آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

این پژوهش، با هدف تعیین ویژگی های عناصر چهارگانه برنامه درسی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع، براساس نظریه ابتنائی انجام شد. پژوهش حاضر، ازنظر نوع تحقیق، کاربردی- توسعه ای است و با رویکرد آمیخته اکتشافی و روش نظریه داده بنیاد (نظریه مبنایی) صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، اعضای هیأت علمی دانشگا ه های تهران به تعداد 124 نفر است. نمونه در بخش مطالعات کتابخانه ای، براساس روش نمونه تمام شماری، شامل تمام منابع دردسترس است و در بخش متخصصان، به روش نمونه گیری هدفمند و براساس قاعده رسیدن به حد اشباع، 17 نفر متخصص انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها، روش رمزگذاری، بازمحوری و انتخابی اتخاذ شد. نتایج نشان داد که در عنصر هدف، همکاری با مراکز آموزش ی و پژوهشی، علمی و نظامی در عنصر راهبردهای یاددهی-یادگیری، استفاده از راهبردهای مشارکتی در عنصر محتوا، استفاده از مباحث چالش برانگیز و نیازمند گفتمان و درنهایت در عنصر ارزشیابی، استفاده از ارزشیابی گروهی و خودارزشیابی مورد تأکید قرار گرفت.

تبلیغات