آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی برنامه درسی تربیت زیبایی شناسی در دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. نوع پژوهش، کیفی و از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را متولیان، سیاستگذاران و برنامه ریزان درسی دانشگاه فرهنگیان تشکیل می دهند که از این بین با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با مصاحبه نیمه ساختاریافته با 14 نفر، اشباع نظری در داده ها حاصل شد. روایی صوری و محتوایی مصاحبه توسط پنج نفر از متخصصان حوزه دانشگاه فرهنگیان، و پایایی آن نیز از طریق پایایی بین کدگذاران بررسی و تأیید شد. یافته های پژوهش نشان داد در الگوی طراحی شده در بخش اهداف به حیطه های شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی؛ در محتوا به دانش، نگرش و مهارت؛ در حیطه روش های یاددهی- یادگیری، به تفاوت های فردی فراگیران، و در نهایت، در ارزشیابی به استفاده از روش های متنوع ارزشیابی در برنامه درسی تربیت زیبایی شناسی توجه شده است.

Designing and Explaining the Model of Aesthetics Education Curriculum in Farhangian University

The purpose of study was to design and explain the model of aesthetic education curriculum in Farhangian University. The type of research is qualitative and in terms of purpose, it is applied research. The statistical population of the present study consists of administrators, policy makers and curriculum planners of Farhangian University. Among them, using purposive sampling and semi-structured interviews with 14 people, theoretical saturation was obtained in the data. The face and content validity of the interview was reviewed and confirmed by five experts from Farhangian University. Its reliability was also tested and confirmed through reliability between coders. Findings showed that in the model designed in the objectives section into cognitive, emotional and psycho-motor domains; In content to knowledge, attitude and skills; In the field of teaching-learning methods, the individual differences of learners, and finally in evaluation, the use of various evaluation methods in the curriculum of aesthetic education has been considered.

تبلیغات