امیررضا علیزاده مجد

امیررضا علیزاده مجد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

تاثیر آموزش کارآفرینی بر هوشیاری کارآفرینانه با نقش میانجی اثربخشی آموزش و آگاهی اقتصادی

تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۵۹
آموزش کارآفرینی نقش بی بدیلی در ترویج کارآفرینی در فضای کسب و کار اقتصادی دارد و هوشیاری کارآفرینانه و اثربخشی آموزش نیز به عنوان مفاهیم اساسی در تئوری فرصت گرایی کارآفرینی مطرح می باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر هوشیاری کارآفرینانه با نقش میانجی اثربخشی آموزش و آگاهی اقتصادی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را 104 نفر از دانشجویان کارشناسی آموزش ابتدایی تشکیل می دهد که در دوره آموزشی آنلاین کارآفرینی شرکت نمودند. نمونه گیری از طریق روش تصادفی ساده انجام و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 84 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی و روایی آن بررسی و تایید شده است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که آموزش مبخث کارآفرینی به دانشجویان میتواند به آنها در هوشیار بودن در حوزه کارآفرینی و داشتن شم اقتصادی کمک کند و به نوعی نشان از اثربخش بودن این نوع آموزش را نشان می دهد.
۲.

دور التسویق الریادی فی أداء الأعمال الصغیره والمتوسطه بدور الوسیط: السلوک الریادی فی الأعمال (دراسه حاله: الشرکات المختاره فی مجال تکنولوجیا المعلومات)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۲
نظراً إلی التطورات وال زخم الکبیر الذی یشهده عالم الأسواق، فإن ّ الاکتفاء بالطرق والأدوات التقلیدیه لا یضمن لأصحاب الأعمال نصیباً یُذکر فی الأسواق؛ لذا تبدو هنا ک شعور بالحاجه الملحّه لخلق وتوفیر أدوات إبداعیه فی الأسواق. إنّ التسویق الریادی یعد رکیزه أساسیه للأعمال والمهن، وهو یعتبر أهم وسیله تمتلکها الأعمال الصغیره والمتوسطه فی مجال تکنولوجیا المعلومات. ومن خلال مراجعه خلفیه البحث اکتشفنا قلّه الدراسات فی هذا الصدد لاسیما الدراسات التی تستهدف الأعمال ذات دور الوسیط فی السلوک الر یاد ی فی الأعمال. یصنف البحث الراهن من حیث الهدف والغایه ضمن البحوث التوظیفیه ومن حیث طبیعه البحث وماهیته فهو ضمن البحوث الوصفیه – الترابطیه. وأظهر قسم تحلیل نتائج اختبار کولموغوروف-سمیرنوف أنّ توزیع البیانات لم یکن طبیعیاً ولهذا اعتمدنا فی تحلیل البیانات علی برمجیه Smart Pls . إنّ طریقه بی ال اس ( PLS ) لتقییم صحه نماذج المعادلات الإطاریه تضمّ ثلاثه مجالات وهی توفیق نماذج القیاس ونموذج الإطار ونموذج العام. ظهر لنا من خلال النتائج بأنّ النموذج المفهومی یتمتع بنسبه مناسبه من التوفیق، کما تمّ التأکد من صحه الفرضیات من خلال معامل الحرکه ونسبه "تی" الإحصائیه. وتوصلنا إلی أنّ التسویق الریادی یؤثر فی الأعمال الصغیره والمتوسطه ذات دور الوسیط فی السلوک الریادی فی الأعمال.
۳.

طراحی الگوی بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری در شرکت های دانش بنیان

تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۹۸
بازاریابی از مهم ترین ارکان هر کسب وکاری است اما بازاریابی به روش های معمول دیگر پاسخگوی محیط کسب وکار پرتلاطم که با ریسک و عدم اطمینان همراه است، نیست. ماهیت برجسته بازاریابی و کارآفرینی، جستجوی فرصت هایی برای تبدیل آن ها به ایده های عملی و بازار است. با ارزیابی مدل های موجود در این حوزه کمبود مدلی برای شرکت های دانش بنیان دیده شد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش کیفی می باشد ابتدا داده های کیفی از طریق تحلیل مضمون و مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری گردید، سپس توسط خبرگان شاخص های غربال شدند. در ادامه شاخص های مستخرج در راستای خلق مدل، توسط خبرگان و در جلسه گروه کانونی گروه بندی گردید. هر یک از مؤلفه ها و مفاهیم مرتبط جداگانه توسط نرم افزار ماکس کودا تحلیل و ترسیم شده است. درنهایت مدل این پژوهش بر اساس بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری به چهار بعد بازاریابی بافتاری، شبکه های کارآفرینانه، هسته هدایتگر درونی و کارآفرینی نوآفرینی که هرکدام از این موارد دارای چندین مؤلفه می باشد، طراحی گردید.
۴.

تقدیم نموذج من العلامه التجاریه للمتاجر متعدده الفروع القرویه فی إیران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۱
یسعی البحث الراهن لتقدیم نموذج من نماذج العلامات التجاریه لأعمال سلسله المتاجر القرویه فی إیران. إن المتاجر متعدده الفروع أو سلسله المتاجر کما یطلق علیها تعد من أفضل وأوسع الأعمال التجاریه فی العالم والتی تشهد نموا کبیرا ویحصل القائمون علی هذه الأشغال علی ثروات تتزاید بشکل یومی. و یعد هذا البحث بحثا توظیفیا ومن ناحیه طریقه جمع المعلومات والبیانات فقد اعتمد الباحثون المنهج الکمی والکیفی معا. فی الجانب الکیفی استخدمنا المقابلات شبه المنظمه والمجموعه المرکزیه وتصنیف الخبراء. وفی الجانب الکمی اعتمدنا تقنیه PLS . وفی إطار التأکد من صحه نموذج البحث لجأنا إلی معامل ألفای کرونباخ ومعامل التحلیل العاملی لتثبت من صدق وصحه النموذج. وقد أظهرت نتائج البحث أن النموذج المقترح له خمسه أبعاد رئیسه: المحرک السوقی (التجاری)، المناخ الاجتماعی، البنیه التحتیه القویه، خلق القیمه، عناقید الأعمال. وکانت المؤلفات المحدده والمنضویه تحت بُعد المحرک السوقی قد شملت: العلامه التجاریه، السوق، والمشتری، وفی البعد الاجتماعی شملت: الاتصالات، الثقافه، وفی بعد البنی التحتیه شملت: الاستراتیجیه، والقانون والاستثمار وإداره المعرفه، والبنیه التحتیه الاقتصادیه، وإداره العملیات وفی بعد خلق القیمه هناک مؤلفتان هما خصوصیه ریاده الأعمال وعملیه الإبداع الوظیفی وفی بعد عناقید الأعمال السیاحه والقریه.
۵.

تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۲۰۱
سرعت تحولات از ویژگی های قرن بیست و یکم می باشد و گاه سرعت این تغییرات به قدری فزاینده است که بیشتر جوامع از درک آن غافل می شوند. فضای حاکم بر اقتصاد امروز، ریسک توأم با عدم اطمینان است و با حرکات اصلاحی نمی توان به مقابله و این تغییرات و همچنین ایجاد مزیت رقابتی پایدار پرداخت. نسل اول دانشگاه ها رسالت آموزش و نسل دوم علاوه بر وظیفه قبل، پژوهش را نیز عهده دار، اما نسل سوم آکادمیک که دانشگاه کارآفرین نام دارد علاوه بر وظیفه آموزش و پژوهش، بازیگر نقش اول در رشد و توسعه اقتصادی کشور است. با نگاهی به دانشگاه های برتر دنیا در نظام های بین المللی معتبر می توان دریافت، بین رتبه آکادمیک و قدرت سیاسی، اقتصادی و . . . جوامع رابطه معناداری وجود دارد. دانشگاه کارآفرین نه یک دانشگاه یا سازمان، بلکه یک ساختار یا فرهنگ است. فرهنگی که خلاقیت و رشد و توسعه نوآورانه را برای محیط پیرامون خود به ارمغان خواهد آورد. بر همین اساس در این نوشتار پس از مفهوم پردازی واژه کارآفرینی بابیان مسائل امروز دانشگاه های با رویکرد صنعتی و تحول در مأموریت دانشگاه ها، به ضرورت کارآفرینی در بستر دانشگاه و نقش دانشگاه در توسعه صنعتی پرداخته شده، سپس به نقش فرهنگ به عنوان یک مغز افزار آکادمیک در بسترسازی مفهوم دانشگاه کارآفرین اشاره گردید و همچنین روحیه و فرهنگ در محیط آکادمیک نیز موردبررسی قرار گرفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان