چشم انداز مدیریت بازرگانی

الگوی مفهومی دوسطحی عوامل تعیین کننده عملکرد نیروی فروش

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex