روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی سال هفتم زمستان 1395 شماره 27 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین خودشفقت ورزی و جهت گیری اهداف پیشرفت بااسترس ادراک شده تحصیلی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان بوکان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۵۵
۳.

بررسی نقش عملکردهای شناختی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۱۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱