منظر

گردشگری و قابلیت های روستا

نویسندگان: رضا سامه

کلید واژه ها: روستا مکان گردشگری بوم منظر

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۴۶
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱