آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱

چکیده

هوش معنوی گروهی از قابلیت ها و ظرفیت های استفاده از منابع ، ارزش ها و خصایص معنوی در راستای ارتقای کنش و سلامت زندگی روزمره است . از این رو توجه روزافزون به این مولفه ضروری به نظر می رسد . در این پژوهش مدل کیفی همبسته های هوش معنوی در شواهد تجربی داخلی و خارجی تبیین می گردد . نوع مطالعه کاربردی و کیفی است و از روش سنتز پژوهشی و تکنیک فراترکیب استفاده شد . حوزه بررسی مقالات پژوهشی بین سال های 2005 تا 2020 برای تحقیقات خارجی و 1390 تا 1400 برای تحقیقات داخلی است . با استفاده از نگرش یکپارچه سازی و مدل سندلوسکی و باروسو (2007) 170 مقاله گزینش و پس از معیار های ارزیابی 70 مقاله نهایی انتخاب شد . یافته ها در قالب مقولات ، مفاهیم و کد ها تحلیل و پیاده سازی شد . نتایج نشان داد همبسته های آموزشی ، خانوادگی ، فردی ، جامعه شناختی ، روانی ، شغلی ، خلقی و جسمانی همبسته های مرتبط با هوش معنوی در شواهد تجربی داخلی و خارجی است . نتیجه گیری : هوش معنوی با فراهم کردن زمینه های موثر یافته شده در پژوهش می تواند در ابعاد مختلف زندگی افراد اثر گذار باشد

Synthesis research and qualitative modeling of spiritual intelligence correlations based on empirical evidence

Spiritual intelligence is a group of capabilities and capacities to use spiritual resources, values and characteristics in order to promote action and health of daily life. Therefore, increasing attention to this component seems necessary. In this research, the qualitative model of spiritual intelligence correlations in internal and external empirical evidence is explained. The type of study is applied and qualitative and research synthesis method and meta-combination technique were used. The scope of research articles is between 2005 and 2020 for foreign research and 1390 to 1400 for domestic research. Using the integration approach and Sandlowski and Barroso (2007) model, 170 articles were selected and 70 final articles were selected after evaluation criteria. Findings were analyzed and implemented in the form of categories, concepts and codes. The results showed that educational, family, individual, sociological, psychological, occupational, mood and physical correlations are related to spiritual intelligence in internal and external empirical evidence. Conclusion: Spiritual intelligence can be effective in different aspects of people's lives by providing effective contexts found in research

تبلیغات