روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)

روان شناسی تحلیلی شناختی سال ششم بهار 1394 شماره 22 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۵.

بررسی مقایسه ای ساختار قدرت در بین خانواده های زنان شاغل و غیرشاغل متأهل و تاثیر آن بر تعارضات زناشویی در شهرستان بوکان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۷۵
۷.

بررسی تأثیر استفاده از چند رسانه ای آموزشی طراحی شده براساس اصول بارشناختی بر میزان یادگیری و یادداری در درس زیست شناسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۸۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱