رفتار حرکتی

رفتار حرکتی

رفتار حرکتی زمستان 1401 شماره 50 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثر سن نسبی بر حضور در بالاترین سطح ورزش و کسب مدال در تکواندو کاران ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکواندو سن نسبی سن رشدی ورزش جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 320 تعداد دانلود : 713
سن نسبی به طور گسترده در زمینه ورزش در رده های پایه در سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. پدیده اثر سن نسبی (RAE) به شناسایی مزایا و معایب سنی نسبی کودکان و نوجوانان متولد یک سال می پردازد. مطالعه حاضر در پی بررسی اثر سنی نسبی در تکواندوکاران ایرانی بود و به بررسی ارتباط سن نسبی با میزان موفقیت تکواندوکاران در زمینه های حضور در لیگ، حضور در تیم ملی و کسب مدال در مسابقات رسمی پرداخته شد. برای انجام این بررسی داده های 1843 تکواندو کار زن و مرد فعال در باشگاه های تکواندو گردآوری شد و به تفکیک جنسیت مورد تحلیل قرار گرفت. ورزشکاران دارای سابقه 10 سال فعالیت بین سال های 2011 تا 2021 وارد مطالعه شدند. اثر سن نسبی مورد توصیف قرار گرفت و برای بررسی ارتباط سن نسبی با متغیرهای موفقیت، از آزمون برازش خی دو استفاده شد. نتیجه تحلیل ها نشان دهنده وجود اثر سن نسبی در تکواندو کاران ایرانی زن (04/0=p) و مرد (02/0=p) ایرانی بود و سن نسبی در مردان نقش معنی داری در حضور یا عدم حضور آن ها در لیگ داشت (02/0=p). این یافته برای زنان (46/0=p) معنی دار نبود. همچنین اثر سن نسبی در میزان موفقیت در کسب مدال (17/0=p) و شانس حضور در تیم های ملی (19/0=p) معنی دار نبود. اثر سن نسبی در در تکواندوکاران ایرانی مانند ورزش پایه در جهان یک مسئله و به نظر می رسد برتری های ناشی از زمان تولد در سال تقویمی یکسان، در مسیر موفقیت نهایی ورزشکاران نقش قابل اعتنایی دارد.
۲.

تاثیر نوع و زمان القای هیجانی و خواب شبانه بر مکانیسم های تحکیم و بازتحکیم حافظه حرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: القای هیجانی تمرین آسایی تثبیت ارتقاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 512 تعداد دانلود : 994
هدف تحقیق حاضر تاثیر زمان ارائه انواع القای هیجانی و خواب شبانه بر مکانیسم های تحکیم و بازتحکیم حافظه حرکتی بود. 60 دانشجو بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به صورت تصادفی در گروه کنترل، گروه های آزمایشی (القای هیجانی ناخوشایند قبل و بعد از یادداری) و (القای هیجانی خوشایند قبل و بعد از یادداری) تقسیم شدند. پژوهش دارای یک مرحله اکتساب و چهار مرحله فراخوانی بود. اکتساب در روز اول در ساعت 9 صبح و بلافاصله بعد از آن اولین فراخوانی (Train1) انجام شد؛ دومین و سومین فراخوانی ( Train3وTrain2 ) به ترتیب در ساعات 12 و 16 روز دوم و چهارمین فراخوانی (Train4) در ساعت 12 روز سوم انجام شد. همچنین به آزمودنی های گروه اول و دوم به ترتیب (قبل و بعد از Train2)، قطعه فیلم 3 دقیقه ای و چند قطعه عکس شامل صحنه هایی از دعوا و آسیب در میادین ورزشی و گروه سوم و چهارم، قطعه فیلم سه دقیقه ای و چند قطعه عکس شامل صحنه های از برد در میادین ورزشی ارائه شد. یافته ها نشان داد در گروه کنترل، فواصل تمرین آسایی از بلوک ششم مرحله اکتساب تا Train4 بازتحکیم و بهبود حافظه حرکتی را به دنبال داشت (p<0/05). القای هیجانی در فواصل تمرین آسایی و به ویژه بعد از خواب شبانه باعث بهبود تحکیم و بازتحکیم حافظه حرکتی شد و این بهبود به نفع گروه القای هیجانی ناخوشایند بود (p<0/05). توصیه می شود یادگیرنده در هنگام یادگیری از خواب و محرک های هیجانی مطلوب بهره مند شود.
۳.

تاثیر تمرینات بینایی - ورزشی و تحریک مستقیم الکتریکی مغز بر حافظه کوتاه مدت بینایی و حافظه بازشناسی فضایی بازیکنان والیبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرینات بینایی - ورزشی تحریک مستقیم الکتریکی مغز والیبالیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 533 تعداد دانلود : 802
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات بینایی- ورزشی و تحریک مستقیم الکتریکی مغز بر عملکرد بینایی بازیکنان والیبال بود. 36 بازیکن مرد والیبال با دامنه سنی 18 الی 27 سال با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس نمونه ها به صورت تصادفی به سه گروه 12 نفری تمرینات بینایی-ورزشی، tDCS و کنترل تقسیم شدند. برای ارزیابی عملکرد بینایی از مجموعه آزمون های نرم افزاری کانتب استفاده شد. تمرینات بینایی- ورزشی و tDCS به مدت 10 جلسه و هر جلسه 20 دقیقه روی گروه های مداخله اعمال شد. پس از 10 جلسه تحریک مستقیم الکتریکی مغز و تمرینات بینایی- ورزشی از هر سه گروه، پس آزمون به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که tDCS برخلاف تمرینات بینایی-ورزشی تأثیر معناداری روی عملکرد بینایی داشته است )05/0(p<. بنابراین مداخله tDCS برای بهبود عملکرد بینایی در دو بعد حافظه کوتاه مدت بینایی و حافظه بازشناسی فضایی مناسب بوده و می تواند جهت بهبود حافظه به کار گرفته شود.
۴.

تأثیر ترکیب تصویرسازی حرکتی و مشاهده عمل بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون در رده های سنی مختلف با تأکید بر نقش نورون های آینه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویرسازی حرکتی پتلپ مشاهده عمل ترکیب تصویرسازی حرکتی و مشاهده نورون های آینه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 461 تعداد دانلود : 649
هدف این پژوهش تعیین تاثیر ترکیب تصویرسازی حرکتی و مشاهده عمل بر یادداری و انتقال مهارت سرویس بلند بدمینتون در رده های سنی مختلف با تاکید بر نقش نورون های آینه ای بود. این تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس-آزمون با گروه کنترل بود. سی نفر خانم سالم در گروه های سنی نوجوانان (2/2 ± 13 سال)، بزرگسالان (6/3 ± 34 سال) و سالمندان (4/1 ± 63 سال) به صورت دردسترس انتخاب و در گروه های ده نفری قرار گرفتند. تست سرویس بلند بدمینتون اسکات و فاکس در پیش آزمون اجرا و سپس فعالیت نورون های آینه ای در سه ناحیه C3، C4 و CZ در حالت پایه و در حین ترکیب تصویرسازی و مشاهده عمل توسط دستگاه الکتروانسفالوگرافی ثبت شد. شرکت کنندگان هر جلسه سه بار یک ویدئو از اجرای صحیح حرکت که حاوی شش تکرار بود مشاهده می کردند درحالی که همزمان به شیوه پتلپ تصویرسازی انجام می-دادند. این مداخله سه روز در هفته در طول شش هفته اجرا شد. پس از سه روز بی تمرینی آزمون یادداری و یک روز پس از آن، در آزمون انتقال شرکت کردند. داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس مختلط و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داد همه گروه ها به طور معنی داری پیشرفت کردند اما بین یادداری و انتقال سرویس بلند بدمینتون و فعالیت نورون های آینه ای در ترکیب تصویرسازی حرکتی و مشاهده عمل در نوجوانان، بزرگسالان وسالمندان تفاوت معنی دار وجود نداشت. درنتیجه سن تاثیر معنی دار در استفاده ترکیب تصویرسازی حرکتی و مشاهده عمل بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون نداشته و همه گروه ها نسبت به پیش آزمون در مرحله یادداری و انتقال پیشرفت کرده اند.
۵.

اثر همسازی جمله- عمل بر نوسانات پاسچری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شناخت بدن مند همسازی جمله و عمل نوسانات پاسچری نظریات شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 932 تعداد دانلود : 856
نظریه شناخت بدن مند پیشنهاد می کند که فرایندهای شناختی در دل نواحی مغزی درگیر در برنامه ریزی و اجرای حرکتی و همچنین نواحی مسئول پردازش ورودی حسی نهفته است. اگر طبق دیدگاه شناخت بدن مند سیستم های شناختی و سیستم های ادراکی/حرکتی عمیقاً درهم تنیده شده باشند و رابطه علی معلولی بین آن ها باشد پس فعالیت شناختی باید باعث ایجاد تغییرات در حرکات قابل مشاهده بشود، به همین علت ما در این تحقیق از بیست دانشجوی دختر فارسی زبان (میانگین سنی 4± 21 سال) خواستیم در حین ایستادن آرام بر روی تخته تعادل به شانزده جمله دارای فعل حرکتی به سمت جلو و یا عقب گوش دهند و سپس به بررسی انحراف استاندارد و میانگین درون کوششی مرکز فشار (CoP) آن ها در حین گوش دادن به جملات پرداختیم این آزمون در سه روز متوالی تکرار شد. تجزیه وتحلیل انحراف استاندارد CoP نشان داد که گشت وگذارهای مرکز فشار در زمان شنیدن افعال حرکتی نسبت به خط پایه تغییر معنی دار پیدا کرد ولی هیچ یک از اثرات اصلی برای میانگین CoP معنی دار نبود. تغییرات نوسانات CoP نسبت به نوسانات طبیعی بدن در حین اینکه از شرکت کنندگان خواسته شده بود ثابت بایستند و فقط به جملات گوش دهند نشان از جفت شدگی شناخت و عمل دارد که در رفتار حرکتی آن ها نمود پیدا کرد.
۶.

ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی ابزار سواد بدنی ادراک شده در معلمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سواد بدنی ادراک شده معلمان تربیت بدنی روایی سازه همسانی درونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 595 تعداد دانلود : 161
در سال های اخیر، سواد بدنی توجه بین المللی را به خود معطوف نموده و بدلیل مرتبط بودن به سیاست آموزشی و ورزشی، سرمایه گذاری فراوانی روی این مدل در کشورهای مختلف صورت گرفته است. علیرغم اهمیت موضوع سواد بدنی، از آن جا که این مفهوم هنوز در مراحل اولیه است، هنوز ابزار دقیقی برای ارزیابی آن در سنین و بین قشرهای مختلف وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی ابزار سواد بدنی ادراک شده در معلمان تربیت بدنی بود. بدین منظور 208 نفر از معلمان تربیت بدنی زن و مرد با دامنه سنی 20 تا 66 سال پرسشنامه سواد بدنی تکمیل نمودند. ابتدا با استفاده از روش باز ترجمه، صحت ترجمه نسخه فارسی پرسشنامه تأیید و در ادامه برای تعیین روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عامل تأییدی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری و برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین برای پایایی زمانی سؤالات، از همبستگی درون طبقه ای با روش آزمون-آزمون مجدد استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص نیکویی برازش و شاخص برازش تطبیقی بالاتر از 90/0 می باشد. ضریب آلفای کرونباخ برای سواد بدنی ادراک شده و ابعاد آن بالای 7/0 (مقدار شاخص قابل قبول بودن) به دست آمد. بر اساس نتایج، نسخه فارسی ابزار سواد بدنی ادراک شده در معلمان تربیت بدنی از روایی سازه و پایایی درونی و زمانی مطلوب و قابل قبولی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری روا و پایا برای ارزیابی سواد بدنی معلمان تربیت بدنی استفاده کرد.
۷.

اثر دستکاری قیود تکلیف در بازی در زمین های کوچک بر تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان در بازی رقابتی فوتبال: کاربرد نظریه شبکه های اجتماعی در تحلیل عملکرد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیود تکلیف بازی در زمین های کوچک چگالی تیم مرکزیت تیم شبکه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 198 تعداد دانلود : 539
هدف از پژوهش حاضر اثر دستکاری قیود تکلیف در بازی در زمین های کوچک (اس.اس.جی) بر تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان در بازی رقابتی فوتبال بود. در یک راهبرد نیمه تجربی با اندازه های تکراری، 24 بازیکن مبتدی فوتبال از رده سنی 17-11 سال در دو گروه 12 نفره قرار گرفتند. در جلسات تمرین، گروه اول با تعداد بازیکن برابر و گروه دوم با تعداد بازیکن نابرابر در زمین با ابعاد (30 ×20) بازی کردند. دوره تمرینی شامل 4 جلسه مداخله در هفته به مدت سه هفته (در مجموع 12 جلسه) بود. هم چنین یک بازی رقابتی در آخر هر هفته برگزار شد که عملکرد بازیکنان در بازی های رقابتی 7 در مقابل 7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل شبکه های تیمی نشان داد که گروه تمرینی با بازیکن نابرابر نسبت به گروه تمرینی با بازیکن برابر، میانگین چگالی تیمی بالاتری داشتند. کمترین مقدار مرکزیت بردار ویژه مربوط به گروه تمرینی با تعداد نابرابر بود و در شاخص کل پیوندها نیز در همه بازی ها بیشترین پاس کاری را داشتند. نتایج نشان داد بین پس آزمون و پیش آزمون عملکردهای پاس موفقیت آمیز (001/0p=)، دریبل (010/0p=) و شوت به سمت دروازه (05/0p=) تفاوت معناداری وجود دارد. این نتایج نشان می دهد که بازی های اس.اس.جی در ارتقا تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان فوتبال نقش به سزایی دارد و میتوان از انواع دستکاری قیود تکلیف در انتقال مهارتهای جمعی و تکنیکی به فوتبال رقابتی استفاده کرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲