آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه و بررسی وضعیت پایداری روستاهای گردشگری محدوده مورد مطالعه که بکر و در مرحله کشف مقصد هستند نسبت به مراکز روستایی گردشگری که در مراحل توسعه و تثبیت گردشگری مقصد هستند؛ می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی؛ جامعه آماری روستاهای گردشگرپذیر دهستان درام و چورزق؛ شهرستان طارم که با روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند؛ تعداد 277 خانوار جهت نمونه گیری انتخاب شده اند. روش جمع آوری اطلاعات میدانی کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار استنباطی بر اساس مدل چرخه حیات گردشگری باتلر در نرم افزار SPSS و بکارگیری تکنیک رتبه بندی چند معیارهCOPRAS ORESTE,؛ همچنین، نمایش و ترسیم جریانات فضایی محدوده مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار UCINET انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ روستای گوهر که در مرحله درگیری مقصد از منظر مدل چرخه حیات گردشگری باتلر قرار دارد؛ با مجموع عددی 842 در رتبه اول از منظر پایداری فعالیت های گردشگری می باشد. مرتبه دوم پایداری مربوط به روستای درام که در این روستا نیز در مرحله درگیری مقصد با مجموع عددی 5/929 است و کمترین میزان پایداری گردشگری در مراکز اقامتی شیرین سو که در مرحله توسعه مقصد چرخه حیات گردشگری و با مجموع عددی 1115 می باشد.

Explain the process of developing rural tourism centers and measuring sustainability. Case study: Tourism centers of Darram and Chavarzaq villages, Tarom township, Zanjan province

The purpose of this study is to investigate the sustainability of tourism villages in the study area that are in the discovery stage in comparison with the rural tourism centers that are in the stages of development and stabilization of destination tourism. With the above interpretations, the present study aims to explain the process of developing these tourism destinations and the stability of the study area. The present study is an applied type; statistical population of tourist villages of Darram and Chavarzgh villages that were selected by purposive non-probability sampling method, 277 households. Field-library data collection and data analysis using inferential statistics based on Butler's Tourism Life Cycle Model in SPSS software and applying COPRAS, ORESTE Multi-Criteria Ranking Technique; The use of the UCINET software is done. The research findings show that Gohar village is in the destination conflict stage from the perspective of Butler tourism life cycle model which with a total of 842 is in the first place from the perspective of sustainability of tourism activities and the lowest level of tourism sustainability in Shirin Su Residential Centers which is in the development stage of the tourism life cycle with a total of 1115.

تبلیغات