آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر فرهنگ گروهی و به اشتراک گذاری دانش بر نوآوری خدمات انجام گرفته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده های پژوهش، از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان کانون بازنشستگان شهر تهران به تعداد 210 نفر بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 135 نفر محاسبه گردید. برای سنجش روابط بین متغیرها از پرسشنامه استاندارد حسین و همکاران (2017) بهره برده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که به اشتراک گذاری دانش بر نوآوری خدمات با ضریب مسیر 495/2، به اشتراک گذاری دانش بر فرهنگ گروهی با ضریب مسیر 093/11 و فرهنگ گروهی بر نوآوری خدمات با ضریب مسیر 146/4 تأثیر دارد.

The Effect of Team Culture and Knowledge Sharing on Service Inovation

This study was conducted with the aim of investigating the effect of team culture and knowledge sharing on service innovation. The current research is of an applied type in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of this research included all the experts of the retirement center of Tehran, 210 persons. The sample size was calculated using Cochran's formula and simple random sampling method as 135 people. To measure the relationship between the variables, the standard questionnaire of Hossain and et al. (2017) was used. The findings of the research illustrate that knowledge sharing on service innovation with a path coefficient of 2.495, knowledge sharing on team culture with a path coefficient of 11.093, and team culture on service innovation with a path coefficient of 146. 4 is an effective factor.

تبلیغات