهای رفتاری کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 566 تعداد دانلود : 869
هدف از این پژوهش تعیین و رتبه بندی شاخص های موثر در قابلیت های رفتاری کارآفرینانه  دانشجویان مهارتی می باشد.  پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است ابتدا نسبت به شناسایی شاخص های با توجه به منابع ملی و بین المللی اقدام وجهت غربالگری و تعیین وزن موثر در اختیار جامعه آماری شامل اساتید وکارآفرینان دانشگاه جامع علمی-کاربردی قرارگرفت.روش نمونه گیری هدفمند و برای تعیین حجم نمونه از قاعده اقناع تا تعداد 28 نفر اقدام شد. بررسی ها به 224 شاخص، 29 مولفه و 8 بعد منجر که مورد تایید قرار گرفتند. بعد از بررسی آزمون های آماری، رتبه بندی شاخص ها انجام و محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی با مقوله (دانشگاه کار آفرین ، آموزش و برنامه درسی،کارگاه و کارورزی ،ایده ،پژوهش و استارتاپ، طرح کسب وکار، شرکت های دان ش بنی ان ،تکنولوژی)، نهادینه کردن کار آفرینی با مقوله (فرهنگ کارآفرینانه،ترویج و اشاعه کارآفرینی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی،تشخیص و بهره برداری از فرصت،قصد و رفتار کارآفرینی، توسعه ابعاد شخصیتی) ،شرایط اقتصادی و اجتماعی با مقوله (چابکی اقتصادی ،شرایط سیاسی و عوامل محیطی ،آمایش سرزمین ،قوانین و مقررات،منابع و امکانات) ،تغییرات ساختاری با مقوله (طراحی مجدد فرایندها و ساختارها،بازار سازی،ریسک )،بسترسازی درون دانشگاهی با مقوله (عوامل انگیزشی ،انگیزه کارآفرینانه و آینده سازی)، و بهینه سازی مدیریت با مقوله(الزامات مدیریتی ، اصلاح سیستم نظارت و ارزیابی) مولفه های تاثیر گذار بودند.طبق سطح بندی  شاخص محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی بالاترین سطح پذیرفته و بیشتر به عواملی که ریشه در درون دانشگاهها بر می گردد، مباحث برنامه درسی  آموزش های کاربردی، محیط های کارورزی، شرکت های دانش بنیان در این میان  بسیار تاثیر گذار هستند.در این میان محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی ،نهادینه کردن کار آفرینی، شرایط اقتصادی و اجتماعی شاخص های موثر تری در قابلیت های رفتاری کارآفرینانه دانشجویان مهارتی استان البرز دارند.
۹.

Presenting an Entrepreneurial Brand Building Model to Knowledge-Based Firms(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: brand branding Entrepreneurial Brand Building Knowledge-Based Firm

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 137
According to the matter of knowledge-based businesses development in economic development and job creation of the state, it is so important to identify effective strategies and factors in developing entrepreneurship, supporting commercializing and branding of knowledge-based businesses and the environment in which these businesses fare formed. The purpose of the present research is offering an entrepreneurial branding model to knowledge-based firms. This is a qualitative research with the grounded theory approach. In this research, 20 experts of marketing, branding fields and managing directors of knowledge-based firms were studied through semi structured interviews by using purposive sampling method. Interviews were continued up to reach theoretical saturation point and after analyzing extracted codes in triple coding stages, 165 primary conceptual propositions were identified from open coding, 5 categorical propositions from axial coding and 23 main factors from selective coding and then the final model were extracted. In paradigm model of grounded theory, the pivotal phenomenon of the research has been considered the entrepreneurial branding process in the knowledge-based firms of the state and the casual, demographic and intervening conditions of this phenomenon were identified after fulfilling research stages. It was also offered the results and consequences of branding in these types of institutes in the model.
۱۰.

شناسایی و دستهبندی چالش های حرکت استراتژیک محصول محوری به خدمات محوری در شرکت های تولیدکننده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خدماتی شدن تولیدکنندگان سیستم های محصول-خدمت خدمات محوری چالش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 549 تعداد دانلود : 745
امروزه شرکتهای تولیدی، تلاش میکنند با استفاده از راهحلهای یکپارچه خدمات-محصول ترکیبی، موقعیت راهبردی خود را نزد مشتریان، بازتعریف نمایند تا از مزایای ارائه خدمات دوره عمر محصول، بهرهمند شوند. هدف پژوهش، معرفی پدیده خدمات محوری و ارائه روشی جهت شناسایی و دستهبندی چالشهای اتخاذ استراتژی خدمات محوری در صنعت تولید تجهیزات سنگین است. برای جمعآوری دادهها، از مصاحبههای نیمهساختار یافته با 13 نفر از خبرگان صنعت و جهت تحلیل دادهها و استخراج نتایج، از روش تحلیل مضمون، استفاده شده است. با توجه به ناشناخته بودن فرآیند خدمات محوری در شرکتهای داخلی و ضرورت ایجاد یک منبع دانشی غنی، یک مطالعه ساختارمند از مبانی نظری پژوهش انجام و با استفاده از روش تحلیل تم، یک ساختار اولیه از چالشها مشتمل بر373 نکته کلیدی، 41 تم فرعی و 9 تم اصلی ایجاد شد، که در مصاحبه و تحلیل نتایج، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مصاحبهها، بیانگر الگویی با 262 نکته کلیدی، 44 تم فرعی و 10 تم اصلی از چالشهای توسعه خدمات محوری در صنعت تولید است. چالشهای اصلی شامل: فرهنگ خدمات، مدیریت مشتری، انواع محصول-خدمت قابل ارائه، ارزش، قراردادها، سیستم تحویل خدمات، شبکه تأمین، مدیریت ریسک و تغییرات محیط اقتصادی است.
۱۱.

تحدید العوامل المؤثره فی نتائج الحضانه القائمه علی النموذج التسریعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 965 تعداد دانلود : 485
إنّ عملیه الحضانه القائمه علی النموذج التسریعی لها نتائج عدیده مثل ارتقاء مصالح المبدعین الجامعیین، وخلق فرص العمل، ونقل العلم والتکنولوجیا، وتشکیل مؤسسات مستدامه، وتکوین المصالح الاجتماعیه، وتحسین معدل بقاء الأعمال والمشاغل، وتسریع عملیه خلق المشاغل والأعمال، وتعزیز الإبداع والابتکار، وتنمیه اقتصاد البلاد. ومع هذه الأهمیه إلا أنّ بحوثا قلیله هی التی تطرقت إلی دراسه العوامل المؤثره علی مثل هذه النتائج. إنّ البحث المسحی والوظیفی الراهن یسعی لدراسه وتحدید العوامل المؤثره فی نتائج عملیه الحضانه القائمه علی النموذج التسریعی وتقییم دور صناعه الشبکات والدعم المالی وکذلک التسهیلات والخدمات الفنیه فی هذا الخصوص. وقد تم جمع البیانات والمعلومات التی نحتاجها فی هذا الصدد من خلال استماره عرضت علی عینه بحث بلغ تعدادها 45 من مدراء وموظفی 15 مرکزا من المراکز التنمویه الجامعیه فی محافظه طهران، فیما تم تحلیل البیانات عبر تحلیل ورجرسیون الترابطی. إنّ نتائج البحث کشفت أنّ ثلاثه متغیرات هی صناعه الشبکات والأمور المالیه والتسهیلات الفنیه لها تأثیر إیجابی علی نتائج عملیه الحضانه فی المراکز التنمویه الجامعیه. کما أنّ نسبه المعامل المحدده تظهر أنّ هذه المتغیرات الثلاث استطاعت أن تکشف 53% من التغییرات فی نتائج عملیه الحضانه.
۱۲.

بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط روستایی: با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فراترکیب بین المللی سازی استراتژی های بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط روستایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 384 تعداد دانلود : 605
اهمیت کسب وکارهای روستایی، به خاطر تأثیری که در رشد و ایجاد تنوع در فعالیت های اقتصادی می گذارد، روزبه روز افزایش پیدا می کند. در این میان رویکردهای جدیدی برای توسعه اقتصاد روستایی و جوامع روستایی شناسایی شده است. یکی از این رویکردها، شناسایی فرصت های ملی و بین المللی است که منجر به رشد و توسعه کسب وکارهای روستایی شده است. ازاین رو توجه به عوامل مؤثر بر بین المللی سازی کسب وکارهای روستایی، ضروری و همسو با معانی و افزایش توسعه اقتصادی، صنعتی و ایجاد اشتغال گوناگون در جوامع است. روش پژوهش حاضر برحسب هدف، بنیادی و برحسب روش گردآوری اطلاعات، فراترکیب است. همچنین جامعه آماری، مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش در پایگاه های داخلی، اسکو پوس و وب آو ساینس بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات داده های ثانوی کتابخانه ای است. در فرآیند این تحقیق ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، ابعاد و مؤلفه های محتمل مؤثر بر بین المللی سازی کسب وکارهای روستایی یادشده شناسایی شد. سپس با بهره گیری ازنظر خبرگان، نتایج حاصل مورد تحلیل و راستی آزمایی قرار گرفت. بر این اساس 110 مقاله مورد تحلیل و بررسی و کدهای آن ها استخراج شد. سپس کدهایی که مفهوم مشترک را می رساندند در قالب 24 مفهوم دسته بندی شده و سپس در 7 زمینه اصلی طبقه بندی شدند. از 24 مفهوم، 17 مفهوم در 5 زمینه اصلی عوامل داخلی سازمان؛ سرمایه اجتماعی، ویژگی های مدیر، کیفیت منابع انسانی، سرمایه مالی، توانمندی استراتژیک سازمانی و 7 مفهوم در 2 زمینه اصلی عوامل محیطی سازمان، فاکتورهای مرتبط با کشور مبدأ، فاکتورهای مرتبط با کشور میزبان طبقه بندی شده اند.
۱۳.

بررسی تاثیر عوامل انتظاری،عوامل ادراکی وعوامل مراقبتی برمدیریت تجربه مشتری (مطالعه موردی صنعت بانکی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل انتظاری عوامل اداراکی عوامل مراقبتی مدیریت تجربه مشتری صنعت بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 666 تعداد دانلود : 494
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عوامل انتظاری، عوامل ادراکی و عوامل مراقبتی بر مدیریت تجربه مشتری در حوزه خدمات بانکی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری داده ها از روش میدانی و ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی آن توسط اساتید خبره و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 90 درصد به دست آمده است. نمونه آماری از مشتریان بانک مسکن کرمانشاه و با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع نامعلوم به تعداد 384 نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز، با استفاده از نرم افزارهای spss و Amos صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که، عوامل انتظاری دارای تأثیر 43/. بر مدیریت تجربه مشتری، عوامل ادراکی دارای تأثیر 51/. بر مدیریت تجربه مشتری و در نهایت عوامل مراقبتی دارای تأثیر 38/. بر مدیریت تجربه مشتری می باشد.  
۱۴.

ارائه الگوی نوآوری باز در کسب و کارهای کوچک و متوسط مبتنی بر رویکرد سطح تعاملات اجتماعی با واسط نوآوری (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نوآوری باز واسط نوآوری باز فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 991 تعداد دانلود : 631
نوآوری باز، استفاده هدفمند از جریانهای ورودی و خروجی دانش در داخل و خارج از سازمان ، از یک سو موجب تسریع و توسعه نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط جهت ارائه محصولات و خدمات نوین با استفاده از ایده های خارجی شده و از سوی دیگر موجب توسعه تجاری سازی ایده های داخلی در خارج از سازمان شده است. شواهد نشان میدهد اتخاذ رویکرد نوآوری باز در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی با همکاری واسط نوآوری باز سبب تسریع و بهبود فرآیند نوآوری در این صنعت شده است و توسعه بانکداری باز را به همراه داشته است. با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی مقالات موجود در خصوص همکاری بین کسب و کار کوچک و متوسط با واسط نوآوری باز، تا کنون به چگونگی مکانیزم همکاری متناسب با سطح تعاملات اجتماعی (مکانیزم شناسایی و انتخاب واسط نوآوری باز و همچنین مکانیزم اعتماد سازی با واسط نوآوری باز) پرداخته نشده است. لذا برآنیم ضمن ارائه الگوی نوآوری باز در کسب و کار کوچک و متوسط با همکاری واسط نوآوری ، چگونگی مکانیزم همکاری با واسط نوآوری متناسب با سطح تعاملات اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد. از این رو با اتخاذ رویکرد کیفی ، مصاحبه با مدیران ارشد کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی که با واسط نوآوری همکاری داشته اند ، مدیران ارشد واسط نوآوری و همچنین نمایندگان نهاد حاکمیت در این حوزه ، صورت گرفته و مدلی در این خصوص ارائه شده است. این مطالعه منتج به شناسایی بازیگران شامل کسب وکارهای کوچک ومتوسط ، واسط نوآوری و نهاد قانونگذار گردیده است که با اتخاد راهبرد از سوی شرکتهای کوچک و متوسط ، منتج به بروز برونداد های مشخص برای کسب و کارهای کوچک و متوسطی شده است که با واسط نوآوری همکاری داشته اند.
۱۵.

تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازنمایی کارآفرین سرمایه دار تحلیل روایت سریال های تلویزیونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 167 تعداد دانلود : 250
سرعت تحولات از ویژگی های قرن بیست و یکم می باشد و گاه سرعت این تغییرات به قدری فزاینده است که بیشتر جوامع از درک آن غافل می شوند. فضای حاکم بر اقتصاد امروز، ریسک توأم با عدم اطمینان است و با حرکات اصلاحی نمی توان به مقابله و این تغییرات و همچنین ایجاد مزیت رقابتی پایدار پرداخت. نسل اول دانشگاه ها رسالت آموزش و نسل دوم علاوه بر وظیفه قبل، پژوهش را نیز عهده دار، اما نسل سوم آکادمیک که دانشگاه کارآفرین نام دارد علاوه بر وظیفه آموزش و پژوهش، بازیگر نقش اول در رشد و توسعه اقتصادی کشور است. با نگاهی به دانشگاه های برتر دنیا در نظام های بین المللی معتبر می توان دریافت، بین رتبه آکادمیک و قدرت سیاسی، اقتصادی و . . . جوامع رابطه معناداری وجود دارد. دانشگاه کارآفرین نه یک دانشگاه یا سازمان، بلکه یک ساختار یا فرهنگ است. فرهنگی که خلاقیت و رشد و توسعه نوآورانه را برای محیط پیرامون خود به ارمغان خواهد آورد. بر همین اساس در این نوشتار پس از مفهوم پردازی واژه کارآفرینی بابیان مسائل امروز دانشگاه های با رویکرد صنعتی و تحول در مأموریت دانشگاه ها، به ضرورت کارآفرینی در بستر دانشگاه و نقش دانشگاه در توسعه صنعتی پرداخته شده، سپس به نقش فرهنگ به عنوان یک مغز افزار آکادمیک در بسترسازی مفهوم دانشگاه کارآفرین اشاره گردید و همچنین روحیه و فرهنگ در محیط آکادمیک نیز موردبررسی قرار گرفت.
۱۶.

طراحی مدل مشارکت شرکت های دانش بنیان طی مطالعات برنامه ریزی شهری در راستای تأمین نیازهای تکنولوژیک راه آهن شهری (مطالعه موردی: شرکت متروی تهران )(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 203 تعداد دانلود : 671
توسعه مترو در راستای رفع معضل آلودگی های زیست محیطی، به شدت وابسته به تکنولوژی می باشدکه عموما وارداتی و بسیار هزینه بر است. لذا تدبیر اساسی در شرایط تحریم فعلی، توسعه تکنولوژی مرتبط با مترو و بومی سازی آن است که نیازمند مشارکت اثر بخش شرکت های دانش بیان داخلی می باشد. در این مقاله به طراحی مدل بهینه مشارکت بر اساس روش کیفی به شیوه مصاحبه نیمه ساختار یافته و نظریه داده بنیاد برای مدل پرداخته شده است. شرکت کنندگان در پژوهش 15 نفر از خبرگان، مدیران شهری، دانشگاهیان متخصص و مدیران شرکت های دانش بیان بوده و روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. روش تحلیل داده ها کد گذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد است. یافته های تحقیق بعد از مقایسه پاسخ های مصاحبه، مفاهیم مشابه از آن ها استخراج شد. با انجام  دادن این مرحله از تحقیق در پاسخ به شرایط  علّی (نیروی انسانی، ساختار شرکت، تحقیق و توسعه، کارگروهی، نیازسنجی تکنولوژی مترو، بهبود عملکرد) در پاسخ به زمینه (مشوق ها، پذیرش شرکت های دانش بیان، ارتباطات صنعتی) و در پاسخ به راهبردها (ظرفیت جذب فناوری، رقابت گرایی) و در پاسخ به پیامدها (تامین تکنولوژِیکی، تولید، اشتغال، خود کفایی صنعتی و هزینه)، استخراج شد. نتایج تحقیق نشان می دهد ابعاد مشارکت شرکت های دانش بنیان در بحث حمل و نقل و به خصوص مترو گسترده می باشد و می تواند موجبات توسعه مترو اثرات آن را بهتر فراهم کند.
۱۷.

شناسایی و تبیین راهبردهای نوآوری باز در کسب وکارهای کوچک و متوسطِ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبردهای نوآوری باز بانکداری نوین شرکت های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 164 تعداد دانلود : 497
مطالعات نشان می دهد خدمات بانکی چاره ای جز طی مسیر نوآوری باز و اختصاصی سازی ندارند. مشتریان نیازهای ویژه ای دارند که بانک ها را مجبور می کند در سیستم های بانکی خود تغییراتی اعمال کنند. در حقیقت، لازم است که سازمان هایی به بزرگی بانک ها با همکاری توسعه دهندگان خدمات خود، جریان نوآوری را در سازمان خود احساس کنند. از سوی دیگر، پژوهش ها نشان می دهد که شرکت های کوچک و متوسط به دلیل ویژگی های خاص خود، رویکرد نوآوری باز را بیش ازپیش موردتوجه قرار داده اند. همچنین مطالعات نشان می دهد راهبردهای نوآوری باز بر اساس ویژگی های درونی و بیرونی هر سازمان، می تواند متفاوت باشد. در این پژوهش، تمامی راهبردهای شناسایی شده نوآوری باز با مطالعه پژوهش هایی که تاکنون انجام شده، گردآوری و تجمیع شده و از منظرهای گوناگون تبیین شده است. پژوهش حاضر با هدف پر کردن شکاف تحقیقاتی و با رویکرد کیفی مبتنی بر مطالعه چند موردی، درصدد شناسایی و تبیین راهبردهای نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی است. برای انتخاب نمونه و شناسایی موارد مطالعه، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. هفت شرکت کوچک و متوسط فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی که در نوآوری باز تجربه داشته اند، شناسایی و با مسئول مربوطه مصاحبه شده است. نتایج این پژوهش شواهد بارزی را از اتخاذ راهبردهای نوآوری باز در میان شرکت های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی در ایران ارائه می دهد. همچنین نتایج مصاحبه ها در شرکت های ایرانی موردمطالعه با پژوهش های صورت گرفته تاکنون، مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است.
۱۸.

آموزش مدل مناسب مدیریت تجربه مشتری با تاکید بر شاخص های مرتبط در نظام آموزش بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت تجربه مشتری آموزش شاخص های تجربه مشتری صنعت بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 94 تعداد دانلود : 146
هدف از این پژوهش طراحی و آموزش  مدل مناسب مدیریت تجربه مشتری با تاکید بر شاخص های مرتبط در حوزه خدمات بانکی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع کیفی می باشد. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها نیز، روش مبتنی بر تئوری داده بنیاد تعیین شد. در رویکرد تئوری داده بنیاد در این پژوهش از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس داده های به دست آمده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام گردید. به طور کلی ابتدا اطلاعات و داده ها به صورت کدهای باز از طریق مصاحبه های تخصصی با خبرگان دانشگاه و صنعت جمع آوری گردید، سپس از طریق برقراری ارتباط بین مقولات خُرد و کلان، داده های تحقیق طبقه بندی و پالایش شد و در نهایت اعتبارسنجی و ویرایش نهایی شد. الگوی نهائی پژوهش از سه مقوله اصلی با عنوان عوامل انتظاری، عوامل ادراکی و عوامل مراقبتی متشکل شد و مقولات خرد و گزاره های مرتبط در صنعت بانکداری نیز در الگو مشخص شد. در نهایت اعتبار مدل از طریق کمی و با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS مورد تایید قرار گرفته است.
۱۹.

تأثیر پایشگری محیطی و برنامه ریزی بازاریابی بر بهره وری بازاریابی مقاصد گردشگری روستایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پایشگری محیطی برنامه ریزی بازاریابی گردشگری روستایی بوم روستا برنامه ریزی روستایی مسائل زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 27 تعداد دانلود : 274
ایجاد یک محیط سالم در نواحی روستایی یکی از مهم ترین مسائل محیطی است که نه تنها در سیاست های توسعه ی روستایی،  بلکه در سیاست های سرزمینی نیز اهمیت فراوانی دارد. در این راستا،  لزوم توجه به الگویی از سکونتگاه زیستی که از پایداری لازم در توسعه برخوردار باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر،  تحلیل تأثیر پایشگری محیطی و برنامه ریزی بازاریابی بر بهره وری بازاریابی مقاصد گردشگری روستایی در کشور بوده است. همچنین،  این پژوهش بررسی می کند که برنامه ریزی عملیاتی چه نقشی در تقویت یا تضعیف این رابطه ایفا می کنند. پارادایم این پژوهش اثبات باوری،  رویکرد آن قیاسی و استراتژی آن پیمایش است. بر این اساس و پس از مرور ادبیات و طراحی مدل مفهومی،  پرسشنامه ای مشتمل بر 41 پرسش به نمونه آماری متشکل از 195 آژانس مسافرتی در تهران ارائه شد که میانگین نظرات آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و استفاده از پرسشنامه استاندارد و روایی سازه نیز بر اساس تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد. پایایی از مجرای آزمون های آلفای کرونباخ،  پایایی مرکب و میانگین واریانس تأیید شد. سپس داده های به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس و از طریق ماتریس همبستگی،  آزمون معادلات ساختاری و آزمون برازش مدل مورد تحلیل قرار گرفت. درنهایت مشخص شد که پایشگری محیطی بر برنامه ریزی بازاریابی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. برنامه ریزی بازاریابی بر بهره وری بازاریابی مقاصد گردشگری روستایی تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان