مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

تأثیر هوش سازمانی بر نوآوری فناورانه در شرکت های دانش بنیان

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۴