روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق) - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

روان شناسی تحلیلی شناختی (تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی سابق)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۸۳۰-۲۴۷۶
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر علیرضا پیرخائفی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۸۲۲-۲۴۷۶
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
سردبیر: دکتر داود معنوی پور
مدیر داخلی: دکتر اکبر محمدی
هیئت تحریریه: دکتر علی اکبر سیف، دکتر حسن پاشاشریفی، دکتر علیرضا پیرخائفی، دکتر داود معنوی پور، دکتر مجتبی صداقتی فرد، دکتر فریبرز درتاج، دکتر منصور صالحی، دکتر حسین زارع، دکتر عباس روحانی
آدرس: گرمسار- خیابان دانشجو- دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار- دانشکده روانشناسی
تلفن: ۰۲۳۳۴۲۰۰۳۰۴
وب سایت: https://psy.garmsar.iau.ir/
پست الکترونیکی: 2010capj@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸