سمیه عربی

سمیه عربی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

طراحی مدل آموزش کارآفرینی در نظام آموزش فنی و حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۴۶
آموزش فنی و حرفه ای و آموزش کارآفرینی همواره به عنوان ابزاری در راستای تحول اقتصادی و اجتماعی در کشورهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل آموزش کارآفرینی در نظام آموزش فنی و حرفه ای ایران است. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و بر اساس گردآوری اطلاعات، کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی، با 15 نفر از خبرگان و متخصصان آموزش کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفت و داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی از طریق نرم افزار مکس کیو دی اِی 2018 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی پارادایمی حاصل بر اساس پدیده محوری (مهارت آموزی کارآفرینانه) متأثر از شرایط علی، شرایط زمینه ای و متغیرهای مداخله گر به همراه راهبردهای کنش و واکنش و پیامدهای آموزش کارآفرینی در نظام آموزش فنی و حرفه ای (سطح فردی و سطح کلان) شکل گرفت.  
۲.

تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط تکنولوژی محور با تاکید بر نقش تعدیلگری عوامل محیطی

تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۵
بازاریابی کارآفرینانه بعنوان رویکردی جدید در بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط ظهور یافته که در خلق و تحویل ارزش، فرآیندهای اصلی بازاریابی را از طریق شیوه های کارآفرینانه، نوآورانه و فرصت محور تقویت می نماید. هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط تکنولوژی محور با تاکید بر نقش تعدیلگری عوامل محیطی، می باشد. جامعه آماری مدیران ارشد و کارشناسان خبره شرکت های کوچک و متوسط تکنولوژی محور شهر تهران می باشد. تحقیق حاضر از منظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از منظر متغیر، از نوع تحقیق کمی به شمار می رود. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. با استفاده از نرم افزار ایموس، داده ها مورد تحلیل قرار گرفتند. در بررسی اعتبار پرسش نامه تحقیق از اعتبار سازه و در تحلیل پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. تحلیل یافته ها نشان داد که بین بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد کسب و کار رابطه معنا داری وجود دارد و محیط سرمایه گذاری داخلی شرکت ها به تعدیل این ارتباط می پردازند. در نهایت برررسی اثرات سازه های پژوهش نشان داد که بازاریابی کارآفرینانه به صورت مستقیم به میزان 0.276 بر عملکرد کسب و کار موثر است. عوامل محیطی نیز به صورت مستقیم به میزان 0.288 بر بازاریابی کارآفرینانه موثر است، و به صورت غیرمستقیم به میزان 0.0795 بر عملکرد کسب و کار موثر است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان