آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش انگیزش و استدلال اخلاقی بر ابعاد قلدری نوجوانان انجام پذیرفت. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با یک گروه آزمودنی و یک گروه کنترل با پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان قلدر دوره اول متوسطه می شود که در آموزش و پرورش شهرستان تبریز در سال تحصیلی 1399-1400 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انتخاب نمونه پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، روش غربالگری و پرسشنامه ایلی نویز بهره برده شد و بر این اساس تعداد 30 نفر از دانش آموزانی که بالاتر از نقطه برش آزمون ایلی نویز را کسب کرده بودند، به عنوان نمونه دانش آموزان قلدر انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند. گروه آزمایش، به مدت ده جلسه دوساعتی تحت آموزش بسته آموزش استدلال و انگیزش اخلاقی قرار گرفت و گروه کنترل، آموزش های روزانه مدرسه را دریافت نمود. هر دو گروه پرسشنامه های قلدری ایلی نویز را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان داد که اثربخشی آموزش استدلال و انگیزش اخلاقی برای هر سه خرده مقیاس با مقدار F و سطح معناداری، شامل قلدری (553/8=F، 002/0=α)، زدوخورد (381/4=F، 024=α) و قربانی (437/3=F، 049/0=α) (05/0 ) معنا دار است. بنابراین، آموزش و نهادینه نمودن انگیزش و استدلال اخلاقی نقش مهمی در پرهیز افراد از رفتارهای هنجارشکن، ضد نظم، پرخاشگرانه و قلدری دارد.

The Effectiveness of Moral Reasoning and Motivation Training on Adolescent Bully

The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of motivation training and moral reasoning on the dimensions of adolescent bullying. The research method was semi-experimental with one subject group and one control group using a pre-test and post-test. The statistical population of this research included all bully students of the first year of high school who were studying in Tabriz in the academic year of 2013-2014. To select the research sample, multi-stage cluster random sampling and screening method were used. Based on the background of related researches, a screening method was used to select bully students using the Illi Noiz questionnaire. In this way, among the students in the classes, 30 students who scored above the cut-off point of the Illi Noiz test were selected as a sample of bully students and were randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group was trained using the reasoning and moral motivation training package for ten two-hour sessions and the control group received daily school training. Both groups completed the Illinois Bullying Questionnaire as a pre-test and post-test. Multivariate analysis of covariance test was used for data analysis.The results of multivariate covariance analysis indicated that the effect of reasoning and moral motivation training for all three subscales with F value and significant level including bully (F=8.553, α=0.002), fighting (381/381) F=4, α=024), and victim (F=3.437, α=0.049) (α<0.05) is significant.

تبلیغات