چشم انداز مدیریت بازرگانی

تأثیر دوگانگی بازارگرایی و دوگانگی نوآوری بر عملکرد بنگاه