آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مدیریت پیشگیری فرار از منزل با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انجام شد. این پژوهش، ازلحاظ راهبرد، اکتشافی و ازمنظر روش شناسی، پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) است. ابزار گردآوری اطلاعات در مرحله کیفی، اسنادی، مطالعه پرونده های فرار و با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی، با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و درنهایت تحلیل مسیر معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج مبین آن است که مدیریت پیش گیری فرار از منزل با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، شامل 34 مفهوم پایه ای، 3 مفهوم سازمان دهنده و یک مفهوم فراگیر است. همچنین، مشخص شد که بارهای عاملی تمام گویه های هر 3 عامل پژوهش به جز گویه 13، عامل اقتصادی بیشتر از 4/0 به دست آمده و کفایت لازم را برای ماندن در پژوهش دارند و مقادیر بارهای عاملی آن ها مناسب و از برازش مطلوب برخوردار است. یافته ها نشان داد که مقدار R2 برای سه عامل فرهنگی (212/0)، اقتصادی (205/0) و اجتماعی (199/0) بیشتر از 19/0 و مقادیر Q2 برای سه عامل فرهنگی (337/0)، اقتصادی (326/0) و اجتماعی (236/0) بیشتر از 15/0 ب دست آمده اند، بنابراین می توان به برازش الگو از بعد ساختاری اعتماد کرد. براساس رتبه میانگین مؤلفه ها، مؤلفه فرهنگی با رتبه میانگین 24/2 بیشترین اهمیت را دارد و مؤلفه های اجتماعی(01/2) و اقتصادی(75/1)، به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

Preventive Management of Running Away from Home: A Cultural Approach

The present study aims to examine the preventive management of running away from home according to cultural, social, and economic approaches. The research employs an exploratory strategy and a mixed-methodology approach, combining qualitative and quantitative methods. Qualitative data was collected through document analysis, case studies of runaway incidents, in-depth and semi-structured interviews, while quantitative data was collected through researcher-made questionnaire. Thematic analysis was used for the qualitative data and exploratory and confirmatory factor analysis and path analysis of structural equations were used for the quantitative data. The results indicate that the management of running away from home with a cultural, social, and economic approach involves 34 fundamental concepts, 3 organizing concepts, and one comprehensive concept. The factor loadings of all items of the three factors (cultural, social, and economic) were found to be greater than 0.4, except for item 13 (economic factor), and were deemed sufficient and relevant to the research. The findings also showed good model fit, with R2 values for cultural, economic, and social factors being above 0.19 and Q2 values being above 0.15. Based on the mean ranks of the components, the cultural component was found to be the most significant (average rank of 2.24), followed by the social (2.01) and economic (1.75) components.

تبلیغات