جواد پایدار

جواد پایدار

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

مدیریت پیش گیری فرار از منزل با رویکرد فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت پیش گیری فرار از منزل فرهنگ جامعه اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۳
پژوهش حاضر با هدف واکاوی مدیریت پیشگیری فرار از منزل با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انجام شد. این پژوهش، ازلحاظ راهبرد، اکتشافی و ازمنظر روش شناسی، پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) است. ابزار گردآوری اطلاعات در مرحله کیفی، اسنادی، مطالعه پرونده های فرار و با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی، با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و درنهایت تحلیل مسیر معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج مبین آن است که مدیریت پیش گیری فرار از منزل با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، شامل 34 مفهوم پایه ای، 3 مفهوم سازمان دهنده و یک مفهوم فراگیر است. همچنین، مشخص شد که بارهای عاملی تمام گویه های هر 3 عامل پژوهش به جز گویه 13، عامل اقتصادی بیشتر از 4/0 به دست آمده و کفایت لازم را برای ماندن در پژوهش دارند و مقادیر بارهای عاملی آن ها مناسب و از برازش مطلوب برخوردار است. یافته ها نشان داد که مقدار R2 برای سه عامل فرهنگی (212/0)، اقتصادی (205/0) و اجتماعی (199/0) بیشتر از 19/0 و مقادیر Q2 برای سه عامل فرهنگی (337/0)، اقتصادی (326/0) و اجتماعی (236/0) بیشتر از 15/0 ب دست آمده اند، بنابراین می توان به برازش الگو از بعد ساختاری اعتماد کرد. براساس رتبه میانگین مؤلفه ها، مؤلفه فرهنگی با رتبه میانگین 24/2 بیشترین اهمیت را دارد و مؤلفه های اجتماعی(01/2) و اقتصادی(75/1)، به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.
۲.

ارزیابی و اولویت بندی مؤلفه های هوش هیجانی کارکنان واحدهای اجرایی فرماندهی انتظامی استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۱
زمینه و هدف: هوش هیجانی مجموعه توانایی هایی است که به کارکنان کمک می کنند هیجانات را در خود و دیگران، تشخیص داده و در مأموریت ها به درستی عمل کنند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و اولویت بندی مؤلفه های هوش هیجانی کارکنان واحدهای اجرایی فا. استان قم اجرا شد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی و به لحاظ زمان از نوع «مقطعی» است. جامعه آماری شامل همه کارکنان شاغل در واحدهای اجرایی فرماندهی انتظامی استان قم به تعداد 332 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 288 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده است. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پرسش نامه استاندارد «هوش هیجانی بار آن» است که پایایی و روایی آن ها در تحقیقات مختلف تأیید و در پژوهش حاضر نیز 89/0 محاسبه شده است. یافته ها: میانگین هوش هیجانی نمونه مورد بررسی از میانگین استاندارد بالاتر است و بر طبق آزمون تحلیل واریانس؛ بین طبقات مختلف تحصیلی این اختلاف معنی دار نیست. نمونه در مقیاس های استقلال، تحمل فشار روانی، خوش بینی، عزت نفس و کنترل تکانش میانگین بالاتری از استاندارد داشته اند و در مقیاس های شادمانی، روابط بین فردی و همدلی میانگین پایین تر از میانگین استاندارد کسب کرده اند؛ که این اختلاف میانگین برای مقیاس های روابط بین فردی و همدلی درخور توجه است. میانگین حاصله برای مقیاس های حل مسئله، خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، واقع گرایی، خود ابرازی، انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری در حد طبیعی است. نتیجه گیری: به موجب نتایج حاصل از این پژوهش می توان گفت وضعیت هوش هیجانی در نمونه مورد بررسی خوب است و در برخی از مقیاس ها نیاز به آموزش دارد.
۳.

شناسایی تعیین کننده های فرهنگی-اجتماعی ارتکاب جرم در میان جرم اولی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعیین کننده های جرم جرم اولی عوامل فرهنگی عوامل اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۷۲
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تعیین کننده های فرهنگی-اجتماعی ارتکاب جرم در میان جرم اولی ها انجام شد. این پژوهش، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت کیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه افرادی است که برای نخستین بار در شهر قم مرتکب جرم شده اند و منجربه محکومیت و زندانی شدن آن ها در سال 1399 شده است. از بین آن ها به روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری،30 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که برای تعیین پایایی و روایی آن از چهار ملاک اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تأییدپذیری و قابلیت اطمینان استفاده شد. داده ها به صورت تحلیل مضمون تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که ارتکاب جرم در میان افراد، تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل در سطح خرد و کلان اتفاق می افتد. تعیین کننده های ارتکاب جرم در4 مقوله عمده قرار دارند که عبارتند از: تعیین کننده های روانی فردی، تعیین کننده های خانوادگی، تعیین کننده های اجتماعی و فرهنگی و تعیین کننده های اقتصادی که هر کدام زیرمقولات و رمزهای مجزایی دارند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان