روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی سال هفتم بهار و تابستان 1395 شماره 25 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۵.

مقایسه شیوه های فرزندپروری ادراک شده،سبک های عمومی تصمیم گیری و گرایش های شغلی در بین اساتید دانشگاه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱