آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

این پژوهش به بررسی نقش فرهنگ در عملکرد اقتصادی کسب و کارهای استان همدان پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران و مالکانی تشکیل دادند که در شرکت های شهرک صنعتی همدان فعالیت می کنند. تعداد نمونه آماری براساس نمونه گیری طبقاتی ساده و فرمول کوکران 227 نفر به دست آمد. پژوهش کنونی برمبنای هدف، ازنوع کاربردی و ازلحاظ شیوه پژوهش، توصیفی-علی است. در همین راستا، طبق مرور ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه ای، پژوهشگر از پرسشنامه استانداردشده جهت گردآوری داده ها استفاده کرده است. فرضیات این پژوهش به وسیله روش معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و لیزرل مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج حاصل شده از پژوهش بیانگر آن است که فرهنگ در عملکرد اقتصادی کسب و کارهای استان همدان تأثیر معناداری دارد.

The Effect of Culture on the Business Economy Performance in Hamedan Province

This research investigated the effect of culture on the businesses economy performance in Hamadan province. The statistical population of this research was made up of managers and owners who are active in the companies of Hamedan Industrial Town. The statistical sample number was 227 people based on simple stratified sampling and Cochran's formula. The present research is, according to the purpose, applied, and descriptive-causal in terms of the research method. In this regard, based on the review of the literature and the use of library resources, the researcher used a standardized questionnaire to collect the required data. The hypotheses of this research have been tested by structural equation method, SPSS, and Lisrel software. The results obtained from the research illustrate that culture has a significant effect on the economy performance of businesses in Hamadan province.

تبلیغات