آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳

چکیده

سیلاب یکی از مخاطرات طبیعی است که خسارات زیادی را در شهرها به بار می آورد. تاب آوری از جمله راهکارهای کاهش اثرات مخاطرات طبیعی می باشد. در این پژوهش تاب آوری مادی های شهر اصفهان در برابر سیلاب های شهری بررسی شد. ابتدا لایه های Gis 15 منطقه شهر اصفهان و مادی ها تهیه و مشکلات هر منطقه استخراج شد. سپس تحلیل عاملی بر روی آنها انجام و عامل های مؤثر بر مادی ها شناسایی شدند. پرسشنامه مربوطه جهت ارزیابی مشکلات مادی ها توسط 35 نفر از کارشناسان تکمیل و آزمون های مرتبط بر روی آنها انجام شد. طبق نتایج در مجموع 4 عامل بیش از 90 درصد از واریانس داده ها را تبیین می کند. عامل اول با 51/50 درصد به نام اصلاح شیب، عامل دوم با 45/18 درصد به نام بازگشایی مادی، عامل سوم با 14/13 درصد به نام نظافت مادی، عامل چهارم با 2/8 درصد به نام لایروبی نامگذاری شدند. نتایج آزمون t نشان داد با توجه به میانگین جامعه 3 در هر سه معیار اجتماعی، کالبدی و مدیریتی- نهادی وضعیت مادی های اصفهان در حد مطلوبی می باشد. در میانگین جامعه 5 هر سه معیار مادی های اصفهان از شرایط مطلوب فاصله دارد. با توجه به اینکه به ترتیب مادی های مناطق 15، 6، 12 و 10 دارای کمترین مشکلات می باشند می توان بیان نمود این مناطق از بالاترین تاب آوری و مادی های مناطق 9، 8، 1 و 13 که از بیشترین مشکلات برخوردار می باشند از کمترین تاب آوری برخوردار می باشند.

Analysis of Material Resilience of Isfahan Against Urban Floods

Floods are one of the natural hazards that cause a lot of damage in cities. Resilience is one of the ways to reduce the effects of natural hazards. In this study, the material resilience of Isfahan against urban floods was investigated. First, Gis layers of 15 areas of Isfahan city and materials were prepared and the problems of each area were extracted. Then factor analysis was performed on them and the factors affecting the materials were identified. The relevant questionnaire was completed by 35 experts to assess material problems and related tests were performed on them. According to the results, a total of 4 factors explain more than 90% of the variance of the data. The first factor with 50.51% was called slope correction, the second factor with 18.45% was called material reopening, the third factor with 13.14% was called material cleaning, and the fourth factor with 8.2% was named as dredging. The results of t-test showed that according to the average of community 3 in all three social, physical and managerial-institutional criteria, the material situation of Isfahan is at a desirable level. In the community of 5, all three material criteria of Isfahan are far from the desired conditions. Considering that the materials of regions 15, 6, 12 and 10 have the least problems, respectively, it can be said that these regions have the highest resilience and the materials of regions 9, 8, 1 and 13 have the most problems. They have the least resilience.

تبلیغات