آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهکارهای مقابله ای اسلام برگرفته ازآیات قرآن کریم برکاهش اضطراب دانش آموزان پایه هشتم شهر شازند بود.روش پژوهش ازنوع پژوهش نیمه آزمایشی باطرح پیش آزمون-پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزانی بود که درشرایط بالینی قرار داشتند،تعداد50نفربصورت تصادفی انتخاب شدندودردوگروه آزمایش وکنترل قرارگرفتند.ابزارپژوهشی آزمون40سوالی اضطراب کتل بود.برای تجزیه وتحلیل داده ها،ازروش های آمارتوصیفی وآماراستنباطی(آزمونt )استفاده شد.یافته های پژوهش نشان دادکه درمرحله پس آزمون،بین دوگروه آزمایش وگواه درمیزان اضطراب تفاوت معناداروجوددارد.باتوجه به یافته های این پژوهش می توان گفت که آموزش راهکارهای مقابله ای اسلام برگرفته ازآیات قرآن کریم روش وراهکار موثری درکاهش اضطراب است. همچنین براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که برای پیشگیری ودرمان اختلالات اضطرابی در دانش آموزان،می توان روش های درمانی غیر آسیب رسان راجایگزین روش های آسیب رسان ماننددارو ودرمان های شیمیایی وخشونت وتنبیه که هنوز هم دربرخی مدارس دیده می شود،نمود. پیشنهاد می شود آموزش راهکارهای مقابله ای اسلام برگرفته از آیات قرآن کریم رامدیران ، مشاوران و مربیان مدارس آن را در جهت تربیت صحیح ، پیشگیری و درمان مشکلات دانش آموزان به کار گیرند .

تبلیغات