موسی جعفری بابادی

موسی جعفری بابادی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

نقش فرهنگ در عملکرد اقتصادی کسب و کارهای استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ عملکرد اقتصادی کسب و کار استان همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۷۸
این پژوهش به بررسی نقش فرهنگ در عملکرد اقتصادی کسب و کارهای استان همدان پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران و مالکانی تشکیل دادند که در شرکت های شهرک صنعتی همدان فعالیت می کنند. تعداد نمونه آماری براساس نمونه گیری طبقاتی ساده و فرمول کوکران 227 نفر به دست آمد. پژوهش کنونی برمبنای هدف، ازنوع کاربردی و ازلحاظ شیوه پژوهش، توصیفی-علی است. در همین راستا، طبق مرور ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه ای، پژوهشگر از پرسشنامه استانداردشده جهت گردآوری داده ها استفاده کرده است. فرضیات این پژوهش به وسیله روش معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و لیزرل مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج حاصل شده از پژوهش بیانگر آن است که فرهنگ در عملکرد اقتصادی کسب و کارهای استان همدان تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان