جغرافیا و توسعه - نشریه علمی

جغرافیا و توسعه


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان 

مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده 

سردبیر: دکتر حسنعلی غیور 

مدیر اجرایی: مریم میر تیموری  

هیات تحریریه: دکتر فرامرز بریمانی، دکتر احمد پوراحمد، دکتر محمدرضا حافظ نیا، دکتر محمود خسروی، دکتر حسن ضیاء‌توانا، تقی طاوسی، دکتر حسن کامران، دکتر بهلول علیجانی، دکتر حسین نگارش

نشانی: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا، دفتر فصلنامه جغرافیا و توسعه. صندوق پستی: زاهدان 655-98135

تلفن: 8056790(0541)  فکس: 2431069(0541)

وب سایت:  http://gdij.usb.ac.ir/

 

پست الکترونیک:  GD@usb.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ تیر ۱۳۸۳
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان
درجه علمی: نشریه علمی
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴