بهبود مدیریت

بهبود مدیریت

بهبود مدیریت سال 17 پاییز 1402 شماره 3 (پیاپی 71) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی و تحلیل قابلیتهای فناورانه بنگاه های تولیدی پوشاک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قابلیت های فناورانه صنعت پوشاک ایران اقتصاد تکاملی توسعه صنعتی صنایع ساخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 103 تعداد دانلود : 397
عدم توجه به صنایع سبک از جمله صنعت پوشاک یکی از چالشهای اولویت گذاری در سیاست صنعتی طی سالهای اخیر بوده است. در کنار تاکید بر صنایع مادر و دانش بنیان به قابلیتهای فناورانه موجود در صنایع سبک کمتر توجه شده است. با وجود تحولات زیاد اخیر در این صنایع تلاش چندانی برای درک، تحلیل و مستندسازی این تحولات صورت نگرفته است. این مقاله با محور قرار دادن مفهوم قابلیت های فناورانه، چارچوبی را برای بررسی تحولات سطح بنگاه صنعت پوشاک توسعه داده است. مبتنی بر ماتریس قابلیت های فناروانه اختصاصی صنعت پوشاک،پرسشنامه نیمه ساختار یافته به منظور ارزیابی قابلیت های بنگاه های تولیدی پوشاک تدوین و جمع آوری اطلاعات از بنگاههای پوشاک صادراتی انجام شد.مبتنی بر نمونه گیری هدفمند در نهایت 17 بنگاه تولیدی بزرگ صنعت پوشاک مورد بررسی عمیق قرار گرفتند.در مجموع قابلیت های فناروانه چهار بنگاه در حد متوسط ارزیابی شد.امتیاز پنج بنگاه متوسط رو به پایین شد که عموما تامین کننده بودند و عمده تمرکزشان بر فرآیندهای تولیدی بود. بقیه بنگاهها در حوزه های مختلف امتیازات متفاوتی داشتند.این موضوع نشان از توسعه نامتوازن این بنگاه ها می دهد. این بنگاه ها در بخش های خاصی سرمایه گذاری بیشتری داشتند و در عین حال از توسعه سایر قابلیت ها غافل شدند. به طور خاص ورود به طراحی و ایجاد برند شخصی از جمله این قابلیت ها بود در حالی که هنوز فرآیندهای تولید محصول آنچنان توسعه پیدا نکرده بود و به طور نیمه صنعتی انجام می شد. در مورد روندهای کلی، سه روند کلّی در حوزه افزایش تنوع محصول، ضعف در فرآیندهای تولیدی و تمایل به متنوع سازی کانال های فروش دیده می شود.
۲.

تحلیل فازی موانع موفقیت مخترعین مستقر در پارکهای علم و فناوری؛ ارائه یک تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مخترع پارک علم و فناوری موانع موفیت مخترعین تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 341 تعداد دانلود : 140
کارفرینان و مخترعین به عنوان پیشرانهای تولید و فناوری نقش مهمی در رشد و توسعه هر کشوری دارند در کشور ما پارکهای علم و فناوری به عنوان پایگاه حمایتی از مخترعین عمل می کند لیکن تاکنون موفقیتهای چشمگیری در این حوزه حاصل نشده است هدف اصلی این پژوهش، شناسایی موانع موفقیت مخترعین مستقر در پارکهای علم و فناوری در پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش، تحقیق آمیخته می باشد. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه و پرسشنامه بوده و جامعه آماری پژوهش شامل مدیران مراکز رشد و نوآوری وابسته به پارک علم و فناوری و مدیران شرکتهای دانش بنیان که در این تحقیق خبره نامیده می شوند، می باشد. از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب افراد نمونه استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Maxqda و Excel استفاده شد. در پژوهش حاضر 13 مصاحبه عمیق با خبرگان تکرار گردید. پس از اتمام مصاحبه ها و کدگذاری های ابتدایی و استخراج مضمامین جهت غربالگری نهایی کدهای مستخرج، از دلفی فازی استفاده شد. به همین منظور پرسشنامه مستخرج از مصاحبه ها، در اختیار خبرگان قرار گرفت بر اساس نتایج دلفی فازی، 69 مضمون در قالب 13 کد محوری مورد تأیید و اجماع خبرگان قرار گرفت.نتایج به دست آمده نشان می دهد که مسائل مالی، ضعف اطلاعاتی، فقدان حمایت های مناسب، مشکلات محصول، مشکلات بازار، مشکلات مجوزها و مشکلات مدیریتی به ترتیب از مهمترین موانع موفقیت مخترعین می باشند
۳.

چالش های خط مشی گذاری حمل و نقل عمومی شهر تهران در حکمرانی شبکه ای مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خط مشی گذاری شبکه در خط مشی گذاری حکمرانی شبکه ای حمل و نقل عمومی شهری تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 425 تعداد دانلود : 924
در شهر تهران بسیاری از مسائل تبدیل به مشکلات لاینحل شده اند و دلیل عمده آن وجود دیدگاه پروژه محوری در حل مسائل شهری تهران می باشد. حمل و نقل عمومی شهری تهران یکی از این مشکلات است که منجر به نارضایتی فراوان در میان شهروندان گردیده است . برای اعمال مدیریت صحیح در هر زمینه ای می بایست خط مشی گذاری مناسب صورت پذیرد چراکه فرایند خط مشی گذاری به عنوان پایه و اساس مدیریت محسوب می گردد. یکی از مهمترین چارچوب ها در خط مشی گذاری بهره گیری از حکمرانی شبکه ای به دلیل ایجاد دیدگاه چندوجهی در حل مسائل پیچیده می باشد. در این پژوهش در راستای اتخاذ خط مشی گذاری حمل و نقل عمومی شهری در حکمرانی شبکه ای به بررسی چالش های آن پرداخته شده است. این پژوهش به روش کیفی با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان علمی و اجرایی می باشد که مصاحبه ها با روش توصیفی کدگذاری شد و قابلیت اعتماد کدگذاری با روش توافق میان کدگذاران محاسبه شد و ضریب توافق 90 درصد حاصل گردید که مورد پذیرش می باشد. سپس داده ها با نرم افزار مکس کیودی ای مورد تحلیل قرار گرفت و شبکه مضامین در خصوص چالش ها ایجاد گردید که در این شبکه چالش ها در پنج مضمون سازمان دهنده نهادهای موثر و ذی نقش، ساختار نهادها، نحوه هماهنگی نهادها، وظایف نهادها و شرایط محیطی شناسایی شدند.
۴.

کاوش مطالبات نهادی سیاست گذاری و توسعه با کاربرد رهیافت تحلیل شبکه در مجتمع مس سرچشمه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست گذاری توسعه تجزیه وتحلیل نهادی تحلیل شبکه اجتماعی مجتمع مس سرچشمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 846 تعداد دانلود : 215
سیاست گذاری صحیح و توسعه پایدار در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی ، بیش ازپیش ضروری است، هدف از پژوهش حاضر شناسایی نهادها، اولویت بندی مطالبات نهادی و ترسیم شبکه نهادی مجتمع مس سرچشمه جهت کسب موفقیت و تعالی سازمان است. این پژوهش کاربردی و توسعه ای است ، جامعه آماری مجموعه اعضای مجتمع مس سرچشمه در سال 1397 بودند، نمونه پژوهش برابر 115 نفر از خبرگان بودند ، روش نمونه گیری هدفمند بود ، ابزار گردآوری داده ها مصاحبه بود و روش تحلیل داده ها،روش تحلیل شبکه اجتماعی است. مطالبات اکتشاف و بهره برداری از معادن و توسعه زیرساخت های انرژی ، پشتیبانی از صنایع پایین دستی و کسب وکارهای کارآفرینی و ساخت قطعات، انجام طرح های توسعه و بازسازی کارخانه ها از مطالبات اولویت دار می باشند.نهادهای اصلی در مطالبات سیاست گذاری و توسعه، نهادهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) ،نماینده، امام جمعه، فرمانداری ،وزارت صنعت، معدن و تجارت و جامعه محلی می باشند. بر مبنای یافته های تحقیق ، در راستای نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی ، توسعه پایدار ، مسئولیت های اقتصادی و اجتماعی ، تعامل بیشتر و مؤثرتر، با نهادهای فوق الذکر، گام هایی مؤثر در جهت موفقیت و توسعه سازمان می باشند.
۵.

تحلیل عوامل موثر بر انتقال فناوری سوئیچ در صنعت پرداخت الکترونیک؛ مطالعه موردی: یکی از بانک های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتقال فناوری نرم افزار بانکی تحلیل عاملی تاییدی تحلیل مضمون سوئیچ پرداخت الکترونیک صنعت بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 391 تعداد دانلود : 882
توسعه صنعت خدمات مالی و بانکداری، به واسطه بهره مندی از زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات از قبیل سوئیچ پرداخت الکترونیک سرعت یافته و روزانه عمده ی تراکنش های مالی در شبکه پرداخت کشور از این طریق تبادل می یابد. این توسعه با وابستگی بانک به شرکت های ارائه دهنده خدمات سوئیچ همراه بوده و چالش هایی را در این صنعت ایجاد نموده است. لذا در اختیار داشتن این فناوری زیرساختی، از اولویت های فعالین این صنعت محسوب می شود. در موارد متعدد تلاش های انجام شده به منظور دستیابی به این فناوری از طریق انتقال فناوری، با شکست مواجه شده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر انتقال فناوری سوئیچ پرداخت الکترونیک و بررسی میزان اثر و رتبه بندی این عوامل می باشد. این پژوهش به روش آمیخته و در بخش کیفی به روش تحلیل مضمون و در بخش کمی به روش تحلیل عاملی تاییدی، انجام شده است. در این راستا با مطالعه ادبیات پژوهش و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت و با استفاده از روش تحلیل مضمون، 23 مضمون شناسایی و در قالب شبکه مضامین دسته بندی گردید. در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، اثر گذاری تمامی عوامل مورد تایید و اولویت بندی انجام پذیرفت. بر اساس نتایج این پژوهش، از میان عوامل سازمانی، اولویت پروژه، از عوامل دانشی، سطح فناوری، از عوامل فردی، ساختار های ذهنی و از عوامل نهادی، عامل زیرساخت های ارتباطی عمومی، بیشترین میزان تاثیر را بر انتقال موفق فناوری سوئیچ دارند.
۶.

شناسایی علل بروز ضایعات در زنجیره تأمین گوشت مرغ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین ضایعات غذا گوشت مرغ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 302 تعداد دانلود : 87
ضایعات و زائدات مواد غذایی که در قالب هدررفت غذا مطرح می شوند، در حلقه های مختلف زنجیره تأمین رخ می دهند. یکی از مهمترین ارکان مدیریت هدررفت غذا در طول زنجیره تأمین، شناخت مؤلفه ها و علل بروز این پدیده است. این مطالعه درصدد شناسایی علل ضایعات در هر حلقه از زنجیره تأمین گوشت مرغ و ارائه راهبردهای کاهش آن می باشد. این مطالعه با رویکرد کمّی انجام شد. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی تولیدکنندگان گوشت مرغ در واحدهای مرغ گوشتی مربوط به زنجیره های یکپارچه گوشت مرغ در استان های مازندران، گیلان و آذربایجان غربی بود (820 نفر) که با استفاده از فرمول یامان، حجم نمونه برابر 269 نفر برآورد شد. پاسخگویان با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته بود، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک مدل های مؤلفه سلسله مراتبی به روش حداقل مربعات جزیی (PLS) بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که از میان هفت عامل بروز ضایعات، تغییرات عرضه و تقاضا به عنوان مهمترین عامل بروز این پدیده در زنجیره تأمین گوشت مرغ مطرح است. همچنین، ضعف زیرساخت ها، فقدان دانش و مهارت، و ضعف عملیات و اقدامات با اختلاف اندکی به ترتیب از جمله علل دیگر به شمار می روند. در این مطالعه، راهبردهای چندگانه کاهش ضایعات گوشت مرغ بر مبنای علل بروز آن در هر حلقه از زنجیره تأمین مورد بحث قرار گرفته که می تواند برای مدیران و برنامه ریزان حائز اهمیت باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰