آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷

چکیده

گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و سهولت استفاده از آن، باعث می شود سازمان ها فرآیندها و عملیات خود را به آن مجهز کنند. بیش از یک قرن است که ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از موضوع های محوری در مدیریت بوده است و به شکل های گوناگون انجام شده است. این پژوهش در صدد کشف آن است که استفاده از پست الکترونیکی، در ارزیابی عملکرد چه تأثیری دارد. بدین منظور، از روش آمیخته استفاده شده است به این صورت که در ابتدا از روش کیفی و پس از آن از روش پیمایش استفاده شده است. نمونه پژوهش، شامل 15 نفر از استادان و دانشجویان مقطع دکترا برای پژوهش کیفی و 180 نفر برای پژوهش کمّی است. روش نمونه گیری در پژوهش کیفی گلوله برفی و برای پیمایش تصادفی ساده بوده است. داده های پژوهش کیفی، 8 مقوله ی اصلی را نشان می دهد و همچنین تحلیل داده های کمی، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، بیانگر 64 درصد واریانس است. نتایج پژوهش، نشان می دهد که ارزیابی عملکرد، تحت تأثیر فناوری اطلاعات قرار می گیرد و کم و کیف آن از منظر تکنولوژی، تفسیر می شود. نبود ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن باعث می شود؛ ارزیابی دچار نوساناتی بشود، ضمن اینکه سوء تعابیر زیادی نیز شکل می گیرد. ایده اصلی این مقاله آن است که فناوری اطلاعات به خصوص پست الکترونیکی که امروزه کاربرد زیادی در دانشگاه ها پیدا کرده است، یکی از عوامل اصلی تأثیر گذار بر ارزیابی دانشجویان از جنبه های مختلف بوده در حالی که این مسئله برای اکثر استادان مهم نبوده و اغلب به آن توجه زیادی نمی شود.

تبلیغات