حسین میرزایی پاک

حسین میرزایی پاک

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

تأثیر فرهنگ گروهی و به اشتراک گذاری دانش بر نوآوری خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ گروهی اشتراک گذاری دانش نوآوری خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۸
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر فرهنگ گروهی و به اشتراک گذاری دانش بر نوآوری خدمات انجام گرفته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده های پژوهش، از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان کانون بازنشستگان شهر تهران به تعداد 210 نفر بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 135 نفر محاسبه گردید. برای سنجش روابط بین متغیرها از پرسشنامه استاندارد حسین و همکاران (2017) بهره برده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که به اشتراک گذاری دانش بر نوآوری خدمات با ضریب مسیر 495/2، به اشتراک گذاری دانش بر فرهنگ گروهی با ضریب مسیر 093/11 و فرهنگ گروهی بر نوآوری خدمات با ضریب مسیر 146/4 تأثیر دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان