هادی تقوی

هادی تقوی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت خدمات انتظامی پلیس با نقش میانجی یادگیری زدایی سازمانی

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت خدمات انتظامی پلیس با نقش میانجی یادگیری زدایی سازمانی می باشد. از این رو این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی از نوع خاص مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد نظر را کارکنان کادر رسمی نیروی انتظامی در 7 کلانتری شهرستان خرم اباد که به تعداد 245 نفر بودند، تشکیل دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که در سطح خطای 05/0 نمونه ای به حجم 150 نفر تعیین شد. پرسشنامه استاندارد که به صورت طبقه ای نسبی در بین پاسخ دهندگان توزیع گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا تایید گردید و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ برابر با 78/0 بود که نشان از پایایی قابل قبول می باشد. همچنین در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ها از رویکرد معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95/0 مدیریت دانش با کیفیت خدمات انتظامی پلیس و یادگیری زدایی، و از سوی دیگر یادگیری زدایی با کیفیت خدمات انتظامی پلیس رابطه مستقیم و معناداری دارند.
۲.

اثر ارزش و محتوای پیام های تبلیغاتی شبکه های اجتماعی موبایلی بر نگرش مصرف کننده

تعداد بازدید : ۱۱۴
امروزه شبکه های اجتماعی موبایلی کاربران بسیاری را در سرتاسر دنیا جذب کرده اند. هر یک از شبکه های اجتماعی موبایلی با خدمات منحصر به فرد، زمینه مناسبی برای رشد و گسترش مشاغل و ارتباط بین شرکت ها و متخصصان و کاربران در حوزه های مختلف فراهم کرده است؛ بنابراین این شبکه ها می توانند فرصت خوبی برای برندهای تجاری ایجاد کرده تا نام خود را در ذهن کاربران حک کنند؛ از این رو شناسایی عوامل موثر بر پذیرش پیام تبلیغاتی در این شبکه ها اهمیت بالایی دارد. در این پژوهش سعی شده است به بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و تمایل به پذیرش مصرف کنندگان نسبت به پیام های تبلیغاتی از طریق شبکه های اجتماعی موبایلی پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی است و برای این منظور نمونه 427 نفری از کاربران تلفن همراه در شهر زاهدان به روش قضاوتی انتخاب و داده های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار معادلات ساختاری WarpPLS4 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که ارزش و محتوای تبلیغاتی تأثیر بسیار مهمی بر نگرش و پذیرش پیام های تبلیغاتی شبکه های اجتماعی موبایلی دارند.
۳.

تأثیر عوامل عاطفی و شناختی بر نگرش و پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه

تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۴۵۹
امروزه استقبال روزافزون از موبابل و شبکه های اجتماعی موبایلی بستر مناسبی را برای تبلیغ کالاها و خدمات، بدون محدودیت های زمانی و مکانی و ایجاد ارتباط مستقیم بازاریابان با مصرف کنندگان نهایی را فراهم آورده است. با توجه به نوظهوربودن این رسانه و بستر تبلیغاتی آن، هنوز عوامل مؤثر بر پذیرش آن برای کسب وکارها و تبلیغ کنندگان آشکار نیست. بی توجهی به سلیقه ها و نیازهای کاربران و ارسال حجم زیادی از تبلیغات موبایلی، به اتلاف سرمایه گذاری های تبلیغاتی در این زمینه می انجامد و شرکت ها برای طراحی و ارسال تبلیغات موبایلی، باید استراتژی های دقیقی را به کار گیرند که مدل توسعه داده شده در این پژوهش، نگرش، عوامل جمعیت شناختی و پذیرش تبلیغات را از طریق موبایل بررسی می کند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش گردآوری اطلاعات آن توصیفی پیمایشی است. برای رآزمون مدل تحقیق، نمونه ای 392 نفری از کاربران تلفن همراه در شهر قم به روش قضاوتی و با پرسشنامه انتخاب و گردآوری شده است. داده ها با مدل یابی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار SmartPLS تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل عاطفی و شناختی تأثیر بسزایی بر پذیرش تبلیغات موبایلی دارند. تأیید بسیاری از فرضیه های این تحقیق، اهمیت پیام های سودمندگرا را در بهبود نگرش و پذیرش پیام های تبلیغاتی تلفن همراه پشتیبانی می کند. یافته های این پژوهش برای توسعة مدل های پیچیده تر براساس هردو عامل محرّک مصرف کننده و محرّک پیام و برای دستیابی به یک مدل جامع تر از پذیرش تبلیغات تلفن همراه مفید و کاراست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان